Gezond’r Disclaimer, Copyright, Privacy & Regels

BELANGRIJK: via deze weg willen wij u er alvast op attenderen dat wij sinds 25 mei 2018 in onderstaand document een aantal wijzigingen hebben doorgevoerd ten aanzien van ons cookiebeleid en persoonsgegevensverwerking, gericht op de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring en cookieverklaring zijn opgenomen, zijn als volgt:

 • Opslag, toegang en gebruik van persoonlijke data
 • Plaatsing van cookies en vergelijkbare bestanden en technologieën
 • Duidelijkheid, transparantie en controle hieromtrent

INHOUDSOPGAVE

1. Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website gezondr.nl. Elke bezoeker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De potentiële ongeldigheid van één van deze voorwaarden of bepalingen –wegens strijdigheid met het dwingend recht– doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

2. Aansprakelijkheid

Gezond’r heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud zorgvuldigheid betracht. De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Gezond’r aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. Dit alles is voor verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Gezond’r garandeert niet dat de op de website te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Neem bovendien te allen tijde het voorbehoud bij medische informatie (hier direct onder) in acht. Aan de inhoud van deze website kunnen géén rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

2.1 Websites van derden

Op Gezond’r staan links (waaronder bronvermeldingen) die leiden naar websites van derden. Dit betreffen websites waarvoor Gezond’r op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Gezond’r aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Gezond’r de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. Door op een externe link te klikken, zal de desbetreffende pagina openen in uw browser. Houd er rekening mee dat iedere website zijn eigen algemene voorwaarden, privacyverklaring en cookiebeleid hanteert. Zie daarvoor de desbetreffende website.

2.2 Reacties van derden

Het is mogelijk om reacties te plaatsen onder artikels op Gezond’r, zie eventueel ook onze regels omtrent reageren hieronder. Gezond’r bevat derhalve reacties van derden. Bezoekers die reageren zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun reacties en de inhoud, correctheid en volledigheid ervan. Gezond’r draagt derhalve geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de door bezoekers geplaatste reacties. Overigens worden vragen op Gezond’r in principe niet door medici beantwoord, zie ook ons voorbehoud bij medische informatie (direct hieronder).

3. Voorbehoud bij medische informatie

Let op: de inhoud op Gezond’r dient NIET als medisch advies of basis voor medisch advies, diagnose en/of behandeling. Gezond’r betreft GEEN uitoefening der geneeskunde. Neem de volgende informatie in acht bij het lezen van, het vragen naar en het reageren op gezondheids-gerelateerde en medische onderwerpen op Gezond’r:

3.1 Onjuiste of onvolledig informatie

Gezond’r ontstaat (deels) uit bijdragen van individuen die niet over gekwalificeerde medische kennis beschikken. Onze artikels kunnen vanuit onbekende motieven worden aangevuld, gewijzigd of herschreven. Ook kunnen er inmiddels nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in onze artikels (nog) niet worden vermeld, waardoor ze (deels) achterhaald en dus niet up-to-date zijn. Beschouw de artikels op Gezond’r –en die van internet in het algemeen– dus nooit als gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en/of ziekte. Ben u bewust van het feit dat de informatie op Gezond’r grotendeels afkomstig is van ervaringsdeskundigen en lotgenoten en dus niet van artsen en/of andere medici.

3.2 Géén vervanging voor consultatie arts

Diepgaande medische kennis kan niet (altijd) op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. Onze teksten kunnen wellicht enige algemene kennis, inzicht en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of behandeling van –of verband houden met– persoonlijke klachten. Daarvoor moet u zich altijd direct wenden tot een gekwalificeerd en gecertificeerd arts of andersoortig zorgverlener. Zorg er bovendien voor dat raadpleging van informatie op Gezond’r nimmer leidt tot oponthoud bij een medische oplossing of advies door een beroepsmatig zorgverlener. De informatie en inhoud op Gezond’r worden niet samengesteld door artsen of andersoortige zorgprofessionals.

3.3 Experimenteer nooit met geneesmiddelen

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u, tenzij deze zijn voorgeschreven door een erkend arts of aanbevolen door een erkend apotheker. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies aan een erkend arts of apotheker.

Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikels op Gezond’r hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid en welzijn. Onze bezoekers worden dan ook aangemoedigd om via reacties ervaringen te delen, artikels aan te vullen, leemtes te vullen en eventuele fouten te corrigeren.

