Kraanwater zuiveren en filteren wordt steeds populairder. Het gaat hierbij het om het nafilteren c.q. doorzuiveren van ‘schoon’ leidingwater dat reeds geschikt is bevonden als drinkwater…

Industriële productie van drinkwater

In beginsel zijn er 2 verschillende termen voor het industrieel reinigen van ruw toevoerwater om er drinkwater van te maken, namelijk:

 • Filteren
 • Zuiveren

Voor beide doeleinden bestaan grootschalige water-behandelende systemen met ieder hun eigen normen. Zo moet een waterfilterstation ten minste 99,99% van alle pathogene bacteriën uit het toevoerwater verwijderen. Een waterzuiveringsinstallatie moet ten minste 99,9999% van alle pathogene bacteriën uit het toevoerwater verwijderen, evenals 99,999% van alle virussen. En zo zijn er nog talloze andere wettelijke eisen v.w.b. waterfiltratie en waterzuivering door Nederlandse waterbedrijven.

Nederlands kraanwater moet niet alleen aan de wettelijke Europese drinkwaterrichtlijnen van de EU en de ‘Guidelines for Drinking-Water Quality’ van de WHO voldoen, maar ook nog eens aan het nóg strengere Nederlandse Leidingwaterbesluit. (bron)

Kraanwaterzuiveraars & leidingwaterfilters voor thuis

Het water dat bij jou thuis uit de kraan loopt, voldoet aan extreem strenge drinkwatereisen. Een drinkwatersysteem voor consumenten dat ná de watermeter wordt geïnstalleerd om Nederlands leidingwater na te filteren, hoeft dan ook niet per se aan industriële normen te voldoen. Termen als ‘filter’, ‘filteren’, ‘filtering’, ‘filtratie’, ‘waterfilter’, ‘zuiver’, ‘zuiveren’, ‘zuivering’ en ‘waterzuiveringsinstallatie’ worden hierna vrijelijk afgewisseld en door elkaar gebruikt, aangezien het hier gaat om het binnenshuis nabehandelen van leidingwater dat reeds uitermate geschikt is voor consumptie. En dus NIET om industriële drinkwaterproductie uit ruw grondwater, duinwater, oppervlaktewater of rioolwater.

Thuis nafilteren & doorzuiveren

Omdat Nederlands leidingwater drinkbaar moet zijn en dus reeds gefilterd en gezuiverd is, draait het bij de nazuivering met waterfilters voor thuisgebruik veeleer om het verwijderen van eventuele reststoffen die niet per se schadelijk zijn. Althans, voor wat betreft de minuscule concentraties waarin ze nog aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan:

 • Hardheidsmineralen (kalk e.a.)
 • Zware metalen (lood e.a.)
 • Hallogenen (chloor e.a.)
 • Pesticiden (bestrijdingsmiddelen & beschermingsmiddelen)
 • Medicijnresten (allerhande geneesmiddelen)
 • Hormonen (oestrogenen e.a.)
 • Industriële chemicaliën (oplosmiddelen e.a.)
 • Ongewenste smaak-, geur- & kleurstoffen
 • Schubben (onopgeloste stoffen)

Natuurlijk halen leidingwaterbedrijven het overgrote merendeel van dit soort stoffen (99,999xxx %) uit jouw kraanwater. Desalniettemin kúnnen er sporen van zulke stoffen in kraanwater voorkomen, afhankelijk van de exacte locatie en omstandigheden.

Kan Nederlands leidingwater überhaupt nóg beter!?

Voorop staat dat Nederlands kraantjeswater van absolute topkwaliteit is! Er zijn maar weinig landen op de wereld waar leidingwater zó schoon en veilig is als in Nederland. Sterker nog: het Nederlandse kraanwater behoort tot het schoonste ter wereld en is zelfs zuiverder dan bepaalde flessenwaters! Hoewel je je kunt afvragen of doorzuiveren nodig of nuttig is, neemt dit niet weg dat er nog altijd verbetering mogelijk is…

Omdat de bronnen (vooral oppervlaktebronnen) waaruit drinkwaterbedrijven ruw water winnen steeds sterker verontreinigd raken –door vervuiling, industrie, landbouw, medicijngebruik enzovoort– blijven er steeds meer reststoffen in ons leidingwater achter. Dit heeft o.a. te maken met:

 • Steeds weer nieuwe chemische stoffen in medicijnen
 • Toenemende industrie óp oppervlaktewateren
 • Gebruik van landbouwgiffen + overbemesting
 • Groeiende vuilstortplaatsen
 • Uitstoot door auto’s & fabrieken
 • Illegaal dumpen/lozen van chemisch afval
 • Zure regen

Deze ontwikkelingen dwingen waterleidingbedrijven ertoe om steeds meer putten te sluiten en verschillende toevoerwaters te vermengen. Bovendien wordt beweerd dat de normen voor toegelaten hoeveelheden schadelijke stoffen in drinkwater steeds verder worden verhoogd c.q. verruimd, waarbij economische belangen zwaarder zouden wegen dan de volksgezondheid. Echter heb ik geen betrouwbare bronnen kunnen vinden die deze claim bevestigen.

Naast externe verontreiniging kan er overigens ook nog vervuiling plaatsvinden binnenin het waterleidingnet. Hierbij valt te denken aan loslatende deeltjes van waterleidingen zoals koper, lood, cadmium en asbest. En in moderne kunststof leidingen het lekken van o.a. gechloreerde koolwaterstoffen via buiswanden. Om het zekere voor het onzekere te nemen en potentiele misstappen van waterbedrijven voor te blijven, zijn er in ieder geval steeds meer mensen die ervoor kiezen om kraanwater na te behandelen…

Wat in ieder geval vaststaat, is dat waterbedrijven de methodes en technieken binnen hun waterzuiveringsstations continu moeten aanscherpen om te kunnen blijven voldoen aan de Nederlandse leidingwatereisen. Of filterapparaten voor thuisgebruik per definitie helpen om leidingwater gezonder of veiliger te maken, is echter nog maar de vraag. Waterzuiverende apparaten kunnen zelf immers óók weer voor vervuiling zorgen.

Waterfilters: soorten drinkwaterfilters om thuis kraanwater/leidingwater te filteren & zuiveren

Hierbij een korte uiteenzetting van de verschillende soorten apparaten waarmee je thuis je leidingwater kunt doorfilteren c.q. nazuiveren…

A. Omgekeerde osmose m.b.v. osmose-apparaat

Omgekeerde osmose oftewel ‘Reverse Osmosis’ (RO) is een vorm van membraanfiltratie en de meest gebruikte techniek om leidingwater binnenshuis na te filteren. Omkeerosmose houdt in dat water vanuit een hogedrukcompartiment in een lagedrukcompartiment wordt geperst. Tussen beide compartimenten bevindt zich een halfdoorlatend membraan, waar watermoleculen wél doorheen gaan, maar veruit de meeste opgeloste en rondzwevende stoffen niet.

Een osmose-apparaat wordt tussen de waterleiding geplaatst en haalt tot 99% van alle kalk uit je leidingwater, evenals de meeste andere opgeloste vaste stoffen (ionen c.q. mineraalzouten). Maar ook eventuele medicijnresten, hormonen, zware metalen, organische verbindingen, bacteriën en virussen. In principe worden alleen de allerkleinste ionen (bijv. fluoride) niet of nauwelijks tegengehouden; deze zijn namelijk zodanig klein dat ze de microscopisch kleine poriën in het osmosemembraan te passeren. De effectiviteit van een osmose-apparaat en de zuiverheid van het uiteindelijke osmosewater zijn dan ook hoofdzakelijk afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte membraan.

Let wel: veel mensen kiezen voor een uitgebreid osmose-apparaat waarin óók één of meerdere van de hieronder vermelde filters aanwezig zijn; meestal gaat het om een koolstoffilter en/of sedimentfilter. Soms wordt een osmose-apparaat nog opgevolgd door een aanvullende ionenwisselaar en/of UV-filter.

B. Ionenwisseling middels selectieve ionenwisselaar

Ionen zijn in water opgeloste mineraalzouten met een positieve of negatieve elektrische lading. Sommige van deze zouten behoren tot de hardheidsmineralen die kalkaanslag veroorzaken. Het verwijderen van ionen uit water (of het neutraliseren ervan) wordt ook wel deïonisatie genoemd. De bekendste vorm van deïonisatie en de meest gebruikte techniek om ionen binnenshuis uit drinkwater te filteren is ongetwijfeld ionenwisseling.

Een apparaat dat ionen uitwisselt wordt ook wel een ionenwisselaar genoemd. Een ionwisselaar wordt na de watermeter geïnstalleerd en bevat een filterhuis gevuld met ionenuitwisselende harsen. Deze kunstharsen worden zodanig behandeld (geïoniseerd) dat er zich ionen aan binden. De hars wordt in de vorm van harsbolletjes in een waterfiltersysteem verwerkt. Iedere harssoort is in principe ionselectief; zo zijn er harsfilters met ionenwisselingsharsen die uitsluitend werkzaam zijn tegen bijv. calcium, magnesium, jodium, nitraat, silicaat of fosfaat.

De meest gebruiksvriendelijke ionenwisselaars voor consumenten zijn zogenaamde ‘Kati-Ani-Filters’. Ze zijn voorzien van een zogenaamde ‘mengbedhars’ of ‘mixed bed filter’, dit is een bonte verzameling van harssoorten waarmee álle positieve en negatieve kationen en anionen uit het toevoerwater worden gevist, inclusief calcium en magnesium: de twee belangrijkste veroorzakers van kalkaanslag.

Een optimale ionenwisselaar bevat dus een ‘mengbed’ van sterk zure kationharsen en sterk basische anionharsen. De katione en anione korrels wisselen ionen uit met het water. Alle in het water aanwezige kationen worden dankzij de harsen ingeruild voor waterstof-ionen [H+] en alle anionen voor hydroxide-ionen [OH]. Tot slot vindt er een reactie plaats tussen waterstof en hydroxide, waardoor zuiver [H2O] overblijft: water. Op den duur zullen de harsen verzadigd/uitgeput raken; in dat geval dienen ze te worden geregenereerd of vervangen.

Let wel: eventuele stoffen zónder elektrische lading worden ongemoeid gelaten door een ionenwisselaar en blijven dus in het water aanwezig.

Kalkmagneet voor óm je waterleiding

Ionen zouden ook kunnen worden gemanipuleerd en geneutraliseerd met behulp van een magneet. Middels polarisatie, repolarisatie en/of depolarisatie zouden ionen (met name calcium) onschadelijk kunnen worden gemaakt. Hierdoor zouden ze niet meer samenklonteren of zich vasthechten, maar als microscopisch poeder met het water mee uit de kraan komen, zonder kalkaanslag te vormen. Een anti-kalkmagneet verandert niets aan de samenstelling van het drinkwater; de ionen zijn er nog wel, maar reageren anders. Aldus de verkopers en voorstanders.

Dat een magneet onder bepaalde omstandigheden kán werken tegen kalkaanslag is correct. Dat goedkope kalkmagneetjes van enkele tientjes deze klus kunnen klaren is uitermate onwaarschijnlijk.

D. Koolstoffiltratie oftewel actiefkool-adsorptie

Een actiefkoolfilter werkt op basis van koolstof; kool heeft de eigenschap allerlei stoffen aan zich te binden. Bij actiefkooladsorptie oftewel koolstoffiltratie wordt speciaal behandelde koolstof gebruikt. Deze kool heeft een immense interne oppervlakte (5 gram actiefkool heeft een effectief oppervlak ter grootte van een voetbalveld) en kan zodoende enorme hoeveelheden stoffen aan zich binden die mogelijkerwijs in je leidingwater aanwezig zijn.

Het leidingwater loopt langs een blokkoolfilter c.q. koolstofblok of door een filterhuis met koolstofgranules of koolstofpoeder en staat hierbij opgeloste stoffen af aan de kool. Actiefkool verwijdert talloze chemisch-synthetische en organische stoffen, waaronder chloor, fluor, jodium, oliën, zuren, PCB’s, PAK’s, pesticiden, hormonen, medicijnen, bacteriën en virussen. Om aanwas van algen en kolonisatie van bacteriën in het actiefkool te voorkomen, wordt doorgaans een aanvullende UV-filter gebruikt in dit soort waterfilters.

Een koolstoffilter maakt onderdeel uit van zo’n beetje elk osmose-apparaat en elke ionenwisselaar. Dankzij de actiefkoolfilter gaan osmosemembranen en ionenwisselingsharsen namelijk véél langer mee.

E. Bezinking met sedimentfilter

Een sedimentfilter is een bezinkingsfilter waarbij leidingwater van boven naar beneden door één of meerdere sedimentlagen loopt. Een sedimentfilter oftewel bezinkingsfilter is doorgaans de eerste voorfilter van filterapparaten die met name grove onzuiverheden uit het toevoerwater filtert. En dus géén minuscule, in water opgeloste stoffen.

