Koolstoffilter: een actiefkoolfilter voor zuiverder kraanwater?!

Adsorptie betekent dat een oplosbare stof uit water wordt gefilterd met behulp van een vaste stof. Actieve kool is misschien wel de belangrijkste vaste stof als het aankomt op adsorptie. Actieve kool is koolstof die zodanig wordt behandeld dat ‘ie een immens intern oppervlak verkrijgt; van 500 tot wel 1500 m2 per gram! Zodoende kan geactiveerde kool onnoemelijk veel verschillende (potentieel schadelijke) stoffen uit drinkwater verwijderen, waardoor je zeer schoon en zuiver drinkwater overhoudt…

Actiefkool verwijdert honderden chemicaliën!

Dankzij diens grote interne oppervlakte is actieve kool een perfect adsorptiemiddel. Sterker nog: actief kool betreft het meest krachtige adsorbens ter wereld! Actieve kool bestaat in poeder (PAC) en granulen oftewel granulaatkorrels (GAC). Vooral koolstofgranulaat wordt gebruikt om bepaalde stoffen uit drinkwater te verwijderen. Hierbij valt te denken aan organische halogenen, anorganische elementen en ongeladen apolaire stoffen zoals:

 • PCB’s (polychloorbifenylen)
 • Dierlijke, plantaardige & vooral ook minerale oliën
 • PAK’s (poly-aromatische koolwaterstoffen)
 • BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen & xyleen)
 • Benzopyreen
 • MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)
 • Hallogenen & hallogene stoffen zoals fluor, chloor, broom, jodium, astaat en ..
 • …Maar toch hoofdzakelijk de adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX): chloor, jood en broom
 • Chloorhoudende oplosmiddelen
 • Chloorfenol (en andere chemisch-synthetische fenolen)
 • Biologische gevaren: microben, micro-organismen & microbiologische parameters zoals cryptosporidium, clostridium perfringens, escherichia coli, enterococcen, (entero)virussen, giardia, aeromonas, bacteriofagen e.a.
 • Bepaalde gebromeerde vlamvertragers q. brandvertragers (BBDE’s) zoals perfluoroctaansulfanaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA)
 • Dioxines zoals PCDD’s en PCDF’s
 • Vluchtige organische (koolwater)stoffen (VOS/VOC’s) zoals benzeen, tolueen, xyleen, nonaan, atrazine, carbofuraan etc.
 • Restemissies van zware metalen (lood, cadmium, kwik, barium, cadmium, thallium, koper, ijzer, aluminium, mangaan, chroom, nikkel, arseen, titanium, tin en zink)
 • Niet-biodegradeerbare organische verbindingen
 • Allerhande gifstoffen en toxische verbindingen
 • Gisten & fermentatieproducten
 • Kleurstoffen (pigmenten), geurstoffen (aromaten) & smaakstoffen
 • Organische zuren
 • Giftige organisch-chemische verbindingen
 • Bepaalde anorganische verbindingen zoals sulfiden en chloriden
 • Bestanddelen van meststoffen zoals kunstmest en mengmest (chelaten e.a.)
 • Gewasbeschermingsmiddelen + ongediertebestrijdingsmiddelen…
 • Pesticiden, insecticiden & herbiciden zoals bentazon, aldrin, dieldrin, heptachloor(exopide) e.a.
 • Bepaalde proteïnen, medicamenten & hormonen zoals synthetische (xeno)oestrogenen
 • Bisfenol A (BPA) en aanverwante industriële chemicaliën (waaronder styreen & nonylfenol)
 • Wellicht ook TBT (tributyltin) en weekmakers die behoren tot de ftalaten: BBP (butylbenzylftalalaat) e.a.
 • Cyaniden & nicotine
 • Boor/boraat/borium; broom/bromaat/bromium; chroom/chromaat/chromium; jood/jodide/jodium; fluor/fluoride; antimoon/antimonium
 • Acryl & acrylamide
 • Tetrachlooretheen, trichlooretheen, vinylchloride, trihalomethanen (THM)
 • Waterstofionen zoals waterstofcarbonaat
 • Aromatische aminen
 • Gehalogeneerde monocyclische en alifatische koolwaterstoffen & alkanen
 • Proteïnen/eiwitten
 • Eventuele vitamines
 • Onderdelen van AOC, DOC, NOM & TOC (bron)
 • Vieze smaakjes & geurtjes
 • Gehalogeneerde, gejodeerde, gebromeerde en gechloreerde organische verbindingen
 • Dichloorethaan & epichloorhydrine