4. Auteursrecht

De op Gezond’r gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezond’r. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Vervaardiging van kopieën en downloads van inhoud op Gezond’r is uitsluitend toegestaan in geval van persoonlijk privégebruik dat volledig niet-commercieel van aard is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Gezond’r op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken. Sommige woordmerken (namen e.a.) en beeldmerken (logo’s e.a.) op Gezond’r betreffen geregistreerde handelsmerken. Het eigendom hiervan berust bij Gezond’r en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving.

5. Privacyverklaring: persoonsgegevensverwerking e.a.

Gezond’r respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site. We doen ons uiterste best er zorg voor te dragen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en naar behoren wordt beveiligd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan diensten waar u om heeft gevraagd en voor de onderstaand omschreven legitieme doeleinden. Bij onze verwerking houden wij rekening met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Via deze privacyverklaring proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wélke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u hierover controle kunt uitoefenen.

5.1 Automatisch verzamelde gegevens door onze server

Sommige gegevens worden automatisch verzameld door onze server tijdens uw bezoek aan onze website. Binnen serverlogs worden persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderd. De serverlogs bevatten wel IP adressen, user agent browser identificerende strings, timestamps en de URLs die door u zijn opgevraagd op deze site. Deze gegevens worden binnen een beveiligde omgeving tot maximaal 90 dagen bewaard. Door middel van deze tijdsduur wordt getracht een balans te creëren tussen het belang van privacy enerzijds en de vereisten om de hosting van deze website te realiseren en de veiligheid van de website te bewaken en optimaliseren anderzijds. Door het bijhouden van serverlogs kunnen technische problemen worden opgespoord en verholpen, wordt de prestatie van het hostingplatform geoptimaliseerd en kan de site worden beveiligd tegen spam, aanvallen van derden en soortgelijke zaken. Serverlogs worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

5.2 Achterlaten reacties

Indien u dit wilt, kunt u reageren onderaan artikels op Gezond’r. Wanneer u een reactie onder een artikel op Gezond’r achterlaat, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang het betreffende artikel online staat, tenzij u een verwijderingsverzoek indient. Houd er rekening mee dat we een gerechtvaardigd belang hebben om de inhoud van reacties te bewaren. Zie hieromtrent ook Anonimiteit en verwijderen reacties. Wij verwerken de volgende gegevens om het publiceren van reacties mogelijk te maken:

 • Naam / nickname / schuilnaam
 • IP-adres
 • Tijdstip reactie
 • E-mailadres
 • Gravatar profielafbeelding (uitsluitend indien handmatig ingesteld via Gravatar.com)
 • Inhoud reactie, inclusief gegevens over jou indien je die zelf in je reactie vermeldt

5.3 Abonneren op reacties

Door tijdens het achterlaten van een reactie gebruik te maken van de optie ‘E-mail ontvangen bij nieuwe reacties?’, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees zodat wij u geautomatiseerde e-mailmeldingen kunnen toesturen van nieuwe reacties op het artikel waarop u hebt gereageerd. Uw e-mailadres wordt bewaard totdat u zich afmeldt. Iedere e-mailmelding bevat een link waarmee u zich desgewenst kunt afmelden. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar info@gezondr.nl.

5.4 Contactopname & contactformulier

Als u een contactformulier op Gezond’r invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, plus daarbij opgeteld 3 jaar. We bewaren uw gegevens gedurende deze tijd zodat we eventueel toekomstig contact kunnen refereren aan eerdere correspondentie.

5.5 Gegevens van minderjarigen

Onze website is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Gezond’r heeft dan ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ben je nog géén 16 jaar? Vraag dan een ouder, voogd of verzorger of hij/zij het wel of niet goed vindt dat je Gezond’r bezoekt. En laat diegene dit privacy- en cookiebeleid lezen.

5.6 Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Gezond’r deelt gegevens met de volgende derden:

 • Webhost: deze handelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van de Europese Unie.
 • Google AdSense: het geautomatiseerde advertentieplatform van Google. Kijk op deze pagina voor meer informatie hieromtrent.
 • Google Analytics (het geautomatiseerde statistiekensysteem van Google
 • Askimet (voor het tegengaan van spamreacties)

Met de partijen die in de zin van de AVG als verwerker worden aangeduid, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Met alle partijen delen we uitsluitend die gegevens die nodig zijn om uitvoering van de dienst in kwestie mogelijk te maken. We hebben met ze afgesproken om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens om veiligheid te garanderen en vertrouwelijkheid te bewaken.