In de natuur vindt van nature sedimentatie plaats dankzij massieve gesteenten, grindlagen, zandlagen, kleilagen, gravel etc. Van oudsher worden er 4 klassieke sedimenten onderscheiden, namelijk: A. steen/grind; B. zand; C. silt/stof; D. lutum/klei. Steen is het grofst, kleideeltjes zijn het fijnst. Klei en silt vormen tezamen leem. In moderne sedimentfilters wordt meestal gekalibreerd filterzand, gerecycled filterglas, synthetisch zandglas of keramiek gebruikt.

De meeste osmosetoestellen zijn voorzien van een sedimentfilter ter bescherming van het osmosemembraan; sommige ionenwisselaars bevatten eveneens een sedimentatiefilter zodat de harskolommen langer meegaan.

F. Ozonisatie: desinfectie met behulp van ozonfilters

Ozongas is sterk oxiderend c.q. oxidatief en doodt zodoende álle mogelijke micro-organismen en microben. De ozonfilter vind je voornamelijk terug in zwembaden, aquaria en vijvers om de opeenhoping en vermenigvuldiging van bacteriën, algen en schimmels tegen te gaan. Eencellige organismen kunnen zich bijvoorbeeld in het filtertoestel nestelen indien een filterapparaat niet continu wordt gebruikt of niet goed wordt onderhouden en/of gereinigd.

Ozon wordt geproduceerd uit zuurstof en vervalt ook weer snel tot zuurstof. Desalniettemin is ozongas sterk irriterend en oplossend en zodoende potentieel gevaarlijk… Daarnaast kan ozon polyamide filtermembranen, ionenwisselingsharsen en elastomeren oplossen, bijvoorbeeld als er een lek ontstaat in een ozonfilter. Vandaar dat ozonfilters niet zo veel worden gebruikt in leidingwaterfilters voor binnenshuis. Ozon is zeer krachtig, maar kan ook gemakkelijk worden geneutraliseerd met behulp van ultraviolet licht.

G. UV-filter ontsmetting dankzij ultraviolet licht

Ultraviolet licht is op een golflengte van 254 nanometer en een dosering van 30.000 microwattseconden per vierkante centimeter in staat om 99.9999% van veruit de meeste soorten bacteriën te vernietigen. UV-licht is dan ook een ideaal medium om drinkwater te ontsmetten. Wel blijven de dode bacteriën bij ultraviolette desinfectie in het water aanwezig.

UV-lampen kunnen op allerlei plaatsen binnen een waterfilterinstallatie worden ingezet; niet alleen om water te ontsmetten, maar ook om bacteriegroei en algengroei in waterfilters te voorkomen. Denk maar eens aan potentiële bacteriekolonies in osmosemembranen, ionenwisselaarsharsen en koolstofcartridges.

Ook werkt UV-licht in bepaalde situaties om ozon, vrij chloor (chlorine) en chloramineverbindingen te vernietigen, maar dan wel in beduidend hogere doses. Ultraviolet licht geeft zélfs het toevoerwater een desinfecterende werking mee, dus ook met UV-licht behandeld water ontsmet tot op zekere hoogte jouw filtermediums.

Tip: het plaatsen van UV-filters bij de ingang en uitgang van filterhuizen, filterkolommen en filtercartridges kan de periode tussen twee reinigingsbeurten sterkt oprekken.

H. Destillatiefilter: destilleren van water

En dan is er nog de oude, vertrouwde destillatie waarmee tot 99,9+ procent (ultra)puur water (H2O) kan worden verkregen. Dit wordt ook wel gedemineraliseerd water of demi-water genoemd. Water wordt verdampt d.m.v. hitte, waarbij alle opgeloste stoffen achterblijven. Vervolgens wordt de stoom gecondenseerd. Deze techniek is erg rigoureus en kost erg veel energie en wordt zodoende niet toegepast in particuliere waterzuiveringsapparaten voor thuisgebruik.

Samenvatting verschillende waterfilters voor thuisgebruik

Nog even de verschillende soorten waterfilters… Er zijn héél veel verschillende soorten waterfilters met ieder hun eigen unieke functie en werking. De meeste van deze filters werken tot op zekere hoogte en op een bepaalde vlak, bijvoorbeeld aangaande verontreiniging, zuurgraad of hardheid; sommige andere waterfilters doen helemaal niks. Onder meer de volgende waterfiltersystemen en aanverwante apparaten voor thuisgebruik zijn in omloop:

 • Osmose-apparaat t.b..v. omkeerosmose om water te zuiveren
 • Ionenwisselaar op basis van harskorrels om water te deïoniseren
 • Magneet tegen kalkaanslag voor óm je waterleiding
 • Koolstoffilter c.q. actiefkoolfilter t.b.v. actiefkooladsorptie om water te onsmetten
 • Sedimentfilter voor grove onzuiverheden (stof, kalkneerslag, bezinksels, etc.)
 • UV-ontsmetter op basis van UVC-licht tegen schadelijke micro-organismen en microben
 • Ozonfilter o.b.v. ozonzuurstof, eveneens tegen eencellige micro-organismen
 • Water-ionisator (ioniserende & polariserende filter) voor ontzuurd en basisch ‘alkalinewater’
 • Zuurstofverrijking; óf met elektrische vortex-apparatuur of dizuurstof (O2)-patroon
 • Toevoeging van macromineralen en spoorelementen dankzij vitaliseringsapparaat met mineraalfilter

In de praktijk koopt bijna iedereen een osmose-apparaat en/of een ionenwisselaar. Koop je een ‘high-end’ exemplaar van de één, dan kun je deze nog aanvullen met een ‘basis’ exemplaar van de ander. Ook zogenaamde ‘water ionizers’ zijn populair, maar de werking ervan is nogal omstreden.

Aanschaf van een waterfilter

Voordat je een waterfilter aanschaft, dien je jezelf eerst af te vragen wat je ermee wilt bereiken. In beginsel zijn er vier belangrijke aspecten van drinkwaterbehandeling middels waterfilters:

1. Water reinigen c.q. ontsmetten v.w.b. schadelijke stoffen; je wilt immers veilig water waar je niet ziek van wordt…
2. Water zuiveren c.q. filteren, want je wilt ook helder, geurloos en lekker water met een prettig ‘mondgevoel’.
3. Daarnaast wil je wellicht kalkaanslag beperken, dus water ontharden (v.w.b. calcium).
4. Water alkaliseren… dit is een omstreden techniek om basisch alkalinewater te produceren door de zuurgraad (pH) aan te passen. Het drinken van dit basische ‘kangenwater’ heeft volgens sommigen allerlei heilzame effecten.

Dus wat wil je: veiliger water, lekkerder water, ontkalkt water of minder zuur water?

Conclusie

Er zijn in beginsel 3 populaire soorten/types waterfiltersystemen c.q. filterapparaten waar verschillende soorten filterpatronen en filtermembranen in worden verwerkt. De 3 populairste drinkwaterfilters voor thuisgebruik zijn als volgt:

1. Ionenwisselaar om te ontkalken/ontharden

Met high-end ionenwisselaars kunnen alle elektrisch geladen deeltjes (ionen) uit toevoerwater worden gefilterd. De beste ionenwisselaars beschikken over een mengbed: een ‘bad’ gevuld met gevarieerde harskralen. Dit wordt ook wel een ‘kati-anti-filter’ genoemd omdat ‘ie zowel alle kationen als alle anionen uit het toevoerwater filtert, inclusief de hardheidsmineralen calcium en magnesium die verantwoordelijk zijn voor kalkaanslag. > Lees meer…

2. Osmoseapparaat om te zuiveren c.q. purificeren

Een osmose-apparaat filtert net als een ionenwisselaar (tot wel 99% van) alle soorten ionen uit het leidingwater, Een osmosemembraan houdt echter nog veel méér in water opgeloste stoffen tegen. Een ionenwisselaar is namelijk niet selectief en haalt zodoende óók stoffen uit je water zónder elektrische lading, waaronder (tot op zekere hoogte) bepaalde organische verbindingen en chemicaliën. Zolang ze maar groter zijn dan de membraanporiën. > Lees meer…

Desalniettemin is een osmosemembraan op zichzelf nog altijd niet toereikend voor 100% schoon drinkwater; vandaar dat er in een topkwaliteit osmose-apparaat in ieder geval ook een koolstoffilter en sedimentfilter aanwezig zijn. (bron)

3. Water-ionisator ofwel -alkalisator om te ontzuren

Apparaten om leidingwater te ioniseren c.q. alkaliseren c.q. ontzuren (voor alkalisch ‘kangenwater’) zijn extreem populair. Voorstanders verbinden zelfs talloze gezondheidsclaims aan basisch alkalinewater. Wat velen echter niet beseffen, is dat een loutere ‘water ionizer’ of ‘water alkalizer’ geen blijvende veranderingen aanbrengt in de moleculaire waterstructuur. Zodoende is een water-alkalisator een peperduur en nutteloos apparaat. En zelfs potentieel gevaarlijk! > Lees meer…

Dus…

De kwaliteit van een waterfilterapparaat is niet alleen afhankelijk van de soort en functionaliteit; van elk soort apparaat worden goede en slechte exemplaren verkocht. Vooral de kwaliteit en kwantiteit van de filtermaterialen (membranen, harsen, elektroden, elektroplaten etc.) is belangrijk. Daarnaast spelen de saliniteit, temperatuur, zuurgraad en algehele hardheid van het toevoerwater een belangrijke rol.

Elk van bovenstaande 3 apparaten kan voorzien zijn van een aanvullende sedimentfilter, actiefkoolfilter en/of UV-filter voor extra filtering, zuivering en ontsmetting. Sommige ‘water alkalizers’ bevatten zelfs ingebouwde ionenwisselaars en/of osmosemembranen! Zodoende kan zelfs een ionisator c.q. ‘alkalizer’ effectief nazuiveren. Het verschil is alleen dat een ionisator doorgaans vele malen duurder is dan een ionenwisselaar of osmose-apparaat.

Watermeters & sensoren

Een filterapparaat klinkt wellicht leuk, maar hoe weet je nou eigenlijk of er daadwerkelijk iets met het toevoerwater gebeurt? Koop altijd een waterfilter met sensoren! Er zijn verschillende watermeters en watersensoren om de eigenschappen van water te meten en controleren:

 • pH-meter: zuurgraad (qua zuren & basen)
 • EC-meter: elektrische geleidbaarheid (qua elektronen)
 • ORP-meter: Oxidatie Reductie Potentieel (qua antioxidanten)
 • TDS-meter: Total Dissolved Solids (totale hoeveelheid opgeloste stoffen)
 • dH-meter: hardheid (qua hardheidsmineralen calcium & magnesium)

Er zijn losse sensoren die je met de hand in water kunt plaatsen. Er zijn echter ook computers/monitors met meerdere geïntegreerde sensoren waarop je tot wel 5 verschillende waarden kunt aflezen. Een topkwaliteit osmoseapparaat of ionenwisselaar is doorgaans van zo’n multifunctionele computer voorzien.

Oplichterij

Laat je niet foppen! Omdat de populariteit van waterfilters alsmaar toeneemt, wordt er ook steeds meer misbruik van gemaakt door handige marketeers die over de rug van goedgelovige consumenten een graantje willen meepikken. Er worden steeds meer onzinnige apparaten en attributen verkocht waarvan wordt beweerd dat ze water kunnen filteren, zuiveren, ontharden, ontkalken, ontzouten, ontzuren, alkaliseren, ioniseren, deïoniseren, vitaliseren, verrijken, (re)mineraliseren, ‘redoxeren’, ‘hexagoneren’ en/of diep infrarood bestralen… De exacte werkzaamheid ervan is in veel gevallen echter één groot vraagteken!

Het gaat onder meer om bepaalde opzetstukjes voor kranen, ‘filterflessen’ en magneetjes, maar ook om peperdure ‘alkalizers’, infraroodlampen en andere wonderapparaten die berusten op omstreden, dubieuze en pseudowetenschappelijke methodes en technieken. De veronderstelde mogelijkheden lijken oneindig; ordinair kraantjeswater wordt in een handomdraai omgetoverd tot een toverdrank die je van al je fysieke en mentale ongemakken zou kunnen verlossen! De vele tabellen, grafieken, cijfers en ‘wetenschappelijke’ onderzoeken die als bewijslast worden aangedragen, zien er doorgaans imposant en veelbelovend uit… maar in werkelijkheid vormen ze een rookgordijn. Trap al met al niet zomaar in hexagonwater, kangenwater, alkalinewater, diep-infrarood water en al dat soort hocuspocus.