De mate waarin elk van bovenstaande componenten kan worden geadsorbeerd, is o.a. afhankelijk van de soort actiefkool die wordt gebruikt, maar ook van de concentratie aan componenten, de watertemperatuur en de doorstroomsnelheid. (bron)

Kool bindt overigens géén kale, anorganische spoorelementen en zoutionen zoals calcium, natrium, kalium en magnesium. Actiefkool is ook niet erg effectief voor nitriet/nitraat, fosfiet/fosfaat, sulfiet/sulfaat en ammonia/ammoniak/ammonium.

Adsorptie versus absorptie

Adsorptie dient niet te worden verward met absorptie. Bij adsorptie hecht een stof zich aan een oppervlak (in dit geval het interne oppervlak van het actiefkool), terwijl bij absorptie een stof wordt opgenomen in een medium, bijvoorbeeld een spons. In de context van waterfiltratie is adsorptie het proces waarbij een ongewenste oplosbare stof (adsorbaat) uit toevoerwater wordt gefilterd met behulp van een vaste stof (adsorbens). Het meest gebruikte adsorbens ter wereld is ‘geactiveerde koolstof’ oftewel ‘actiefkool’. Actieve kool wordt zodanig behandeld dat ‘ie een immens intern oppervlak verkrijgt (500 tot 1500 vierkante meter per gram).

Dankzij diens gigantische interne oppervlakte kan actiefkool een enorme hoeveelheid stoffen aan zich binden; in water opgeloste moleculen, atomen en ionen worden op fysische wijze vastgehecht op het actieve kool. Hoe beter stoffen oplossen in water, des te lastiger deze te verwijderen zijn d.m.v. actiefkooladsorptie. Een apolaire stof is slecht oplosbaar en kan relatief makkelijk worden verwijderd d.m.v. actieve kooladsorptie. Een polaire stof lost goed op in water en kan niet of nauwelijks worden verwijderd m.b.v. actiefkool.

Drinkwater zuiveren met actieve koolfilter

Actieve kool wordt toegepast binnen allerhande filtratie-, zuiverings- en reinigingsprocessen, waaronder in de drinkwatersector. Hierbij helpt actiefkool mee om een veilig drinkwater te produceren door adsorptie van polluenten zoals pesticiden en andere persistente organische polluenten. Er zijn verschillende soorten actiefkool; niet alleen qua vorm en samenstelling (houtskool, steenkool, kokosnootschalen, notenschilfers, petroleum e,a,), maar o.a. ook qua maaswijdte, mechanische eigenschappen, asgehalte en abrasiegetal (aantal microporiën en macroporiën in de kool). Deze parameters beïnvloeden o.a. de waterhardheid (calcium), joodgetal (jodium) en chloridehalfwaardetijd (chloor). De werking van kool is ook nog eens afhankelijk van temperatuur, adsorbaat en adsorbens.

Dankzij diens extreem grote adsorptievermogen is actiefkool een fantastisch filtermedium. Het wordt in de vorm van fijn poeder (PAC) of grovere granulen (GAC) in een kolom (filterpatroon) gegoten. Toevoerwater wordt van bovenaf door de met actiefkool gevulde kolom geleid en verdwijnt weer via de onderkant. De adsorptie van in water opgeloste stoffen door actiefkool is te danken aan de poriën in de koolstof:

 • De grootste macroporiën (diameter > 50 nanometer)
 • De middelgrote mesoporiën (diameter = 2 tot 50 nanometer)
 • De kleinste microporiën (diameter < 2 nanometer)

De fysische aanhechting van organisch materiaal aan het actieve kool binnenin de poriën wordt ook wel ‘sorptie’ genoemd. De werkzaamheid van actiefkoolfilters is met name afhankelijk van de doorstroomsnelheid en de temperatuur van het toevoerwater. En bovendien van welke componenten in het water zijn opgelost en de concentratie en polariteit van deze stoffen

Actiefkool is uitermate poreus en het grootste deel van het adsorptieoppervlak bevindt zich ín de microporiën, vandaar dat een actiefkoolfilter ook wel bekendstaat als microporiënfilter.