5.7 Links

Let op: onze website vermeldt soms links naar sites van nationale en internationale derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Voor de volledigheid dient u aandachtig hún beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens te raadplegen.

5.8 Recht op inzage en correctie

Wij zijn zo transparant mogelijk over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie, schrapping en/of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@gezondr.nl. Of wij in het bezit zijn van uw persoonsgegevens –en zo ja, van wélke persoonsgegevens– kunt u eveneens te allen tijde bij ons opvragen.

Gezond’r wil u er tot slot op wijzen dat u in geval van ontevredenheid de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies


Wij vinden uw privacy ontzettend belangrijk. Om die reden plaatst Gezond’r zo min mogelijk cookies. We leggen u hieronder uit welke cookies we (optioneel) wel plaatsen en waarom, maar we willen u er allereerst graag op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om cookies simpelweg voor alle websites volledig uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Hoe u dit doet leest u op deze pagina van de Cosumentenbond. U kunt ook meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten of verwijderen, dan kan dat eenvoudig via YourOnlineChoices.eu.

Let op: als u via uw webbrowserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies van Gezond’r niet werken of dat u van sommige van onze diensten geen gebruik kunt maken.

6.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat via de browser op uw device (computer, tablet, telefoon e.d.) wordt opgeslagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door middel van een cookie uw browser te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie slaat enkel informatie via uw internetbrowser op en heeft geen verdere toegang tot informatie en bestanden op uw device.

6.2 Waarom cookies?

Gezond’r en samenwerkingspartners van Gezond’r maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om deze website te doen functioneren, te optimaliseren, uw voorkeuren te onthouden, het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe u de website gebruikt. Zodoende kunnen we onze website blijven verbeteren en informatie aanbieden die voor u interessant is.

6.3 Welke cookies?

Tijdens het bezoeken van Gezond’r kunnen de volgende soorten cookies op uw computer worden geplaatst:

6.4 Functionele cookies

Deze website kan gebruikmaken van cookies om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Zo is er (ironisch genoeg) een cookie nodig om te onthouden welke cookies u wel en niet accepteert. Deze cookie heet op Gezond’r ‘cookie_notice_accepted’ en wordt standaard 1 jaar bewaard in uw browser.

6.5 Cookies binnen reactiesysteem

Op Gezond’r is het mogelijk om reacties achter te laten onder artikels. Tijdens het plaatsen van een reactie, is het mogelijk om ervoor te kiezen uw gegevens (naam, e-mailadres en eventueel uw website-adres) op te slaan in cookies zodat u deze gegevens bij een eventuele volgende reactie niet opnieuw hoeft in te vullen. Dezelfde cookies zorgen ervoor dat u uw eigen reactie terugziet met de boodschap ‘Je reactie is in afwachting van moderatie.’ nadat u de reactie hebt geplaatst, maar voordat deze is goedgekeurd door de redactie van Gezond’r. Voor deze functionaliteit wordt gebruikgemaakt van maximaal drie cookies, waarvan de naam begint met ‘comment_author_. Deze cookies worden uitsluitend geactiveerd indien u deze optie aanvinkt tijdens het invullen van het reactieformulier. De geldigheidsduur van deze cookies is 1 jaar.

6.6 Statistieken met behulp van Google Analytics

Via Gezond’r worden cookies geplaatst van Google Analytics, een analytische tool die statistieken verzamelt over bezoekers op onze website. De cookies beginnen o.a. met de naam ‘_ga’, ‘_gat’ en ‘_gid‘. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van onze artikels. Met behulp van Google Analytics kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikels op Gezond’r populair zijn. Dit kunnen we vervolgens gebruiken als basis om aanvullende artikels te schrijven. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De geldigheidsduur van cookies via Google Analytics is maximaal 2 jaar.

6.7 YouTube & andere externe applicaties

De redactie van Gezond’r maakt gebruik van externe applicaties om bepaalde inhoud toe te voegen en voor u zichtbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van video’s via YouTube. De scripts die dergelijke implementaties mogelijk maken, kúnnen soms cookies plaatsen om uw gebruikservaring te optimaliseren en te registreren hoe u de applicatie gebruikt.