Tot slot

Dat kraanwater minstens zo gezond is als mineraalwater moge inmiddels duidelijk zijn. Toch kunnen er zowel in kraantjeswater als in flessenwater nog altijd stoffen zitten die daar niet per se in thuis horen… Althans, die je eigenlijk niet –of in ieder geval niet te veel– in jouw drinkwater wilt hebben zitten en zodoende via een glaasje water wilt binnenkrijgen. Hierbij valt te denken aan:

 • Chloor & arsenicum
 • Fluor/fluoride
 • Lood, koper & ijzer
 • Kalk (kalkafzetting & kalkbezinksel)
 • Nitraten & nitriet
 • Mangaan

Maar in theorie ook minimale hoeveelheden bacteriën, virussen, restanten van hormonen, medicamenten, industriële chemicaliën, bestrijdingsmiddelen (pesticiden/insecticiden) en milieuverontreiniging. Daarom neemt de populariteit van waterfilters voor thuisgebruik nog altijd toe…

Met een drinkwaterfilter voor thuisgebruik zul je heus wel wat uit je leidingwater halen, maar: A. Is dit nuttig? B. Is dit raadzaam? C. Is dit veilig? Vooral kalk verwijderen, is praktisch, maar een bijkomend nadeel hiervan is dat er naast kalk ook een heleboel heilzame macromineralen en spoorelementen verdwijnen. Dat de watersamenstelling door nafiltering verandert, staat vast. Maar of leidingwater gezonder wordt… Wil je je kraanwater enkel gebruiken voor schoonmaakwerkzaamheden en waterverbruikende apparaten, koop dan vooral een waterfilter. Maar wil je kraanwater (ook) drinken, weeg de voordelen en nadelen dan goed tegen elkaar af!

Heb jij thuis een waterfilter of sta je op het punt er een te kopen? En zo ja, wat voor filterapparaat vind jij het beste om leidingwater door te zuiveren? Laat hieronder een berichtje achter!

257 Reacties

 1. Hallo,ik woon in Portugal en zoek n filter om ons kraanwater drinkbaar te maken. T water bevat hier veel kalk en soms steentjes en bruin water, dit komt omdat t water bevoorraad word vanuit n grote watertank voor t hele dorp en als deze bijna leeg is word t water bruin. Zodra t gevuld is is t weer helderder. T ruikt ook erg naar chloor. Is er een filtersysteem aan te raden? Zonnige groet Yvette

 2. Beste Paul, dank voor het heldere artikel, zeer nuttig. Ik zoek voor in ons huis een waterfilter, in de eerste plaats om het water (nog) schoner te maken en in de tweede plaats om het lekkerder te maken. Als er dan ook nog minder kalk inzit is dat mooi meegenomen. Ik kom 2 systemen tegen die me aanspreken: Aquaphor en Big-Green. Ben benieuwd naar jouw mening over beiden. Hartelijk dank!

 3. Ik heb een Amerikaanse koelkast van LG met water en ijsblokjes functie. Hier zit ook een filter in. Weet iemand of hierbij ook resten van chemicaliën en andere schadelijke stoffen uit het water gefilterd worden? De fabrikant is hier niet duidelijk over.

 4. Kan iemand adviseren over een huishoudelijk water filter systeem, dat alle medicijnen, pesticiden en hormonen uit het water haalt, zowel als fluor, chloor en lood? voor een klein huishouden, er is zo veel informatie, ik kom er niet uit… Lizzy

 5. Ik wil graag een waterfilter aanschaffen voor in de keuken en douche en waar zou ik dat het beste kunnen doen? Ik ben er totaal niet mee bekend, alleen met het feit dat ons water smerig is. Groet, Marrie

 6. Hi Paul, ik vond jouw discussie van de vitalisatoren erg interessant. Tot een paar maanden terug vond ik gevitaliseerd water maar onzin. Echter een presentatie van Jerry Tennant (een gerenommeerde arts en tevens wetenschapper) laat zien dat de voltage in de cellen verhoogd worden door het lichaam tijdens genezing. Bij chronische ziekte is echter het voltage laag en dit is daadwerkelijk te meten in meridianen. Het voltage binnen het lichaam verhogen inclusief aantal electronen kan de genezin blijkbaar bevorderen (indien het lichaam het niet zelf kan). Dit gegeven in combinatie met het artikel van Dr Mercola dat laat zien dat gestructureerd water mogelijk meer energie/voltage kan bevatten kan mogelijk verklaren dat een vitalisator ook daadwerkelijk werkt. Uiteraard zou een vitalisator dan ook het water moeten structuren wat natuurlijk ook nog niet een feit is. Dit zou echter wel een zeer goede verklaring kunnen zijn dat het water van Lourdes ook echt zo helend is als miljoenen mensen ervaren (en trouwens elk ander grondwater ook, dit is niet alleen in Lourdes) Vroeger dacht ik dat water gewoon water was. Echter een Fransman die zelf in zijn huis grondwater oppompte uit 105 meter diepte liet mij de eigenschappen van zijn grondwater zien. Toen hij een klein beetje van zijn grondwater op een houten campingtafel liet vallen bleef dat als een bolletje bijeen. Toen hij meerdere types mineraalwaters uit de fles ook op de houten campingtafel liet vallen (op precies dezelfde plek) was dat veel platter en rolde gelijk van de dezelfde campingtafel. Zijn grondwater op dezelfde plaats op de campingtafel bleef wel liggen omdat het een hogere oppervlakte spanning had. Indien een vitalisator daadwerkelijk het water kan structuren (en dat weet ik niet) kan het dus een hoge bijdrage leveren aan ieders gezondheid. Een test zou kunnen kunnen bevestigen danwel ontkrachten: leg het water op een houten tafel die net niet helemaal recht staat. Ik zou dan drie types water vergelijken: kraanwater, gevitaliseerd kraanwater, mineraalwater uit de fles. Indien gevitaliseerd kraanwater wel blijft liggen als de andere types water eraf vallen hebben we een winnaar. Indien niet dan hebben wij een verliezer :) Hmmm, nu ik eraan denk, ga ik binnenkort zelf deze test uitvoeren. Ik heb een “so-called” vitaliy waterfilter thuis. Ik probeer hier niet te overtuigen of zo, wat vindt jij van de bovenstaande ideeen / theorieen? Zitten er nog mankementen in? Gestructureerd water bevat mogelijk meer energie energie/voltage (NB meer een indicatie dan een voldongen feit)

  • Er zijn opvallend veel medici die onder eerbare omstandigheden een feilloze reputatie opbouwen en op een bepaald moment besluiten hiervan de (commerciële/financiële) vruchten te gaan plukken. Ze ruilen de fundamenten van hun medische ambt in voor een commercieel interessante zijtak die vaak neigt naar medicijnenverkoop of supplementenverkoop en soms naar pseudowetenschap of zelfs kwakzalverij. Om die reden is het belangrijk om na te gaan in welke periode en om welke redenen een chirurg, arts of medisch wetenschapper gerenommeerd is geraakt… En óf de huidige werkzaamheden c.q. bezigheden nog wel van toepassing zijn op hetgeen degene in kwestie vermaard heeft gemaakt. Mijn punt is dan ook dat de term ‘gerenommeerd’ te allen tijde in context, perspectief en referentiekader dient te worden geplaatst. Google maar eens op ‘Jerry Tennant’ in combinatie met ‘fraud’, ‘quack’, ‘hoax’, ‘scam’ of ‘graft’. (bron + bron + bron + bron + bron) Mensen die in de vage theorieën (willen) geloven die Jerald L. Tennant in zijn boeken uiteenzet, vinden hem veelal geweldig. Mensen die zijn praktijk bezoeken daarentegen niet. (bron + bron) Van zijn theorieën klopt verdacht weinig. Zo functioneren lichaamscellen uitstekend bij een pH van 7,35… Het membraanpotentiaal aan de binnenkant van menselijke cellen ligt doorgaans tussen de -40 en -80 microvolt en niet rond de -20… Cellen verbruiken bovendien ATP (en géén elektronen) om kationen over te dragen… Door de ingewikkelde terminologie komt zijn boek wetenschappelijk over, maar het gaat nergens over. Na verloop van tijd gaan veel medici voor het grote geld: Dr. Oz, Dr. Frank, Dr. Dukan, Dr. Phil, Dr. Atkins, Dr. Kushner en zo ook Dr. Tennant en Dr. Mercola. Supplementenverkoop, sponsoring, advertorials, et cetera. Ik beweer niet dat ze helemaal géén goed werk leveren, maar dat ze de medische wetenschap maar al te vaak links laten liggen. Ze verdienen vele miljoenen op jaarbasis en sommigen uit het rijtje wikkelen jaarlijks talloze schadeclaims en rechtszaken af. Deze miljoenenclaims worden vooraf ingecalculeerd; bovendien hebben veel van hen grote advocatenkantoren in dienst. Al met al ben ik geen groot fan.

  • Bedankt voor de reactie, dit geeft mij weer een nieuw perspectief om over na te denken.

 7. Ons huis in Frankrijk heeft uiteraard stromend water, maar het smaakt niet lekker. Het zal door het chloor komen. Dus water drinken we niet uit de kraan maar uit flessen. Liever zou ik gewoon het kraanwater drinken, maar welk filter raad je me aan te gebruiken om de vreemde smaak te neutraliseren?

 8. Ik ben het wel eens met luciano dat het kraanwater slechter is geworden. De industrie is gegroeid en loosd meer dan wenselijk. Ook medicijnen en fluor resten zitten in het kraanwater. Sinds ik een meter heb om een eenvoudige chloormeting te doen voor het zwembad meet ik ook weleens het kraan water. Ik schrok toch van de hoeveelheid chloor die het bevat. Ik woon in de regio eindhoven. Misschien is het wijs dat het kraanwater op diverse plaatsen in NL eens wordt gemeten. De overheid kun je niet meer vertrouwen in deze.

  • Lucchio schrijft niet dat kraanwater slechter is geworden, maar specifiek dat er tegenwoordig meer chloor in kraanwater zit dan vroeger. Dit is hetgeen ik tegenspreek, aangezien het pertinent onjuiste informatie betreft. Dit, aangezien chloor tot 2005 als primair waterzuiveringsmiddel werd ingezet door talloze waterleidingbedrijven om microbiële ziekteverwekkers te doden. Zodoende zorgde chloor ervoor dat oppervlaktewater ‘veilig’ als drinkwater kon worden ingezet. Vroeger smaakte kraanwater op veel plaatsen in Nederlands dan ook duidelijk naar chloor, hetgeen in sommige Europese landen nog altijd het geval is… Sinds 2005 is het gebruik van chloor als primair desinfectiemiddel van Nederlands leidingwater echter niet langer toegestaan. Vandaar dat ik aangeef dat er absoluut MINDER chloor in hedendaags kraanwater zit dan vroeger het geval was. Dat je momenteel meetbare hoeveelheden chloor in leidingwater aantreft, betekent al met al niet dat er nu meer chloor in leidingwater zit dan voeger… En dat je de overheid niet vertrouwt, is evenmin een reden om louche watervitalisatorverkopers wél te vertrouwen. Kortom: het één rechtvaardigt het ander niet…

  • Beste Paul, Natuurlijk is de kwaliteit van het water slechter geworden, niet alleen in Nederland overigens, ik zag ergens op het net een artikel langskomen, net vers van de pers over de verslechterde kwaliteit van het drinkwater, zou me daarop storten als ik jou was. Ik weet meer over water in mijn pinky dan jij in je hele lijf Paul. Heb me er jaren in verdiept en geen zondag zitten googelen. Overigens heet ik Lucchio en ik zou het zeer op prijs stellen als je mij geen emails meer toestuurt of als je dat toch doet, dat het een emailadres is waarop ik f#$@ing kan antwoorden.Dan kan ik je precies zeggen wat ik van je denk, hoef ik je niet voor #$@ te zetten op je eigen website, (die ik overigens slechts 2 keer bezocht heb nu bij inbegrepen), want dat vind ik niet zo netjes.

  • In verband met de gebruiksvoorwaarden van Gezond’r zijn je scheldwoorden afgeschermd. Het was geenszins mijn bedoeling je te beledigen, integendeel. Bij het achterlaten van een reactie kies je er eigenhandig voor om via e-mail op de hoogte te worden gehouden van wederreacties op je eigen berichten. De e-mails waarnaar je verwijst, zijn dan ook geen handmatig verstuurde berichten. Onderaan het reactiesysteem kun je je desgewenst afmelden hiervoor. Indien gewenst, doe ik dat voor je (laat maar weten…). Voor een inhoudelijke discussie sta ik open, maar aan een potje persoonlijke beledigingen plempen, heb ik echt geen behoefte, dus daar houd ik me graag buiten. Prettige dag verder!