Verschillende soorten actieve koolstof

Binnen een koolstoffiltratiesysteem voor leidingwater bevindt de actieve kool zich in een kolom waar het water van bovenaf doorheen vloeit. De werking van actieve koolfilters is afhankelijk van o.a. temperatuur, toepassing (qua te adsorberen componenten), de concentratie aan stoffen en de polariteit ervan. Een polaire stof (die goed in water oplost) is niet of nauwelijks te verwijderen met behulp van actieve kool, terwijl een apolaire stof (die niet goed oplosbaar is in water) volledig kan worden verwijderd dankzij actief kool.

Er zijn verschillende –al dan niet biologische– soorten actiefkool; van poedervormige PAC tot zilver-geïmpregneerde koolstof. Bovendien heb je kleine koolfiltertjes die los (in-line) worden toegepast in compacte ‘omgekeerde osmose filters’. Daarnaast zijn er grotere capaciteit koolstofpatronen die in een zogenaamd filterhuis worden geplaatst van duurdere waterfilterapparaten. Van de filterhuiskoolfilters zijn er 2 verschillende types op de markt, namelijk:

A. GAC (Granular Activated Carbon)

Een GAC-koolfilter oftewel Ultrafine Depth Filter (UDF) is een ietwat inferieure koolfilter die in principe nooit als laatste voorfilter wordt gebruikt en altijd wordt opgevolgd door een sedimentfilter of een blok-koolfilter. Het betreft de meest gebruikte vorm van koolstof in huidige waterfilters.

B. Een blokkoolfilter

Deze nieuwste soort koolfilter is kwalitatief hoogwaardiger dan GAC en houdt ook kleine zwevende deeltjes tegen. Zodoende is deze koolstoffilter óók geschikt als allerlaatste voorfilter binnen een waterfiltersysteem. Een blokkoolfilter staat tevens bekend als ‘gecomprimeerd kool’ en ‘koolblokfilter’. Zeer fijn verpulverde koolstof wordt tezamen met een bindmiddel bijeen geperst tot een kolom met daarin minuscule kanaaltjes. Zodoende worden zelfs minuscule bacteriën effectief geadsorbeerd.

Een koolfilter voor leidingwater kopen

Een goede koolstoffilter voor thuisgebruik loopt al snel in de kosten; prijzen variëren van plusminus 150 euro tot 300 euro. Aan een opzichzelfstaande koolfilter heb je overigens niet zo veel (hooguit voor een enkele kraan). Een actiefkoolfilter maakt dan ook heel vaak onderdeel uit van een multifunctionele leidingwaterfiltersysteem; meestal gaat het om een:

 • Ionenwisselaar (waterontharder) om te ontkalken/ontharden en kalkaanslag te voorkomen
 • Osmoseapparaat om te zuiveren c.q. purificeren, dus te ontdoen van onzuiverheden
 • Water-ionisator ofwel “alkalizer” om kraanwater alkalisch/basisch te maken

Al deze leidingwaterfilteringssystemen en waterzuiveringsinstallatie kunnen dus voorzien zijn van een actiefkoolfilter.

Prijs-kwaliteitverhouding

Als het aankomt op het thuis nazuiveren of doorfilteren van leidingwater wordt een actiefkoolfilter zelden opzichzelfstaand gebruikt. In de praktijk wordt ‘ie vooral geïntegreerd binnen osmose-apparaten, ionenwisselaars en water-ionisatoren. Niet alleen ten behoeve van de waterkwaliteit, maar ook om de membranen, harsen en compartimenten in deze apparaten schoon te houden.

Al met al is actief kool een zeer breed toepasbaar filtermedium. Er zijn verschillende soorten actieve kool die als adsorptiemedium kunnen worden gebruikt. Elke soort actieve kool heeft zijn eigen adsorptie-isotherm. Deze isotherm bepaalt de hoeveelheid geadsorbeerde stof per gram actieve kool, het concentratieverschil vóór en ná de adsorptie én de specifieke constante (tevens onderhevig aan de eerder genoemde polariteit).

Houd bij de eventuele aanschaf van een actiefkoolfilter niet alleen rekening met de prijs, maar vooral ook met het adsorptievermogen.

Verzadiging, regeneratie & reiniging

Een belangrijk nadeel van actiefkool is dat het kan worden gekoloniseerd door bacteriën. Daarnaast raakt actiefkool na verloop van tijd verzadigd c.q. uitgeput en dient daarom periodiek te worden ‘gegenereerd’. Meestal worden de avalstoffen in de dichtgeslibde koolfiltercartridge ‘terug gewassen’ met behulp van stoom.