6.8 Advertenties & commerciële uitingen

Alle content en artikels die u op Gezond’r kunt raadplegen, worden u gratis aangeboden. Om de kosten van onze website te dekken, tonen we advertenties. Deze advertenties worden weergegeven met behulp van Google AdSense. Hierbij wordt gebruikgemaakt van cookies. Hoe dit precies werkt, leest u op deze pagina van Google. Gezond’r heeft geen toegang tot of controle over de inhoud van deze cookies. Wanneer u Gezond’r voor het eerst bezoekt, krijgt u middels een cookiebalk onderaan de pagina de optie om ons toestemming te verlenen u gepersonaliseerde advertenties te tonen.

6.9 Gepersonaliseerde advertenties

Indien u toestemming verleent voor gepersonaliseerde advertenties, dan worden hiervoor cookies gebruikt. Op het moment dat we u gepersonaliseerde advertenties mogen tonen, kunnen dergelijke advertenties worden getoond via het netwerk van Google zélf, maar ook via het netwerk van externe aanbieders c.q. leveranciers waarmee Google samenwerkt. Dit betekent dan ook dat deze partijen van u persoonlijke gegevens kunnen ontvangen en verzamelen met als doel u gepersonaliseerde advertenties te tonen of om te rapporteren over conversies. In dit document vindt u een lijst met deze aanbieders en een link naar de privacy-informatie van iedere aanbieder. Deze (externe) advertentienetwerken en adverteerders gebruiken mogelijk informatie over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en diensten waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

6.10 Overige advertenties

Indien u ons géén toestemming verleent om u gepersonaliseerde advertenties te tonen, dan worden er op Gezond’r énkel advertenties getoond die worden geselecteerd op basis van de onderwerpen van de artikels op Gezond’r. Dit noemt men ook wel contextuele advertenties. In dit geval worden er cookies gebruikt om een frequentielimiet in te stellen, voor geaggregeerde advertentierapportages en om fraude en misbruik te bestrijden. Dergelijke cookies worden niet gebruikt om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of persoonlijke gegevens over u te verzamelen.

7. Reglement t.a.v. reacties onder artikels

Het staat iedereen vrij om onder artikelen op Gezond’r reacties te plaatsen. Uiteraard is eenieder zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens eigen bijdragen, zie ook het kopje aansprakelijkheid hierboven. Door een reactie te plaatsen, geeft u Gezond’r gebruiksrecht over hetgeen u op Gezond’r hebt geschreven en accepteert u automatisch dat uw bericht definitief zichtbaar wordt voor derden en voor onbepaalde tijd beschikbaar en inzichtelijk blijft op Gezond’r.

Beweringen en meningen, geuit in reacties, zijn die van de auteur en niet (noodzakelijkerwijs) die van Gezond’r. Gezond’r kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reacties.

Overigens zijn er wel enkele regels, richtlijnen en restricties verbonden aan het achterlaten van reacties op Gezond’r. Gezond’r behoudt zich het recht voor om reacties van derden te weigeren en naar eigen inzicht –zowel tekstueel als inhoudelijk– te wijzigen. Iedere reactie die Gezond’r als beledigend, lasterlijk of “spam” beschouwt, wordt aangepast of in zijn geheel niet geplaatst. Sowieso wordt iedere reactie door de redactie gekeurd alvorens deze op Gezond’r wordt gepubliceerd. De huisregels c.q. spelregels voor het plaatsen van reacties zijn als volgt:

 • A. Reacties dienen te voldoen aan de in Nederland geldende wetgeving, de openbare orde en de goede zeden.
 • B. Reacties moeten on-topic zijn (dus passend bij het onderwerp: relevant ten aanzien van het onderwerp van het artikel waaronder ze worden geplaatst).
 • C. Reacties dienen inhoudelijk van aard te zijn, dus berichten als ‘Wat heb ik hier nou aan?’ of ‘Bedankt voor de info!’ worden niet gepubliceerd.
 • D. Links worden uitsluitend geplaatst indien ze informatief van aard zijn en relevant binnen de context van het bericht waaronder ze worden geplaatst. Spamlinks zijn NIET toegestaan; dus géén links naar commerciële webshops of dubieuze websites.
 • E. Een grapje of kritische noot moet kunnen, maar kwetsende berichten niet; dus geen verbaal geweld, beledigingen, bedreigingen, discriminerende opmerkingen, scheldwoorden, beschuldigingen, smaad, laster of willekeurige negativiteit.
 • F. Ook schunnigheden en expliciet seksuele opmerkingen zijn niet toegestaan. Kortom: houd het netjes en beschaafd.
 • G. Alleen reacties in de Nederlandse taal worden goedgekeurd; anderstalige of onleesbare reacties worden afgekeurd.
 • H. Het is niet toegestaan om privé-informatie zoals e-mailadressen, postadressen woonadressen en/of telefoonnummers in reacties te vermelden.
 • I. Pogingen tot linkbuilding, linkruil, spam en onomwonden promotie van commerciële producten of diensten (inclusief vacature-aanbiedingen) worden afgekeurd.
 • J. Volledige zinnen of zinsneden in hoofdletters (capitals) zijn niet toegestaan.
 • K. Auteursrechtelijk beschermde of anderszins op intellectuele of industriële eigendomsrechten inbreuk makende werken, afbeeldingen en andersoortige inhoud zijn verboden (dus ook geen stukken tekst gekopieerd van derden, tenzij u zelf auteursrechthebbende bent van het betreffende werk).