  • Hey ik ben mirte ik klink vast niet zo super slim als jullie maar wil graag leren en wijzer worden. :) Ik wil graag weten welk water filter alles wat slecht is eruit filtert dus (fluoride) lood etc. en dan vooral de fluor en anders wil ik weten wat n andere goeie oplossing is is bronwater goed of gedistilleerd water? Ik ben heel gevoelig voor bepaalde stoffen plus wil gewoon goed letten op mijn gezondheid ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en mij t op n gemakkelijke en duidelijke manier zouden willen uitleggen lieve groet mirte. :)

 9. Beste Paul Heel goed dat je mensen voorlicht maar ik denk zelf dat als je heel weinig over iets af weet, dat het veiliger en beter is dat je je bezighoudt met datgene waar je wel wat van af weet en dingen eerst grondig bestudeerd voor je wat zegt, anders maak je jezelf belachelijk, voor een heel klein publiek hoor, de onwetendheid van de gemiddelde persoon vind ik verontrustend. Emoto heeft zich bezig gehouden met de programmeerbaarheid van water. Watervitalisatie is iets heel anders, dan kom je uit op namen als Victor Schauberger en Johan Grander, die elk op hun eigen wijze, via apparaten te bevestigen aan kraan of waterleiding, poogden de natuur na te bootsen. Water in de natuur wervelt, die werveling wordt dus in het klein nagebootst. Heb zelf een grander apparaat, verkoop ze niet heb er ook geen aandeel in. Kon meteen merken dat in ieder geval de viscositeit v.h. water veranderd was voelde met handen wassen fluwelig aan, heel apart zachter. Zo’n apparaat is best duur en de aanschaf ervan is alleen zinvol als je alleen inkomend koud water hebt, wat je daarna verwarmd via boiler anders zou je 2 van de apparaten nodig hebben en dan wordt het erg prijzig.Overigens is er binnen de wetenschap op dit moment heel veel interesse in water .Ik bestudeer /neem kennis tot mij over water al de laatste 30 jaar van mijn bestaan. Heb er aardig wat boeken over en heb ze ook gelezen. Je loftrompet over Nederlands water is voor een gedeelte waar maar dat was vroeger, de waterleiding is nu deels in handen van particulieren, is niet alleen v.d. ned. overheid er zit ook behoorlijk veel chloor in, was vroeger veel minder het geval. Kortom gezien de relatie van diverse soorten kankers, met chloor, o.a. ; colon, prostaat en borst kanker, vind ik dat water zuiveren m.n. op chloor erg zinvol is. In Nederland heeft 1 op de 3 personen kans op het krijgen van kanker .

  • Ik neem aan dat je teruggrijpt op mijn reactie richting Rosina. Het is NIET mijn opvatting dat de veronderstelde effectiviteit van de Gaia Aqua berust op onderzoek van Emoto e.a. Dit oppert de producent. (bron) Ikzelf vind het hele wervelingsverhaal per definitie onzinnig. Water in de natuur “wervelt” inderdaad onder bepaalde omstandigheden, maar bij lange na niet altijd. Bovendien is de invloed van deze “werveling” op de heilzaamheid van water volkomen hypothetisch van aard. Het chloorvrij maken van water staat hier 100% los van en vind ik wel degelijk zinvol indien er daadwerkelijk chloor in ruw water aanwezig is (ikzelf bezit een waterfilterapparaat met chloor-filterende koolstoffilter). Dat er tegenwoordig meer chloor in water zit dan “vroeger” is trouwens absolute onzin. Vroeger was chloor namelijk een gestandaardiseerd waterreinigingsmiddel, dus er zit vandaag de dag onnoemelijk veel MINDER chloor in kraanwater dan vroeger. Al met al ga ik niet voor de zoveelste keer deze discussies aan. Mijn opvattingen over pseudowetenschappelijke waterbehandelingen vind je in de reacties onder bovenstaand artikel en in (+ onder) de eerder aangehaalde artikels.

  • Hallo Lucchio, welke waterfilterinstallatie adviseer je dan? Ik heb al dure Kangen gehad, die werkte niet goed. Nu sta ik op de punt om Truu Water waterfilter te kopen. Maar wil nu wel de juiste keuze maken omdat die ook al 4.000 euro kost. Wat weet jij van de waterfilters op het moment, Lucchio? Groetjes, Laura

  • Kun je mij vertellen welke waterfilter t beste en betaalbaar is om aan te schaffen? Ik zie door de bomen t bos niet meer. ????

 10. Hallo Paul, Allereerst heel hartelijk dank voor jouw vele deskundige informatie en dat je iedereen enorm hiermee helpt. Niet alle reacties heb ik gelezen, dat zijn er ZO ontzettend veel. Mag ik gebruik maken van jouw deskundigheid met 1 vraagje? Twaalf jaar geleden dacht ik heel gezond bezig te zijn en heb een “Gaia Aqua Watervitalisator” gekocht met “natuurlijke bio-energetische zuivering”. Type “universeel”. Deze is ’t makkelijkst zodat ik deze zelf aan mijn keukenkraan kon bevestigen. Het zou heel je leven meegaan. Zie: Gaia-aqua.nl te Soest — Nederland. Via telefoon heb ik toen veel contact erover gehad en het kwam mij betrouwbaar over. Na alles wat ik hierboven heb gelezen, en al jouw kennis, twijfel ik erg. Is deze betrouwbaar denk jij? K ben benieuwd naar jouw mening. Mocht je de tijd ervoor hebben, bij voorbaat heel hartelijk dank van Rosina.

  • Beste Rosina, Deze ‘watervitalisator’ heeft niets met het onderwerp van bovenstaand artikel te maken. Het is namelijk geen waterfilterapparaat. De techniek ‘watervitalisatie’ van Masaru Emoto is zeer omstreden. Hij is een Japans onderzoeker, voornamelijk bekend vanwege zijn controversiële onderzoek naar het vermeende c.q. veronderstelde geheugeneffect van water. Ik geloof hier niet in. Het is een beetje als met acupunctuur en klassieke homeopathie: voor sommigen helpt het, maar de ontelbare gezondheidsvoordelen die eraan worden toegeschreven KUNNEN niet allemaal waarheidsgetrouw zijn. Alleen al statistisch gezien, maar toch ook zeker wetenschappelijk gezien. Natuurlijk zijn er mensen die geloven dat het helpt bij alle mogelijke gezondheidsklachten, maar in heel veel gevallen gaat het om placebo-effecten. De enige primaire claim die de producent van deze watervitalisator doet, is overigens dat er “structuurverandering van kalk in water” plaatsvindt. Met waterfiltering heeft dit dan ook NIETS te maken. De secundaire effecten van de kalkverandering zouden –althans, volgens de producent– als volgt zijn: “reinigt en regenereert de lichaamsvloeistoffen en daarmee het lichaam”, “normaliserend op spijsvertering en bloedsomloop”, “verlichting bij reumatische gewrichtspijn”, “geeft energie”, “betere opname door het lichaam van voedingsstoffen”, “nadelige effecten van ongewenste energieën om ons heen verdwijnen”, “reinigt waterleidingen… maar ook bloedvatenstelsel, cellen, organen etc.!!!”, “betere kiemkracht, wortelvorming en groei van planten, gras, groente en gewassen”, “sterke of volledige reductie van chemicaliën”… En dan nog dit: “Gebruikerservaringen en onderzoeksresultaten tonen aan dat gevitaliseerd water levensopbouwende krachten in zich heeft opgeslagen”. Dit zijn allemaal volkomen onwetenschappelijke claims die nergens op zijn gebaseerd. Echt pertinente science fiction! Zie ook (de reacties onder) dit artikel over ionisatie van water:

 11. Beste Paul, Ik heb je artikel gelezen maar ik kom er niet uit wat nu het beste systeem is om aan te schaffen. We wonen in appartement met een gezin van 4, het water is deze regio is zeer hard. Bovenaan staat dat ik graag een filter wil om schadelijke stoffen, medicijnresten, hormoonresten e.d. uit het water te filteren. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om het water zachter te maken, we hebben extreem veel last van kalk hier. Welk systeem en merk zou jij mij aanraden? Alvast bedankt! M.v.g. Judith

 12. Hallo Paul, mijn vrouw blijkt een koperbelasting te hebben, mede t.g.v. de ziekte van Lyme waarbij zware metalen zich makkelijk opstapelen. Dus ik ben op zoek naar een oplossing om inname van koper te minimaliseren. We hebben koperen leidingen in huis (10 jaar geleden vernieuwd), en blijkbaar geeft dit toch nog minieme hoeveelheden koper af. Wat zou jouw advies zijn in dit geval, zonder “dood” water te creëren of filters te gebruiken waarin zich bacteriën kunnen opstapelen?

  • Beste Arjen, Voor zover mij bekend kan een koperoverschot –al dan niet ten gevolge van koperstapeling– niet het directe / causale / primaire gevolg zijn van de ziekte van Lyme. Een teveel / overschot aan koper (kopervergifitiging / kopertoxiciteit) wordt meestal veroorzaakt door met koper verontreinigde dranken of voedingsmiddelen; inderdaad ook water. Symptomen van een koperoverschot zijn o.a. een overmatige speekselproductie, hoge en/of lage buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. Ook erfelijke aandoeningen zoals de ziekte van Wilson, stofwisselingsziekten zoals de ziekte van Menkes, gebruik van oestrogeenmedicatie (‘de pil’ e.a.) of een flinke hoeveelheid tandvullingen kan een rol spelen bij een koperoverschot. (bron + bron + bron + bron + bron) Mag ik vragen hoe en door wie deze ‘koperbelasting’ is gediagnosticeerd en wat de exacte bloedwaarde van je vrouw was? Hoe dan ook is –naar mijn ondeskundige mening– een hoogwaardige actiefkoolfilter waarschijnlijk het beste uitgangspunt voor hetgeen je wilt bereiken. Overigens kunnen gloednieuwe koperen leidingen meer koper afstaan aan leidingwater dan stokoude koperen leidingen. Na verloop van tijd ontstaat namelijk een soort coating tegen de binnenwand van de koperen leidingen, waardoor de opname van koper juist wordt teruggedrongen. Aanvullende tip: tap altijd koud water, ook voor thee en warme gerechten, ook al moet je dit vervolgens langer verhitten. In warm water lost namelijk veel gemakkelijker koper op dan in koud water. (bron + bron) Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 13. Het systeem achter Grohe Blue klinkt veelbelovend maar ik vind het heel lastig te beoordelen of dit werkelijk goed werkt. Ze weken idd met actieve koolstoffilters en ionenwisselaar maar heb geen idee of dit een verkoopverhaal is of dat het werkelijk doet wat ze beloven. Paul, heb jij enig idee over de werkzaamheid van dit filtersysteem?

 14. Dag, Ik heb een Berkey waterfilter gekocht. Maar het gefilterde kraanwater smaakte heel zout. Veel zouter dan de Spa Reine die ik altijd drink. Toen ik de website van Vitens raadpleegde, bleek dat het drinkwater bij ons 20x zoveel natrium ( 60,9 mg/l ) chloride ( 110 mg/l ) bevat dan Spa Reine ( 3 mg/l ). Ongefilterd kraanwater smaakt niet zout, maar gefilterd kraanwater wel. Hoe kan dit? Op advies van een internist ben ik ooit vanwege nierproblemen Spa gaan drinken. Mijn vraag: is er een waterfilter die dit hoge natriumgehalte in mijn kraanwater kan wegfilteren?

  • Destillatie en omgekeerde osmose zijn twee technieken waarmee zout (natriumchloride) uit water kan worden gefilterd… Dat er dusdanig veel zout in je toevoerwater zit, lijkt me echter tamelijk zorgwekkend! Als dit het gevolg is van je Berkey waterfilter, zou ik deze persoonlijk gauw terugsturen. En de aanschaf van een omgekeerde osmosefilter maakt een Berkey sowieso overbodig.

  • en black mica of is dat ook een scam hoax of broodje aap verhaal dat dat et water weer zuivere en mineraal rijk maakt , et is gemaakt van graniet geloof ik en door een Japanse wetenschapper die een oplossing moest vinden voor de straling en verontreinigde grond bij fucoschima uh er gaan verhalen in de rotte dat dit juist een erg gevaarlijk goedje is maar er is ook een bedrijf die juist reclame maakt hiervoor ik weet niet wat te denken maar ben benieuwt naar jullie meningen black mica extract google et maar is

  • De grootste onzin! ‘Black Mica Extract’ staat ook wel bekend als ijzermica oftewel biotiet. Het is een fylosilicaat waarin de silicaatgroep gebonden is aan kalium, magnesium, ijzer of aluminium. En het is NIET goed om veel van deze mineralen binnen te krijgen! Producten waarin deze zwarte tot zwartbruine vorm van bioiet wort verwerkt, worden vermarkt onder allerlei suggestieve marketingtermen, waaronder ‘ionic minerals’, ‘magnetic minerals’, en inderdaad ook ‘black mica extract’. Water beïnvloedt door zwarte mica wordt ook wel ‘mica water’ of ‘MicaRox’ of ‘Thermotox’ genoemd. De belangrijkste producent is Adya Clarity: een oplichtersbende eersteklas. Uit vage Japanse YouTube-filmpjes zou moeten blijken dat een wetenschapper in Fukushima black mica toepast om gecontamineerd water te zuiveren, maar in feite is een willekeurige persoon op een willekeurige plek iets willekeurigs aan het doen met water. Gewoon een Japans filmpje waar men een wonderbaarlijk –maar uit de duim gezogen– verhaal onder heeft getypt… En al zou dit suggestieve vulkanische gesteente in Fukushima daadwerkelijk een positieve bijdrage hebben geleverd in een 100% uitzichtloze noodsituatie, gelukkig bevinden we ons hier niet in die erbarmelijkste der situaties! De toepassing van zulke rigoureuze (potentieel giftige) middelen is hier dus totaal niet gerechtvaardigd… Gewoon weer een product waarmee men over de rug van zieken bakken met geld verdient. Overigens heeft Adya Clarity alle pretentieuze en tendentieuze pagina’s over Fukushima reeds lang en breed van diens website verwijderd (black micah komt trouwens van de berg / vulkan Fuji, 300 kilometer verwijderd van Fukushima). Maar –zoals je ziet– gaat het verhaal nog steeds rond, dus commercieel gezien heeft men het beoogde doel allang bereikt. :(

 15. Goedendag, ik gebruik al jaren de omgekeerde osmose type 50 GPD (190 liter) met deze filters, Filmtec RO membraan 190 liter, ME-FT50GPD Inline alkaline filter 2 inch FH-ALK2, sedimentfilter 5 micron FH-SEDI10, GAC koolfilter FH-KOOL10G, Blok koolfilter FH-KOOL10B, en nu lees ik dus dat ik daardoor dood water krijg dat klopt maar als oplossing gebruik ik Concentrace Trace Mineral Drops een paar druppels in je water per liter en alles is aangevuld.