Na het stomen van de actiefkoolkolom is de actieve koolstof weer gebruiksklaar. Het rendement van de actiefkool neemt echter met 5 à 10 procent af bij elke stoombehandeling; onder meer omdat een deel van de koolstof vergruist. Op den duur zal een koolstoffilter dus in zijn geheel moeten worden vervangen. Wanneer een actieve koolstoffilter te veel ongewenste stoffen in zich op heeft genomen om optimaal te kunnen blijven functioneren, spreekt men ook wel van ‘verzadigde kool’. Koolstof die verzadigd is, dient direct te worden vervangen. Om de kwaliteit van de filtratiekern te waarborgen, kun je actiefkool beter preventief en periodiek vervangen; plusminus na 6 maanden.

Ook om kolonisatie door bacteriën, schimmels en algen te voorkomen, kan actiefkool periodiek worden gereinigd met heet water of –liever nog– stoom. Een UV-filter nabij de ingang en/of uitgang van het actiefkoolfilter kan hier eveneens enorm aan bijdragen. Sommige fabrikanten impregneren het actiefkoolfilter met een laagje zilver; ook dit voorkomt bacteriegroei. Zilver is echter ook giftig, waardoor verzilverde koolstoffilters uitsluitend geschikt zijn in bepaalde waterfiltercircuits.

Actieve kool kan worden gerecycled door het te reactiveren; in Nederland en België is Norit gespecialiseerd in dit proces.

Draagbare actiefkoolfilter (in drinkfles of bidon)

Een koolstoffilter voor in een drinkfles heeft sowieso weinig nut omdat de zo’n filtertje snel dichtslibt en vanwege terugvloei (‘backwash’) bij het drinken een broeihaard kan worden voor micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Als je per se een koolstoffilter voor drinkwater wilt gebruiken, neem dan liever een actief koolfilter met 3 fasen die je tussen je leiding plaatst (of laat plaatsen). Zo’n koolstoffilter is voorzien van 3 afzonderlijke filters, namelijk een actieve koolfilter, een sedimentfilter en hyperfiltratiemembraan (t.b.v. omgekeerde osmose).

Tot slot

Of een actiefkoolfilter in huis nuttig is, is overigens nog maar de vraag. Filtering met actiefkool is namelijk allang toegepast op het water dat bij jou door de leidingen stroomt en uit de kraan loopt. Rijkswaterstaat laat waterleidingbedrijven immers filteren met verscheidene actiefkoolstoffilters. Actieve koolfiltratie wordt zelfs wijdverspreid toegepast als voorfilter in Nederlandse waterzuiveringsinstallaties (naast o.a. UVC, ozon, membranen, ionenwisselingsharsen, elektrolyse en sedimentfiltratie e.a.). (bron + bron)

Heb jij thuis een actiefkoolfilter oftewel koolstoffilter voor de doorzuivering, nafiltering en desinfectie van leidingwater in huis? Laat hieronder een berichtje achter!

25 reacties op “Koolstoffilter: een actiefkoolfilter voor zuiverder kraanwater?!

 1. Thymon ·

  Hi Paul, ik ben een jongen van 16 en heb me nu al een tijdje verdiept in wat water allemaal wel niet kan. Het is (vind ik) erg fascinerend. Ik wil graag het optimale uit het water halen en ik denk zelf dat ik al ver kan komen met de Aqualine 12! toch wil ik u vragen om te kijken of u dingen vind waarvan u denkt dat het niet helemaal klopt of dat ik aan bepaalde dingen moet denken die niet op de site vermeld staan. Voor mensen die naar een filter voor thuis zoeken is het denk ik een interessante link! Groeten Thijmen en alvast bedankt :)

  Reageer
 2. karl ·

  veel gezonder: ga je water destilleren koolstof wordt gebruikt als ‘eindtrap’ en gaat veel langer mee omdat er nagenoeg niks te vangen valt! dit destilleren kan ook prima met regenwater.

  Reageer
  • Paul ·

   Gedestilleerd water is volkomen leeg van mineralen en is dan ook niet per se gezond. Regenwater destilleren is des te ongezonder, aangezien in regenwater talloze chemicaliën aanwezig kunnen zijn met een minimale molecuulmassa. Deze stoffen blijven niet altijd voor de volle 100% in de destilleerkolf achter en kunnen aan het eindproduct worden overgebracht (foutieve overdestillatie). Om die reden wordt binnen de scheikunde (dubbel) gedestilleerd demiwater oftewel ‘aqua bidest’ gebruikt. Overigens is gedemineraliseerd water oftewel demi-water vrij van elektrolyten en daarom NIET gezond. In noodgevallen kan destillatie van water levens redden, maar je moet demi-water niet stelselmatig willen drinken. Bovendien kost het destillatieproces buitensporig veel energie.