Het staat de redactie vrij om reacties (indien nodig) tekstueel te wijzigen; zo kunnen eventuele taalfouten, stijlfouten en opmaaktechnische slordigheden door de redactie worden gecorrigeerd om de leesbaarheid en het gebruiksgemak van reacties te bevorderen. Gezond’r behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te verwijderen en/of aan te passen indien deze in de ogen van de redactie niet voldoen aan de wet, bovengenoemd beleid en/of algemene (fatsoens)normen.

7.1 Anonimiteit en verwijderen reacties

Reacties die door bezoekers onder artikelen op Gezond’r zijn geplaatst, worden in principe nooit verwijderd. Op verzoek kan een reactie worden geanonimiseerd met het oog op privacy, maar volledige reacties verwijderen, is niet mogelijk –noch wenselijk– ten aanzien van het recht op vrije meningsuiting. Daarnaast zullen discussies onnavolgbaar / onbegrijpelijk worden als er geknipt wordt in elkaar opvolgende reacties. Gezond’r zal geplaatste reacties dan ook altijd in geanonimiseerde vorm laten voortbestaan omdat deze onderdeel zijn gaan uitmaken van algehele topics waarin ook anderen tijd en moeite hebben gestopt.

Let op: reacties worden geïndexeerd door zoekmachines zoals Google. Om te voorkomen dat u met naam en toenaam in de zoekresultaten van zulke ‘search engines’ terechtkomt, kunt u er voor kiezen alléén uw voornaam of een verzonnen schuilnaam te gebruiken en dus NIET uw echte voornaam + achternaam / familienaam volledig uit te schrijven.

Denk na voordat u een reactie plaatst op Gezond’r. Ben u bewust van het feit dat Gezond’r een openbare website betreft die voor iedereen toegankelijk is, zowel onbekenden als bekenden. Reacties worden niet verwijderd als u zich op een later tijdstip realiseert dat u deze eigenlijk liever niet had willen publiceren. Dit om vraag-antwoord-discussies compleet en overzichtelijk te houden en omdat wij achteraf niet objectief kunnen bepalen of u daadwerkelijk de schrijver van een bepaalde reactie bent en om gegronde redenen verwijdering verzoekt. Lees uw bericht dus grondig na alvorens u het publiceert.

7.2 Avatar/profielfoto bij reacties

U kunt uw e-mailadres via Gravatar registreren en hier een internetbrede avatar oftewel profielfoto aan koppelen. In dat geval wordt deze profielafbeelding automatisch op WordPress-websites (waaronder Gezond’r) getoond wanneer u elders een reactie toevoegt met hetzelfde e-mailadres. Als u dit niet wilt, kunt u dit dus uitsluitend eigenhandig en handmatig binnen uw eigen Gravatar-account uitschakelen. Wilt u niet dat er een profielfoto bij uw reactie op Gezond’r wordt getoond, dan kunt u alternatief gebruikmaken van een ander e-mailadres dat niet geregistreerd is bij Gravatar.

8. Wijzigingen

Gezond’r behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring, Copyright & Disclaimer pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het is eveneens niet ondenkbaar dat ons privacybeleid en cookiebeleid in de nabije toekomst opnieuw wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Vandaar dat we u aanraden om met op deze pagina te kijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

9. Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Gezond’r. Wijzigingen, typfouten en zetfouten voorbehouden. Met vragen en opmerkingen kunnen bezoekers van Gezond’r contact opnemen via info@gezondr.nl.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28-5-2018.