 16. Beste Paul, Hartelijk bedankt voor het delen van je onderzoeksresultaten. Ik begrijp dat je niet een specifieke product wilt adviseren vanwege de objectiviteit van Gezondr. Zou je wellicht buiten om Gezondr wel op maat advies kunnen geven? Ik hoor graag van je. Qasim

  • Heb je dit filmpje zelf gemaakt? In dat geval zou ik je willen aanraden en verzoeken het woord ‘kanker’ tot een minimum te beperken. Op mij komt dit taalgebruik uitermate onoordeelkundig en onnodig tendentieus over… Het testje dat in dit filmpje wordt uitgevoerd, heb ik in een eerdere reactie al eens uiteengezet en beschreven als kwakzalverij / oplichterij. Internationaal staat dit scheikundige testje ook wel te boek als ‘water testing scam‘ Zie hier… Jammer dat ik je teleur moet stellen, maar hiermee heb je géén kankerverwekkende samenzweringspraktijk vanuit de Nederlandse overheid aan het licht gebracht.

 17. Ik begrijp dat er geen reclame gemaakt wordt voor een waterzuiveringsinstallatie. Maar zou u mij aub een email willen sturen met welk merk en waar ik een actief koolstoffilter wat zelfreinigend is kan bestellen? Ecowater emailt niet terug en ik kan ze ook niet bellen…

 18. Ik heb oasis geschreven maar zij krijgen met hun actief koolfilters genx er niet uit. Ik vraag me af of een kool filter thuis dat wel doet….

  • Ik citeer VEMW.nl: “Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht doet onderzoek naar mogelijkheden om de emissie van potentieel schadelijke stoffen te reduceren. Het bedrijf wil daartoe een grootschalige proef doen met een koolstof bed-filter. Het bedrijf kwam onlangs in opspraak toen op diverse plaatsen in Zuid-Holland de stof GenX in het leidingwater werd aangetroffen.” (bron) En FD.nl: “Toch is volgens het RIVM in het drinkwater in de onderzochte winputten ‘op geen enkel moment’ de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA overschreden en is er geen sprake geweest van een risico voor de volksgezondheid. Dat is dankzij de zuiveringstechniek bij de drinkwaterwinning, met name door het gebruik van filters met “actief kool” vanaf het begin van de jaren negentig.” (bron) En Sliedrecht24.nl: “Met het bouwen van deze grootschalige proefinstallatie – met een koolstof bed-filter – streeft Chemours ernaar de genoemde emissie in afvalwater nog verder terug te brengen”. (bron) En tot slot WECT.com: “CFPUA’s facility is set up to simply change the filter to an activated Bituminous Coal filter, which would remove Gen-x from the systems”. (bron) Ik kan me voorstellen dat een actiefkoolfilter van een professionele waterzuiveringsinstallatie zo veel uit drinkwater moet halen dat het aanwezige actiefkool niet volstaat om onverwacht hoge concentraties Genx te adsorberen. Maar bij het thuis / binnenshuis nafilteren wordt naar verhouding veel meer actiefkool per liter water ingezet. Bovendien is het water reeds voorbehandeld. Mijn kennis reikt niet ver genoeg voor absoluut uitsluitsel, maar hoogwaardige geactiveerde koolstof is en blijft de beste optie.

 19. 10 minuten verder en nog geen oplossing om mijn drinkwater boven de nl norm te krijgen, jammer

 20. bedankt voor de uitleg. Ook ik heb de schrik gekregen met het genx verhaal. Nu vond ik op internet een product van aquapurica dat al het water in het hele huis reinigt. Is dit een geschikt apparaat om genx en andere chemische stoffen te verwijderen?

  • De werking van Aqua Purica berust naar eigen zeggen op drie aspecten, namelijk: 1. Het gebruik van edelmetalen; 2. Het wervelen van het water; 3. Energetische overdracht… Ik zie absoluut niet in hoe deze drie factoren ervoor kunnen zorgen dat Aqua Purica doet wat de producent belooft, namelijk het verwijderen van: “pesticiden, herbiciden, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, chloor, organische verbindingen, zware metalen zoals lood, koper en ijzer, asbestdeeltjes, oliën en benzines.” Overigens is dit een onsamenhangende opsomming van ogenschijnlijk willekeurige contaminanten… Al met al denk ik dat de werking in feite berust op de Aqualen™-vezels, die bestaan uit een combinatie van: A. ionenwisselaarshars en B. actiefkool op basis van kokosnootschilvezels. Niet per se iets mis mee, maar omdat het Aqua Purica-systeem niet zelfreinigend en regenererend is, gaat de filtercartridge hooguit 9 tot 12 maanden mee. Een systeem dat zichzelf reinigt en regenereert gaat tot 30 jaar mee…

 21. Hallo, wij staan op het punt om een waterfilter aan te schaffen als appataat die we op het aanrecht kunnen zetten. Zelf denken we aan de Aqualine voor 12 liter water. Kent u dit merk en zou u ons deze aanbevelen? Waar moeten we specifiek opletten bij dit merk en type? Alvast bedankt voor uw reactie.

  • Ik kreeg onlangs een vergelijkbare vraag over de Aqualine 5. Dit zou de 5-liter-variant moeten zijn van de 12-liter-variant waarnaar jij verwijst. Hier vind je mijn persoonlijke opvattingen hieromtrent…

  • Bedankt Paul. Wat zouden we als goed alternatief kunnen nemen voor de Aqua line? Het gaat er ons puur om dat resten uit het drinkwater worden gefilterd. Denk aan pesticiden, medicijnresten, enz. We wonen in Friesland, misschien bepaald dit nog het advies gezien het drinkwater. Ik zie door de bomen het bos niet meer.

 22. Beste Paul, ontzettend bedankt voor je uitleg en kennis die je deelt. Na aanleiding van het GenX incident ben ik op zoek naar een actieve koolstoffilter. Aangezien je uitlegt dat een osmoseapparaat ALLE mineralen onttrekt kies ik liever voor een ionen-wisselaar. Welke merken raad je me aan? Ik zie door de bomen het bos niet meer en zou graag een paar tips horen van goede merken en prijs/kwaliteit verhouding.

  • Het niet benoemen van merken is een opzettelijke keuze mijnerzijds. Dit om Gezondr’s objectiviteit te waarborgen… Uiteindelijk heb ik zelf een ionenwisselaar aangeschaft. Vanwege de vele vragen heb ik in een eerdere reactie hieronder al eens mijn overwegingen / afwegingen / overtuigingen en uiteindelijke keuze uit de doeken gedaan. Om een diepgaandere indruk van aanprijzing te voorkomen, ga ik hier liever niet nogmaals op in. Ik wil namelijk ECHT geen reclame maken. Wat vooral belangrijk is, is dat je zelfreinigende ionenwisselaar voorzien is van een actiefkoolfilter, en dat beperkt het aantal keuze-opties aanzienlijk.

  • Ik gebruik nu een jaar een osmosefilter i.c.m. koolstoffilter op mijn drinkwaterkraan. Ben hier tevreden over. Ik heb natuurlijk niets gemeten. Dat het zogenaamd leeg water is vind ik niet belangrijk. Ik drink water als een transportmiddel en niet voor de voeding van mineralen. Een klein handje vol noten geeft je die ook.

 23. Interessant artikel! Ik ben in het bezit van een “aanrecht” waterzuiveringsapparaat met koolstoffilter zogeheten PMEG van de firma Nikken. Ik zou willen overstappen op een ander systeem direct gekoppeld aan de waterkraan. echter na het lezen van dit artikel heb ik zo mijn twijfels. Ik ben ook niet helemaal overtuigd of mijn aanrechtapparaat wel veilig is i.v.m. bacteriën etc. zoals omschreven in uw artikel kunt u mij advies geven? Alvast bedankt.

  • Wat is het doel dat je met het waterfilter probeert te bereiken?

 24. Jesse de Koster Reageer

  Hallo, Sinds het voorval van het lozen van Genx door Chemours en het feit dat dit is gevonden in het drinkwater in Gouda ben ik op zoek naar een waterfilter. Ik weet dat er wordt beweerd dat de hoeveelheden te laag zijn om gevolgen te hebben voor je gezondheid, maar aangezien, naar ik heb gehoord, er ook medicijnresten van antidepressiva en de pil en dergelijke in het water zitten en ik betwijfel of je werkelijk kunt meten of er zeker van kan zijn dat zowel Genx als pillen niet schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid heb ik overwogen de Black Berkey aan te schaffen. Na het lezen van de verhalen hieronder kom ik daar een beetje op terug. Onlangs ben ik de website Hydroviv.com tegengekomen. Een initiatief die begonnen is nadat er in de VS enorme hoeveelheden lood in water werden gevonden en normale filters al gauw verzadigd raakten. Ze hebben zelfs een gofundme-pagina om de families in dat gebied te voorzien van ontlood drinkwater. Zij zeggen te kijken naar de staat van je water en a.d.h. daarvan een op maat gemaakte filter te bouwen die werkt op waterdruk en dus onder je wasbak komt. Toen ik ze vroeg naar hun ervaringen met Berkey zeiden ook zij, na persoonlijke tests met de Berkey, dat het niet presteerde naar hun Berkeys claims. Aangezien met waterdruk de poriën van je filter kleiner kunnen zijn en de filters customized zijn op je water leek het me een erg goeie optie, maar ik ben absoluut geen kenner. Kun jij hier wat zinnigs over zeggen?

  • Lood oftewel plumbum (Pb) komt in hele lage concentraties in oppervlaktewaters voor. Zeewater bevat 2 tot 30 PPT (parts per trillion oftewel deeltjes per biljoen: 1.000.000.000.000) aan lood. De gemiddelde concentratie in rivierwater ligt nabij de 3 tot 30 PPB (parts per billion oftewel deeltjes per miljard: 1.000.000.000). In fytoplankton komen circa 5 tot 10 PPM (parts per million oftewel deeltjes per miljoen: 1.000.000) voor, hetgeen relatief veel is. Sinds het jaar 2000 mag Nederlands drinkwater niet meer dan 10 mcg/µg (microgram) lood per liter bevatten; dit staat gelijk aan 10 PPB. Dit geldt ook voor kraanwater / leidingwater. Tenzij je loden leidingen in je woning hebt zitten, hoef je in Nederland dus absoluut niet bang te zijn voor lood in kraanwater. Dat dit in de Verenigde Staten soms heel anders is, klopt. Helaas… :( Stukje uitleg: Elementair lood is bij 20 graden Celsius en bij 1 bar onoplosbaar in water. Het kan echter als loodcarbonaat en loodacetaat / loodsuiker in opgeloste vorm voorkomen. Onder normale omstandigheden reageert lood niet met water. Bij contact van lood met vochtige lucht kan dit metaal wel aanlopen / corroderen; aan het metaaloppervlak wordt dan een dunne laag loodoxide (PbO) gevormd. Als zowel zuurstof uit de lucht, als water aanwezig is, kan metallisch lood hiermee reageren tot loodhydroxide. Allemaal leuk en wel, maar mijn punt is dat heel veel producenten van waterfilterapparaten beweren dat men TOT 100% van lood uit water kan filteren. Het woordje TOT is hier de leidende factor. Wat men bedoelt is dat men ergens tussen de 0 en 100% aan lood kan verwijderen. Dit is namelijk totaal afhankelijk van allerlei omstandigheden: de vorm waarin lood voorkomt, de hoeveelheid lood, opgelost of onopgelost, temperatuur, waterdruk, filtercapaciteit, filtermedia, et cetera. In theorie kun je lood uit toevoerwater verwijderen met allerlei technieken. In de praktijk is vooral coagulatie (destabiliseren van colloïdale deeltjes door hun lading te neutraliseren door toevoeging van een chemische stof) effectief, evenals langdurige en intensieve zandfiltratie, selectieve ionenwisseling en hoogwaardige actiefkoolfiltratie. Maar de omstandigheden en randvoorwaarden moeten gunstig zijn om 100% loodverwijdering te kunnen garanderen. En dan nog even over Hydroviv… Deze partij profileert zich als extreem rijk aan kennis en kunde, maar op hun site wordt 0,0 informatie gegeven over hun producten. Men zou een filter ‘op maat maken’ aan de hand van allerlei statistieken op gebied van drinkwater, maar als puntje bij paaltje komt, wordt slechts de filtercartridge aangepast op de individuele klant. Wat er in een filtercartridge zit (actiefkool, ionenwisselaarshars, membranen, bezinkingslagen, poriën, et cetera) blijft een groot vraagteken. Lood, arseen, chroom en kwik zou ermee uit toevoerwater worden verwijderd, maar hoe dit gebeurt, wordt helaas nergens uitgelegd. In welk opzicht deze waterfilter beter of slechter is dan iedere andere filter durf ik dan ook echt niet te zeggen. Meestal zijn dit soort ‘onder de gootsteen’-modelletjes ideaal voor noodsituaties, maar voor Nederlands leidingwater voegen ze niets toe. Wat ik eerder al aangaf: een hoogwaardige actiefkoolfilter adsorbeert een heleboel potentiële verontreiniging. En met omgekeerde osmose weet je zeker dat er niets in je water achterblijft.