 3. Fa ·

  Beste Paul, Ik heb veel gelezen op internet maar vind het toch moeilijk om te weten wat ik moet doen. Ik wil graag een waterfilter aanschaffen die niet te groot of te duur is. (max 350 euro) M’n man ziet een waterfilter voor/op de kraan niet zitten, dus daarom is een model die op het aanrecht past de enige optie. Mijn doel is om extra chemicaliën, medicijnresten, oestrogenen, bestrijdingsmiddelen e.d. extra uit het water te filteren. Is er überhaupt een werkzame waterfilter te vinden binnen mijn wensen? Ik hoop dat je mij advies kan geven welk model/merk ik kan kopen. (ik heb wel jouw optie gelezen die je hebt gekozen, maar dat is voor hier thuis geen optie helaas) Alvast hartelijk dank!

  Reageer
  • Anna Janssen ·

   Hallo..je vraag gelezen. zoek even op het internet naar Brouwmarkt in Almere. Zij verkopen een superwaterfilter voor (een paar jaar geleden (ongeveer € 200,–) Werkt uitstekend. Kost wel veel tijd.

  • Paul ·

   Prepfilters voor bierbrouwers hebben niks te maken met waterfiltratie. Ze filteren grove plantenresten en pulp uit brouwsappen, maar bevatten geen filtratie-elementen (membraan, hars, actiefkool e.a.) membranen die opgeloste stoffen uit water halen.

 4. Tjeerd ·

  I.v.m. Genx heb ik het waterbedrijf Evides aangeschreven over koolfilters. Zij zeggen het volgende hierover: “Nieuwe actiefkool met een schone matrix zou in staat kunnen zijn om sporen van industriële stoffen te kunnen verwijderen. Echter, neemt de adsorptiecapaciteit van actiefkool snel af (enkele dagen) omdat de kool verzadigd raakt waardoor er een versnelde verminderde werking van de actiefkool optreedt wanneer het filter niet op tijd vervangen wordt. Ook wij passen actiefkool toe als zuiveringsstap op onze zuiveringslocaties om stoffen te verwijderen en de geur en kleur van het drinkwater te verbeteren. Hierbij spoelen we de koolfilters frequent en daarnaast wordt de kool regelmatig gereactiveerd (onder hoge temperatuur wordt de kool dan schoongemaakt) zodat de adsorptiecapaciteit van de kool weer sterkt toeneemt. Actiefkool is geen absolute barrière omdat het alleen in staat is om apolaire stoffen goed te verwijderen. Polaire stoffen zoals GenX gerelateerde stoffen kunnen wel deels, maar niet volledig met actiefkool verwijderd worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal actiefkool dus niet in staat zijn om de zeer lage concentraties die aangetroffen worden in het drinkwater nog verder te verlagen. Hiervoor moeten geavanceerdere technieken worden ingezet. Reverse Osmose is momenteel één van de weinige technieken waarbij dergelijke industriële stoffen volledig uit het drinkwater gehaald kunnen worden. Maar deze techniek heeft als nadeel dat het alle stoffen dus ook de noodzakelijke stoffen zoals mineralen uit het water verwijderd. Om het water drinkbaar te maken dient het weer te worden ‘opgehard’ door mineralen (calcium en magnesium uit marmer) toe te voegen.”

  Reageer
  • Paul ·

   Plausibel verhaal…

 5. Tjeerd ·

  Ik lees op je site dat koolstof regelmatig vervangen moet worden. Op de site van ecowater zie ik daar niks over. Is het met jouw ecowater refiner mogelijk om het actieve kool te vervangen?

  Reageer
  • Paul ·

   Ja dat is mogelijk. Tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt bekeken of dit nodig is. Maar omdat hoogwaardige actiefkool een effectief adsorptie-oppervlak tot wel 1500 m2 per gram product behelst, gaat het erg lang mee. Al met al geldt hoe schoner het toevoerwater, des te minder het actiefkool hoeft te adsorberen en des te langer het meegaat.