  • Als dat van het lood inderdaad zo is gebruik ik mijn filter vooral voor het filteren van eventuele chemicaliën zoals chloor, fluor, medicijnresten en andere genxkigheden uit het kraanwater. Ik las dat omgekeerde osmose mineraalarm water achterlaat. En om nou consequent in mineraalarm water te koken en het te drinken… Wat dat betreft dacht ik zelf aan een zwaartekrachtfilter met een keramisch filter en een laag zilver met geïmpregneerde, actieve koolstof type 30X6 (wat dat ook moge betekenen).

 25. Goedendag, ik heb interesse in de 4 in 1 kraan van floww, maar wat is het verschil tussen het f1700 filter systeem van floww en omgekeerde osmose? Het f1700 filter van floww kost 79 euro en omkeerde osmose rond de 250 euro, de beschrijving lijkt niet veel te verschillen.

  • Beste Martin, De Floww filter van Itho Daalderop is voor zover ik weet onderdeel van een totaalsysteem waarbij je jaarlijks het filterelement / filtercartridge dient te vervangen. Het FLOWW Gefilterd watersysteem bestaat uit de Pure3 Touch Round kraan + F1700 filter of F2500 filter, tezamen verkrijgbaar voor zo’n 600 euro. Dit systeem heeft nadrukkelijk NIETS met omkeerosmose te maken. Het bevat namelijk een beperkte hoeveelheid ionenwisselaarshars, een beperkte hoeveelheid actiefkool en een microfilter (MF) dat deeltjes tot ongeveer 5 micrometer uit water filtert. Microfiltratie is inferieur aan ultrafiltratie (UF), hetgeen weer onderdoet voor nanofiltratie (NF), hetgeen weer ondergeschikt is aan hyperfiltratie (HF). Omkeerosmose is een vorm van hyperfiltratie, hetgeen laagmoleculaire deeltjes kleiner dan 1 nanometer uit toevoerwater tegenhoudt; dus deeltjes die duizenden malen kleiner zijn. Kortom: geen enkele gerechtvaardigde vergelijking met omgekeerde osmose (OM)… Men beweert in de (naar mijn mening erbarmelijk slecht geschreven) tekst waarnaar je verwees overigens dat men een DuoBlend® bypass aan het systeem heeft toegevoegd waarmee “een nauwkeurige samenstelling van zacht water met behoud van noodzakelijke mineralen” kan worden bewerkstelligd, maar dit is een zeeeeeer misleidende stelling. Het enige wat men hiermee doet, is de carbonaathardheid regelen, maar men kan ECHT niet garanderen dat alle noodzakelijke c.q. essentiële macromineralen en sporenelementen –die van oorsprong in het water voorkomen– behouden blijven. Dit is fysisch onmogelijk met dit soort filters. De losse filterelementen / cartridges zijn trouwens ook geschikt voor de Itho Daalderop Close-in Boily+. Het complete filtersysteem is overigens niet langer te vinden op de Itho-site en interne verwijzende links geven een foutmelding…

 26. Heel erg bedankt voor dit artikel! Ik weet niet of de volgende vraag relevant is hier omdat het in dit artikel om Nederlands kraanwater gaat, maar ik ben wonend in Portugal waar het kraanwater bij lange na niet goed is en ook het water uit onze waterput niet direct drinkbaar is. Zou jij hiervoor een aanrader hebben? Ons werd geadviseerd om een osmose filter te gebruiken voor zowel het kraanwater als het water uit de waterput. bij voorbaat dank!

  • Ik zie dat je inmiddels eveneens een vraag hebt gesteld onder het artikel over osmose-apparaten… Het belangrijkste nadeel van omgekeerde osmose is inderdaad dat je volledig puur oftewel ‘leeg’ water overhoudt. En in theorie kan leeg water macromineralen en sporenelementen onttrekken aan je lichaam. Vandaar ook dat veelal wordt afgeraden om hoofdzakelijk osmosewater of gedestilleerd water of demiwater te drinken. Er zijn partijen die beweren dat ze stenen verkopen waarmee drinkwater kan worden gemineraliseerd oftewel geremineraliseerd, maar ik geloof hier niet in. Natuurlijk zul je bepaalde mineralen toevoegen aan het lege water, maar je weet nooit precies welke mineralen, welke vorm van ieder mineraal en hoeveel van elk mineraal wordt toegevoegd. En wat minstens zo slecht is als leeg water is water dat te veel van potentieel toxische mineralen bevat… Of hoeveelheden goede mineralen in verkeerde verhoudingen… Het voldoende, maar niet te veel aan drinkwater toevoegen is minstens zo moeilijk als het voldoende, maar niet te veel verwijderen uit drinkwater. Met een simpele mineraalsteen los je dit extreem complexe en gecompliceerde probleem niet zomaar 1-2-3 op… Dus als ik de keuze zou hebben tussen potentieel verontreinigd putwater enerzijds of osmosewater anderzijds, dan zou ik 100% zeker voor het lege osmosewater gaan.

 27. Dank voor de uitgebreide reactie. Ik begrijp van u dat de hoeveelheid gif uiteindelijk verwaarloosbaar is voor de gezondheid van de mens maar het zeker niet goed is dat in Nederland vergunningen worden verleend voor het gebruik en lozen van allerlei gif. Resteert de vraag welk filter dan wel voldoet om ‘ beter’ drinkwater te maken in het algemeen? Of is de conclusie dat dit niet nodig is? Of wellicht wel nodig maar dat de apparaten onvoldoende toegevoegde waarde hebben?

  • Of de hoeveelheid GenX verwaarloosbaar is, is moeilijk te zeggen. Ikzelf zou ik jouw situatie absoluut een actiefkoolfilter toepassen, al is het maar uit voorzorg. Het relatieve ‘nadeel’ van hoogwaardige actiefkoolfilters is echter dat ze nagenoeg altijd onderdeel uitmaken van een osmosesysteem of van een ionenwisselaar. Wat je nodig hebt, is een koolblokfilter oftewel blokkoolfilter. Omdat zulke actiefkoolfilters ECHT effectief zijn, worden ze nagenoeg altijd geplaatst in een apparaat dat zelfreinigend is. Dit voorkomt dat de actiefkool verzadigd raakt en meer kwaad doet dan goed. Ikzelf heb thuis een ionenwisselaar met geïntegreerde actiefkoolfilters. De vele op zichzelfstaande koolstoffiltertjes waarmee je op internet wordt doodgegooid zijn nagenoeg altijd inferieur van aard; ze bestaan uit geactiveerde koolstofgranules. Zie ook het artikel waarnaar ik in mijn voorgaande reactie verwees…

 28. Ik woon in Rotterdam en wil mij naar aanleiding van de berichten over genx orienteren op een filtersysteem. Ik vind het maken van een keuze niet eenvoudig: complexe materie en er wordt ook onzin aangeboden. Er kan worden gekozen voor een los systeem op het aanrecht (zoals Sundancer Aganippe) of voor bijvoorbeeld EWO Vitality Filter om al het water te filteren. Wat vindt u van voorstaande opties? En is er een advies voorhanden of een vergelijking van apparaten waar je als consument mee verder kan? Ik zoek het meestal in de hoek waar veel aandacht is voor zuiver eten, goed voor het lichaam.

  • In gevallen van (vermeende) chemische drinkwaterverontreiniging –zoals nu met GenX het geval is– is een actiefkoolfilter de aangewezen oplossing. Het nadeel van Opzichzelfstaande actiefkoolfilters is dat de waterdruk en doorstromingssnelheid van water binnenshuis minimaal is, waardoor bacteriën, schimmels, gisten en algen kunnen gaan woekeren in opzichzelfstaande GAC-koolfilter oftewel Ultrafine Depth Filters (UDF’s). In dat opzicht kan zo’n ding meer kwaad doen dan goed. Bovendien vind ik het vitalisatie-aspect van EWO pertinente onzin. Zie ook de discussie hieronder. Heel veel mooie praatjes, maar totaal geen inhoudelijke onderbouwing. En de Sundancer Aganippe wordt o.a. aangeboden door Jim Humble: de maffioso achter MMS (Miracle Mineral Supplement c.q. Miracle Mineral Solution)… Het is een koolstoffilter, maar geen hoogwaardige. Op SundancerShop.nl stelt men als volgt: “Ook wanneer de waterzuiveringsmaatschappijen in hun beweringen gelijk hebben, wanneer ze zeggen dat het Nederlandse drinkwater in velerlei opzichten beter is dan het drinkwater uit andere Europese landen, betekent dit nog lang niet dat men al het leidingwater gedachteloos kan consumeren.” Om die reden biedt men dus een filter met de volgende aspecten aan: 1. Actieve kool uit kokosschalen; 2. Met zilver geactiveerde actieve koolstof; 3. PI-kwartszand; 4. Mineraalzand; 5. Zeoliet; 6. Met zilver geïmpregneerd EM-keramiek… Allemaal leuk en wel, maar deze filterlagen komen niet eens in de buurt van hetgeen een waterleidingbedrijf inzet. Een simpele koolblokfilter c.q. blokkoolfilter zou al vele malen effectiever zijn. Zilver en zeoliet klinkt misschien imposant, maar met het oog op leidingwaternazuivering heb je er niets aan. Overigens wordt GenX overtrokken. Natuurlijk is het schandalig dat chemiebedrijven een vergunning krijgen om hun chemische rommel straffeloos in onze rivieren te dumpen! Laten we dat vooropstellen… Maar om de hoeveelheid GenX ter grootte van één zoutkorreltje in ons lichaam te krijgen, moet je miljoenen liters water drinken. Diegenen die de respectabele leeftijd van honderd halen, komen aan de 75.000 liter. Dus wat dat betreft is GenX een minuscuul puntje van een potentiële ijsberg. Dit niet om GenX te bagatelliseren, maar om het in perspectief te plaatsen. GenX Chemie, landbouw en medische industrie zorgen tezamen voor talloze potentiële reststoffen,waarvan GenX er slechts 1 is… Eigenlijk is het vergunningenbeleid in Nederland een veel belangrijker aandachtspunt dan GenX an sich. Zie ook dit artikel:

 29. Bij ons zijn deeltjes GenX in het drinkwater aangetroffen. Zo zou het veilig zijn maar de veiligheid staat wel onder druk… Is er een thuiszuiveringsinstallatie die dit stofje er wel uit zou kunnen halen? Ik hoor graag uw advies hierover.

  • Ik had deze vraag eerder verwacht naargelang de vele nieuwsberichten. :) GenX wordt geadsorbeerd door actiefkool, dus een op zichzelf staande actiefkoolfilter of een filterapparaat met een actiefkoolvoorfilter en/of actiefkoolnafilter zou moeten volstaan voor de lage restconcentraties die zijn gevonden in het Zuid-Hollandse tapwater. (bron)

  • DAT is precies ook mijn vraag . ik woon in Spijkenisse en maak me zorgen (Genx ) omdat ik veel (water ) moet drinken (nieren ) . ik drink nu niet meer met een gerust hart water uit de kraan en overweeg om een Aqualine 5 te kopen .