 6. Jake ·

  adsorbens i.p.v. adsorbans

  Reageer
  • Paul ·

   Dankjewel. :)

 7. Karin ·

  Of dit een juiste keuze is om te doen…

  Reageer
 8. Karin ·

  Ik overweeg een waterfilter aan te schaffen. Bij een installatiebedrijf in de buurt waar ik heb geïnformeerd, kan geen Ecowater ERM 10 Refiner worden geleverd, maar zij bieden het volgende: een NorthStar ombouwen naar een refiner; dan wordt de NSC-14 met 10,5 liter (zoals de NSC-11) hars uitgevoerd en 3,8 liter actief kool. Is dit een keuze? Waar moet ik eventueel nog op letten?

  Reageer
  • Paul ·

   Dit lijkt me hartstikke prima. Het enige waar je verder op moet letten, is dat er hoogwaardige harskorrels worden gebruikt en hoogwaardige koolstof. In de 170+ reacties onder dit artikel over waterfilters vind je desgewenst aanvullende aandachtspunten met beperktere relevantie.

 9. Hans Köhler ·

  Erg interessant stuk. In Nederland vertrouw ik het water wel, maar wat is een goed filter om het water in het buitenland te filteren. Ik reis veel met een camper en zou graag mijn water filteren voordat het de tank in gaat, een filter dat dus aan een tuinslang gekoppeld kan worden.

  Reageer
 10. Nienke ·

  Beste Paul, Even een vraagje, wij wonen in Brabant, krijgen ons drinkwater uit de Biesbosch, net als de stad Dordrecht, nu is er in het drinkwater in Dordrecht de stof PFOA gevonden, afkomstig van de voormalige Dupont fabriek, deze stof is kankerverwekkend maar is in kleine hoeveelheden gevonden, onder de Amerikaanse en Duitse norm (in Nederland hebben we deze norm nog niet), maar ik vind het toch zorgwekkend aangezien ik mijn kleuter ook dit drinkwater te drinken geef. Is een filter dan niet toch verstandig in deze situatie? Wat denk jij? Ik hoor het heel graag, onderstaand een paar linkjes waar ik mijn informatie vandaan heb. (bron + bron) Zeer bedankt alvast! Vriendelijke groeten, Nienke

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Nienke, Perfluoroctaanzuur oftewel decapentafluoroctaanzuur (PFOA / C8) is een persistent goedje; het wordt zeer slecht afgebroken door natuurlijke milieu-afbraakprocessen en blijft nagenoeg oneindig lang aanwezig in aarde, grondwater, lucht en oppervlaktewater. De toxiciteit, mobiliteit en bioaccumulatie (ophoping) van PFOS en PFOA zijn mogelijkerwijs (zeer) schadelijk voor de humane gezondheid. Een actiefkoolfilter KAN helpen bij de verwijdering van PFOA en PFOS, maar de effectiviteit van koolstoffiltratie is afhankelijk van verscheidene omstandigheden. Er wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar de verwijdering van perfluoroctaanzuur uit ruw water en drinkwater, maar men is er nog niet altijd over uit of actiefkoolfiltratie effectiever is dan ionenwisseling of omkeerosmosemembraanfiltratie. (bron + bron + bron) In dat opzicht zou een omkeerosmose-apparaat of ionenwisselaar met ingebouwde koolstoffilters effectief kunnen zijn, maar er is vrij weinig informatie over te vinden over het verwijderen van PFOA en PFOS met ‘consumentenapparaten’. Succes! Groeten, Paul

 11. Willem van der Velde ·

  Beste René als moet jij toch weten dat een waterontharder alleen calcium en magnesium uit het water verwijdert. Beide mineralen komen niet in koper voor. Ik ben bang dat je in de war bent met osmosewater (gedemineraliseerd) daarin zijn alle mineralen verwijdert en wordt het water enigszins ‘agressief’ en heeft dan de neiging om stoffen waarmee het in contact komt, op te lossen. Dus van het etsen van koper door onthard water kan nooit sprake zijn! Verder zou ik in jouw geval niet te stellig zijn met de beweringen die je doet, lees het artikel in het dagblad Trouw (augustus 2014) waarin het waterbedrijf Vitens, bij monde van haar directievoorzitter Lieve Declercq, haar grote zorgen uit over de winning van schoon drinkwater. Denk in deze ook aan de discussies die er zijn over medicijnresten in het drinkwater en de risico’s van mogelijke schaliegaswinning. Kortom, laat iedereen zijn eigen afweging maken, maar wel graag op echte feiten.

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Willem, Ik snap dat je bericht aan René gericht is, maar ik wilde toch graag even reageren… Waterontharders halen zelden alleen calcium en magnesium uit toevoerwater. De bekendste waterontharders in het consumentensegment zijn de ionenwisselaar en het osmose-apparaat, en deze apparaten zijn nagenoeg altijd voorzien van aanvullende bezinkingsfilters, uitwisselingsharsen, koolstoffilters, membranen, UV-filters en ozonfilters die veel meer uit toevoerwater halen dan calcium en magnesium. Het ‘osmosewater’ waarover je spreekt, is dan ook het eindproduct van een omkeer-osmose-apparaat: een type apparaat dat veelvuldig als waterontharder wordt ingezet. Wat jij hier naar mijn mening doet, is onnodig bang maken, want Vitens’ / Declercqs boodschap is totaal anders dan jij ‘m verwoordt. Men maakt zich namelijk zorgen over de huidige staat van sommige waterbronnen (beginproduct) en om de toekomst van ons vooralsnog brandschone drinkwater (eindproduct). Met de huidige kwaliteit van het eindproduct dat bij jou en mij uit de kraan stroomt, is vooralsnog dus niets mis. De uitspraken van Declerq behelzen dus preventieve maatregelen om een veilige toekomst van ons drinkwater te kunnen waarborgen en niet de huidige staat van ons kraanwater / leidingwater… “We hebben in Nederland schoon en veilig drinkwater, maar het kost ons steeds meer moeite om die hoge Nederlandse standaard vast te houden”, aldus Declercq (bron + bron)… Hoewel haar bezorgdheid volkomen terecht is, moet ‘ie dus niet zomaar uit z’n context en verband worden gerukt. Veel meer informatie over de zin en onzin omtrent populaire waterfilterapparaten vind je desgewenst in (de reacties onder) dit artikel over het doorfilteren c.q. nafilteren van kraantjeswater… Groeten, Paul

 12. Hans ·

  U schrijft dat het niet nodig is om actiefkoolfilter te installeren. De reden dat u aanhaalt is correct maar ik weet dat je beter niet vertrouwd wat de waterbedrijven beweren. Voor een kleine kost ben je zeker!

  Reageer
  • Paul ·

   Het gaat niet om hetgeen waterbedrijven vertellen. Ik heb talloze steekproeven van studenten, onafhankelijke onderzoeksbureaus, waterschappen, boerenbedrijven en andersoortige partijen en instellingen onder ogen gehad. Natuurlijk zijn er (afhankelijk van tijdstip en exacte locatie) af en toe uitschieters v.w.b. opgeloste stoffen, maar nimmer merkbare uitschieters, laat staan gevaarlijke. Natuurlijk zijn er door de jaren heen uitzonderingen geweest –schandalen waarbij chemiebedrijven chemische rotzooi dumpen– maar dit is zeer zeldzaam. Een koolstoffilter kun je installeren, maar zoals ik al veel vaker heb aangegeven, kunnen goedkope, inferieure actiefkoolfilters na verloop van tijd broedhaarden voor bacteriën worden, waardoor het gefilterde water juist potentiële schade kan aanrichten jegens de humane gesteldheid en gezondheid. Met het oog op gezondheidsrisico’s is een waterfilter dus niet per definitie beter dan geen filter. Persoonlijk zou ik dan ook EERST een monster van je kraanwater laten screenen door een kundig bedrijf en pas daarna een actiefkoolfilter overwegen.

  • René ·

   Ik kan als gespecialiseerd technicus van farmaceutisch waterinstallaties, het relaas van Paul volledig bevestigen. Filtersystemen, koolfilters, bacteriefilters, maar ook zeker ontharders, dien je in principe niet thuis te installeren om door Paul genoemde redenen en zijn ook niet nodig. De waterkwaliteit in Nederland is uitstekend. Filters en ontharders in professionele systemen zijn van hoge kwaliteit, worden gemonitord, regelmatig vervangen of gedesinfecteerd en nog belangrijker; de doorstroming is thuis minimaal vergeleken met een industriële installatie en vooral dat laatste is belangrijk. Plaats ook nooit een ontharder i.c.m. koperen leidingen, deze etsen weg…

 13. daniel ·

  Leuk en informatief stukje!

  Reageer

Plaats een reactie


Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.