  • Aqualine 5 propageert een heleboel onzin. Actiefkool moet je niet willen impregneren met colloïdaal zilver. En illiet zal absoluut GEEN ‘ver infrarood frequentie afgeven van 9,36 micrometer die hetzelfde trilt als het menselijk lichaam, waardoor cellen worden geactiveerd en de micro-bloedsomloop wordt gestimuleerd’. Dit is pertinente nonsens! Een koolstoffilter is hartstikke raadzaam als je GenX wilt adsorberen, maar koop een actiefkoolproduct waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige actiefkool en niet op allerlei onwetenschappelijke hocus-pocus. Bekijk het filmpje op de Aqualine 5-wensote eens… Wat een hoop kul… Stenen geven geen zuurstof af! Er is helemaal geen sprake van bacteriewerking in kraanwater! En ‘Kangenwater’ zorgt er echt niet voor dat de zuren en basen in je lichaam worden uitgebalanceerd. Ik snap niet dat producenten van waterfilterapparaten nog altijd wegkomen met zulke absurde gezondheidsclaims. Ik geef het niet lang voordat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij hen aanklopt. Over de zin en onzin van zulke pseudowetenschappelijke apparaten heb ik me inmiddels al meer dan genoeg uitgelaten in en onder verscheidene Gezondr-artikels. :(

 30. Op Facebook kwamen omgeving Amersfoort diverse meldingen van het doodgaan van aquariumvissen na schoonmaken aquarium. Reden is dat er een te hoog chloorgehalte in ons drinkwater zit. Ik drink heel veel kraanwater per dag, wat kan dat voor consequenties hebben voor mijn gezondheid?

  • Chloor of chloride hoort –in extreem lage concentraties– in het menselijk lichaam thuis. Zonder chloor geen menselijk leven… Als je te veel chloor binnenkrijgt, kan echter een situatie van hyperchloremie optreden. Een dergelijks situatie treedt eveneens op door toedoen van dehydratie / uitdroging (al dan niet door diarree), bij de nieraandoening RTA (renale tubulaire acidose, zoals zich o.a. voordoet bij het syndroom van Sjögren), bij acuut nierfalen, bij metabole acidose / verzuring (ophoping van zuren in de bloedbaan of verdwijning van bicarbonaten uit de bloedbaan), bij diabetes insipidus (DI, waarbij sprake is van een tekort aan antidiuretisch hormoon en zodoende van heel veel drinken en heel veel verdund plassen), bij bijnierschorshyperfunctie (een te snel functionerende bijnierschors), bij hyperparathyreoïdie (overactieve bijschildklieren te veel bijschildklierhormoon aanmaken), bij gebruik van plasbillen / diuretica zoals carbonische anhydrase inhibitoren en bij salicylaatintoxicatie (door overmatige inname van salicylzuurzouten)… De symptomen van hyperchloremie zijn als volgt: misselijkheid, braken, vochtverlies / uitdroging van de hersenen door afname van hersenvocht. Voor diabetespatiënten / suikerpatiënten kan de bloedsuikerregulatie ernstig worden verstoord door toedoen van hyperchloremie. In zeer extreme gevallen kan inname van chloor leiden tot een chloorvergiftiging en zelfs tot celschade en beschadiging van bloedvaten, maar dan moet er wel iets heel geks gebeuren. Bij chloorintoxicatie ervaar je lichamelijke klachten zoals longklachten, huidklachten en spijsverteringsklachten (ademhalingsproblemen, kortademigheid, longslijmvorming, zwelling van de keel, branden van de mondholte, keelpijn, maagpijn, lage bloeddruk, bloedverzuring, braken, bloed in de ontlasting, huidirritatie, huidbeschadigingen en/of weefselbeschadigingen). En zelfs verzwakking van de vitale functies: pols / hartslag, kerntemperatuur, bloeddruk en ademhalingsfrequentie. In mijn voormalige woonplaats, woonde zelfs een man die als kind puur chloor had gedronken, en die is daardoor permanent verminkt geraakt in zijn gezicht als gevolg van chloorverbranding. Het zijn vooral chloordampen die zorgen voor tranende ogen en ademhalingsproblemen. Dus als chloor verdampt in een warme omgeving, waardoor chloordamp in de oogslijmvliezen en longen terechtkomt. Al met al zul je door een verhoogde chloorconcentratie in drinkwater niet zo snel permanente schade oplopen. Weet je eigenlijk hoe het komt dat er sprake is van verhoogde chloorconcentraties in het kraanwater / leidingwater? Is er sprake geweest van een noodreparatie van het leidingnet? Heeft het iets te maken met de chloortransporten per spoor (‘chloortreinen’)? Overigens is de slijmlaag van –met name kleine– aquariumvissen uiterst kwetsbaar voor chloor! Dus een piepklein beetje overtollig chloor kan voor die beestjes helaas al funest zijn. :(

  • Ha Paul, Dank voor je duidelijke reactie! Of er sprake is geweest van chloorvervoer weet ik niet, ik denk het niet. Maar ik kwam op FaceBook een paar reacties tegen over het overlijden van alle vissen in een aquarium na het water verschonen. Na nameten van de waterkwaliteit bleek er te veel chloor in te zitten. Ik kan nog wel proberen te achterhalen hoe of wat…

  • Mijn opmerking over chloortransporten is volkomen ongefundeerd en meer iets wat me te binnen schoot over nieuwsberichten uit het verleden. Dit hersenspinsel is dus niet de moeite waard om na te trekken. Wat ik gewoon niet snap is hoe het chloor in het kraanwater / leidingwater terecht is gekomen, want in Nederland wordt over het algemeen geen chloor meer gebruikt voor reiniging van het leidingnet (behalve in noodzakelijke uitzonderingssituaties). Wanneer je daar als consument / kraanwaterdrinker iets van merkt, moet er sprake zijn van meetbare chloorconcentraties waarvoor leidingwaterbedrijven hun klanten moeten waarschuwen. Rond 2005 bevatte 80% van het Nederlandse kraanwater geen chloor meer. Inmiddels moet dat zo’n beetje 100% zijn. Ik zou me bijna afvragen of men geen chloorhoudend schoonmaakmiddel heeft gebruikt om het aquarium te reinigen… Het jammere is en blijft dat veel web-auteurs hun informatie –helaas– baseren op stokoude bronnen (van 10 tot 20 jaar geleden). En dat is in geval van leidingwater / kraanwater enorm jammer! Want de afgelopen 10 jaar is er heel veel veranderd op gebied van leidingwaterfiltratie en leidingwaterrecycling. En dan zijn er zelfs webschrijvers die buitenlandse bronnen aanhalen; uit landen waar het de samenstelling van het leidingwater totaal niet vergelijkbaar is met Nederlands kraanwater, en de wet- en regelgeving evenmin. Vandaar dat er nog altijd heel veel wordt geschreven over “de slechte kwaliteit van kraanwater”… :(

 31. Hoi Paul, Wat super verhelderend, jouw artikel! Ik woon in Zuid-Limburg. Nog niet kunnen achterhalen uit welke bron ons water komt. Ik heb me geprobeerd te verdiepen in drinkwater, omdat ik veel water drink, en ben er nog altijd niet uit of het nou in Nederland een must is om een filtersysteem aan te schaffen of niet. In mijn geval moet dat er eentje zijn die ik op de kraan zet bijvoorbeeld, want ik woon in een flat. In een oude flat, met veel lood in de leidingen en bij een meting bleek ook dat ik veel lood in mijn lijf had. Ik heb toen een tijd een Brita-filter erop gehad, maar na wat onderzoek deze toch maar weer weggehaald. M.a.w.: ik wil zo gezond mogelijk water drinken, maar ik weet niet welke filter ik het beste kan aanschaffen. Heb je advies voor me? Hartelijke groet, Jenneke

  • Beste Jenneke, Dankjewel voor je positieve / opbeurende bericht! Helaas moet ik roet in het eten gooien… :( Het verwijderen van lood uit toevoerwater met een tafelmodelwaterfilterapparaat is echt heeeeeel moeilijk. Of eigenlijk onmogelijk… Heel veel producenten van zulke tafelmodel waterfilterapparaten beweren dat hun apparaat lood uit water filtert, maar in feite kan dat helemaal niet. In de praktijk kan er min of meer per toeval tot 15% van het lood in een filter achterblijven, maar de kans zit er dik in dat tot 99% van het lood gewoon het filter passeert. Dat komt omdat dergelijke filters niet effectief lood kunnen tegenhouden, laat staan selectief… Producenten die beweren dat hun filterapparaatje lood verwijdert, bedoelen eigenlijk te zeggen: “met een heel klein beetje geluk blijft er een heel klein beetje lood in ons filter achter”… Althans, dat zouden ze eigenlijk moeten zeggen om als open en eerlijk te kunnen worden beschouwd. Noemenswaardig is het veronderstelde lood-verwijderende aspect dus niet eens. Giet de helft van je glas water weg en je hebt eveneens ‘lood verwijderd’, een slinkse manier van interpreteren en informeren… Zie ook mijn eerdere antwoord op een nagenoeg identieke vraag… Als je loden leidingen in je woning hebt, kun je naar mijn mening het beste voor flessenwater kiezen. En kijk wiet het zegt… Want ik ben –met name om milieuredenen– GEEN fan van flessenwaters… :) Succes ermee! Groeten, Paul

  • Dag Paul, bedankt voor je antwoord, ik zag het nu pas. :) Ik vermoed dat het beste voor mij zou zijn om natuurlijk bronwater te kopen in glazen flessen. Hoe denk jij daarover? En welk bronwater is volgens jou het beste? Groet en bedankt! Jenneke

  • Als mijn woning voorzien zou zijn van oude loden binnenwaterleidingen, dan zou ik inderdaad ook op flessenwater overstappen. Misschien glazen flessen? Niet natuurlijk mineraalwater, maar ‘gewoon’ bronwater. Welk bronwatermerk het beste is, is moeilijk te zeggen. Dat ligt er maar net aan waarnaar je op zoek bent (mineraalrijk, mineraalarm, hard, zacht, zoet, wrang)… Als lood vermijden je belangrijkste doel is, is elk type bronwater een deugdelijk alternatief. Zie ook:

 32. wij hebben sinds 1993 dit apparaat niet alleen thuis geïnstalleerd, maar zijn er ook dealer van geworden. Wereldwijd het meest verkochte systeem van actieve kool plus UV lamp, en schoon water voor slechts 5 cent per liter!! dus in Marokko, Thailand, China en venezela, maar ook Nederland is dit een must-have.

  • Beste Martin, Aangezien je je eigen commerciële toko promoot, heb ik de link uit je bericht verwijderd. Zie ook de algemene voorwaarden van Gezondr v.w.b. linkbuilding en reclame.

  • Beste Martin, Ik zag dat je nog even de naam van het betreffende apparaat erdoorheen wilde duwen, zonder terug te komen op mijn reactie. Voor geïnteresseerden: Het betreffende waterfilterapparaat wordt gedistribueerd door Amway: een internationaal opererend marketing- en verkoopbedrijf dat werkt volgens multi-level marketing: een marketingprincipe dat zich maar al te vaak tot ‘piramidespel’ ontwikkelt, waarbij de top van de piramide winst maakt en de verkopers onderin de piramide per definitie verlies draaien. De reputatie van dit bedrijf is ronduit belabberd! (bron) Naast deze waterfilter verkoopt Amway allerlei artikelen, waaronder cosmetica en dergelijke. Al met al heeft dit soort commerciële wanpraktijken geen plaats op mijn website. Overigens bestaat het apparaat uit actiefkool en een UV-lamp, dus niets revolutionairs onder de zon…

  • Beste Paul, waar heb je die onzin nou vandaan gehaald? Lees even het Financieel Dagblad. Amway is in 100 landen een top-bedrijf, niet alleen toegelaten ,maar dus ook getoetst, gechecked, en goedgekeurd als handelsbedrijf. De structuur van MLM wordt in geen van die landen als Piramide gezien, maar wel door mensen die niet weten wat een piramide is: waar de bovenste het meest verdient, jij geen kans hebt om meer te gaan verdienen dan degene boven je, en waar je dus kansloos bent … Dat is alleen maar zo in een baan!! Ze draaien 11 miljard omzet en de guppen op internet maar beweren dat het bedrijfsplan niet werkt (ik ben al 18 jaar met pensioen vanaf mijn 38ste!). Iedere dag hebben mensen hier juist WEL een kans om een geweldig inkomen op te bouwen. De opgevers, geen commitment, geen doorzettingsvermogen, geen zin en vol met excuses schrijven alle interessante artikeltjes op internet, net als de Wiki-pagina die jij hebt bezocht….. En dat soort mensen schrijven over de Blokker, de Hema, Philips, Audi en hun baas :) . Als je eerst alle documentatie leest over het apparaat, dan lees je dat er geen een zo goed is als deze! En ik probeer geen naam er door heen te drukken: het stond er nog niet bij. Je wilt toch dat mensen advies kunnen lezen?

  • Dit is dus precies wat ik voorspelde: een grote hoop commerciële prietpraat over financieel gewin, topbedrijven, bedrijfsstructuur, geld verdienen, miljardenomzet, bedrijfsplannen, commerciële commitment, met pensioen op je 38e, et cetera. En nul komma nul gezondheidsvoordeel voor de consument c.q. eindgebruiker ten aanzien van Nederlands kraanwater. Overigens is het beschrijven van een beetje actiefkool + een UV-lampje als “geen een zo goed als deze” ronduit absurd. Het is maar net waarmee je iets vergelijkt… Dus nogmaals: berichten van MLM-verkopers die hier uitsluitend komen om hun goederen aan te prijzen, zijn niet welkom. Zie ook Gezondr’s algemene voorwaarden.

 33. Beste Paul, ten eerste: petje af voor dit fantastische artikel. Ook de antwoorden die je nadien geeft op allerlei vragen. Geweldig! Iemand die zijn kennis en ervaring echt wil delen met anderen. Nu, ook ik heb een vraag, ik leef als boeddhistische non in Myanmar en ben momenteel op een plek waar ik betwijfel of het drinkwater echt schoon is (het komt uit een beekje). Een waterfilter zou helpen deze twijfel weg te nemen. Maar welke? Vanwege mijn voorwaarden ben ik aangewezen op giften van anderen. Een duur apparaat is niet voor mij weggelegd. Weet jij (of misschien een mede-lezer) of er een reis-waterfilter op de markt is die water filtert van virussen maar ook zware metalen en niet al te kostbaar is? Alvast mijn hartelijke dank! met een lach, Caroline

  • Beste Caroline, Dankjewel voor je sympathieke reactie! Als je bang bent dat het beste drinkwater dat je tot je beschikking hebt niet schoon genoeg is, en je hebt weinig financiële middelen tot je beschikking, dan is zoiets als een Sawyer Personal Water Bottle het overwegen waard. Zo’n reiswaterfilter is misschien niet 100% ideaal, maar wellicht de beste oplossing onder de betreffende omstandigheden (bron + bron)… Onwijs veel succes toegewenst!

 34. Hoi Paul, Wat een fijn en informatief stuk. Wel al wat ouder zie ik, maar ik kwam het tegen tijdens mijn zoektocht naar info over waterfilters en ik hoop dat je toch nog wat vragen kunt beantwoorden.. Ik woon in Boskoop. Volgens het waterzuiveringsbedrijf (Oasen) is de hardheid hier 7,7 dH (al verschilt het op andere sites van 7,2 tot 14,4, maar ik weet niet hoe recent dit is). Als ik het goed begrijp is dit niet heel hard. Nu wil ik het water ook niet per se ontharden – ik zie daar de meerwaarde, afgezien van minder kalkaanslag voor apparaten e.d., niet echt van in -, ik wil mijn DRINKWATER vooral filteren van schadelijke stoffen, zoals medicijnresten, hormonen, pesticiden, zware metalen, etc. Een ionenwisselaar lijkt me geen optie, omdat daarmee álle mineralen uit het water verdwijnen, dus ook de ‘goede’, zoals magnesium, kalium, etc. Om dezelfde reden lijkt me een osmose-apparaat (met 5 of 6 fasen) ook niet geschikt. Hoewel daarmee de door mij ongewenste stoffen wel gefilterd worden, worden dus ook weer álle mineralen gefilterd. Aan de andere kant worden, naast de paar essentiële mineralen juist ook weer veel ongewenste zouten gefilterd. Is dit een dusdanige meerwaarde voor de gezondheid om toch voor een osmose-apparaat/ionenwisselaar te kiezen en bv. naderhand gewenste mineralen en spoorelementen juist weer toe te voegen (vitaliseren), of is dit verwaarloosbaar? Als het verwaarloosbaar is, dan denk ik dat een koolstoffilter moet volstaan, klopt dat? Ik twijfel dus tussen een osmose-apparaat (met remineralisatie) of alleen een koolstoffilter (3 fasen?). Wat zou je advies hierin zijn. En wat voor merk / product zou je dan aanraden? Dan nog iets.. Ik zie allerlei apparaten / filters is omloop die je tussen de leiding o.i.d. plaatst, maar ook losstaande units die je op het aanrecht zet en waar je dus zelf leidingwater in doet. Wat is het verschil hierin en wat is dan beter? De eerste is natuurlijk ingrijpender. Wij hebben een Quooker, dus dat zou dan wel weer handig zijn voor ook theewater en kookwater (kan dat?), terwijl zo’n losstaande unit weer alleen geschikt is voor drinkwater (of je moet het vervolgens weer koken, maar dan hebben we in die zin dus niks aan onze Quooker). Dit zal waarschijnlijk wel weer goedkoper zijn. Ik lees hier verder weinig over het vitaliseren van water. Wat is je mening hierover? Ik kreeg ook de indruk dat dit vaak niet in die apparaten zit verwerkt die je tussen je leiding plaatst, maar wel in de kleinere/losse apparaten. Wat vind je bv. van een EWO Vitality Filter voor op de kraan? Of van een AquaVit / AquaLine / Aqualive AQV voor op het aanrecht? Ik hoop wat van je te mogen horen. Vriendelijke groeten, Astrid

  • Als het je enige doel is om potentiële contaminenten / polluenten uit toevoerwater te filteren, dan volstaat inderdaad een hoogwaardige actiefkoolfilter op het punt waar je je drinkwater tapt. Het enige voordeel van tafelmodellen is dat ze draagbaar / verplaatsbaar zijn, en dat je ze dus mee kunt nemen, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of verhuist. Bovendien zijn ze relatief goedkoop in aanschaf en nemen ze niet zo veel ruimte in beslag. Maar daar houden de voordelen ten aanzien van gedegen apparaten helaas op… Het belangrijkste nadeel van een zelfreinigende ionenwisselaar met ingebouwde actiefkoolvoorfilter en actiefkoolnafilter, daarentegen, is dan ook de hoge aanschafprijs en de aanzienlijke ruimte die zo’n ding in beslag neemt… Niet iedereen heeft de financiële middelen en ruimte voor zo’n apparaat… Het voordeel van zulke apparaten is dan weer dat je er nauwelijks naar om hoeft te kijken; ze reinigen zichzelf, er kan voor meerdere jaren aan regeneratiezout in, je kunt de mate van ontharding en ionenwisseling instellen en besmetting door algen en bacteriën wordt voorkomen dankzij het zelfreinigende vermogen. Tafelmodellen bevatten filters die na een x-aantal liter dienen te worden vervangen omdat ze op een gegeven moment verzadigd raken en ‘overlopen’. Bovendien zijn veruit de meeste tafelmodelletjes gevoelig voor bacteriegroei en algengroei. Het principe van vitalisatie en de verschillende merken zijn reeds in eerdere reacties uitgebreid aan bod gekomen. Hopelijk kun je hier iets mee; succes!

 35. Beste Paul, Hartelijk dank voor de uitgebreide informatie en al uw antwoorden. Ik heb er heel veel aan gehad het te lezen. Wat denkt u van de optie om op reis water te filteren met bv een zerowater apparaat (het heeft dan een TDS van nagenoeg 0 heb ik begrepen en dat is niet gezond) en daarna in het glas wat mineralen aan toe te voegen – bv Himalaya zout of zo? Zou zoiets ook goed zijn, ook voor langere tijd? Alvast dank voor uw inzicht.

  • Het nadeel van een ZeroWater-apparaat is dat een filter slechts berust is op zo’n 57 liter water. Daarna moet de filter worden vervangen. Daarnaast is het een klein en traag apparaat, vandaar ook dat het een reiswaterfilter betreft. Tot slot zijn de twee belangrijkste aspecten van ZeroWater ionenwisseling en actiefkoolfiltratie. Wat dat betreft zijn er veel grotere, snellere en efficiëntere waterfilterapparaten verkrijgbaar die op deze zelfde technieken berusten, en die rechtstreeks achter de watermeter kunnen worden geïnstalleerd, en waar je nauwelijks meer naar om hoeft te kijken. Bovendien kun je zulke apparaten vaak instellen, waardoor ze niet blindelings alles uit drinkwater filteren. Feit blijft dat je naar je doel moet kijken. Als je enkele weken op vakantie gaat naar een land zonder drinkbaar kraanwater, dan lijkt me dit een prima optie. Het zal echt niet uitmaken als je enkele weken af en toe een glaasje ‘0 TDS water’ drinkt… Maar ik zou dit apparaat nooit of te nimmer als standaard filtersysteem gebruiken. ZeroWater geeft op haar website zelf toe dat alle mineralen uit het water verdwijnen omdat het apparaat niet selectief is. Wel geeft men terecht aan dat macromineralen en sporenelementen vooral ook uit voeding dienen te worden verkregen. Het idee van water verrijken met Himalayazout lijkt me eerlijk gezegd zeer slecht. Dit zout bestaat immers nog altijd voor 97.41% uit natriumchloride, dus het overgrote merendeel van wat je in je drinkwater ’terug stopt’ is keukenzout. Zie eventueel ook:

   Hoewel natrium en chloride mineralen zijn, zijn dit niet de mineralen die in drinkwater thuishoren. Wat dat betreft blijft het heel moeilijk om gericht te onderzoeken welke exacte mineralen ontbreken en in welke exacte hoeveelheden nadat water is gefilterd. Feit blijft dat dit per situatie zal moeten worden onderzocht alvorens je een gericht plan van aanpak kan opstellen. Groeten, Paul

 36. Ik ben op zoek naar een manier waarop we voortaan water uit de kraan kunnen drinken i.p.v. flessenwater (woonachtig Marokko). Wat raad u mij aan om het water zuiver te krijgen? Ik kwam uit bij de EWO waterfilter, omdat ik las dat met omgekeerde osmose alle mineralen uit het water gaan die je dan later weer moet toevoegen. Voor mij is het erg onduidelijk wat nu de beste oplossing zou zijn om het kraanwater hier zuiver te maken. Buiten dat ik het belangrijk vind dat de mineralen worden behouden en de evt. bacteriën, metalen etc. verwijderd worden vind ik het ook belangrijk dat chloor / fluor verwijderd word.

  • Als je water niet wilt ontharden / ontkalken, maar enkel potentieel schadelijke stoffen wilt verwijderen, dan is een hoogwaardige actiefkoolfilter een goed uitgangspunt. Het blijft echter lastig om exact te bepalen wat een specifieke filter precies uit toevoerwater haalt en wat de betreffende filter erin laat zitten. Natuurlijk kun je uitgaan van de prachtige marketingverhalen op de websites van verkopers, maar als puntje bij paaltje komt, kun je niet van zulke deze commerciële uitspattingen op aan. De enige manier om absoluut uitsluitsel te krijgen, is achteraf het eindproduct laten onderzoeken en aan de hand daarvan je filtermethode finetunen.

  • Ha Wil, wij wonen in de tropen en ons water komt uit onze cisterne (opgevangen regenwater) wij zuiveren ons water met filters van British Berkenfeld dat bevalt heel erg goed. Om op save te gaan gebruiken wij de filters nooit langer dan een half jaar (of 2000 liter). De begin aanschaf is een beetje prijzig (uitgaande van lonen hier) maar verdient zich uiteindelijk dik terug.

  • In Nederland worden ‘zwaartekrachtfilters’ als die van British Berkefeld en Berkey vooral gezien als noodfilters, dus voor in noodsituaties waarin geen betere alternatieve voorhanden zijn. Ik snap dat deze opvatting in de tropen wellicht totaal anders is, maar goed… Zulke filters worden in elk geval vervaardigd uit diatomeeënaarde (skeletjes van eencellige kiezelwieren). Dit goedje staat ook wel bekend als kiezelaarde of kiezelgoor. De skeletjes hebben poriën die kleiner zijn dan 1 micron, waardoor ze veel (maar zeker niet alle) bacteriën tegenhouden. Dit principe staat binnen de membraanfiltratie ook wel bekend als macrofiltratie. Inmiddels zijn er echter nog veel fijnere filtermethodes bekend (waaronder microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en hyperfiltratie), die tot duizend keer kleinere deeltjes uit water filteren, waaronder alle bacteriën, nagenoeg álle zoutionen en zelfs sommige virussen ter grootte van één enkele atoom. Wil je water echt zuiver c.q. puur krijgen, dan kun je naar mijn mening het beste een osmose-apparaat (gelijk aan hypermembraanfiltratie) kopen. Het nadeel hiervan is wel dat water zodanig zuiver wordt dat het ‘leeg’ wordt en dus ook geen ionen (opgeloste mineralen) meer bevat. Al met al ben ik geen groot fan van inferieure en achterhaalde zwaartekrachtfilters die stammen uit zo’n beetje halverwege de 19e eeuw. Sindsdien zijn er mijns inziens echt veel betere alternatieven uitgevonden, waaronder actiefkool, ionenwisselingshars en het omkeer-osmosemembraan!

 37. Graag wat advies nodig. Ons huis staat in Zuid Spanje en het kalkniveau is erg, erg hoog. Zo’n 35. Wij gebruiken het niet als drinkwater. Regelmatig lopen onze kranen, toilet, wasmachine etc vol met kalk en moet het nodige gerepareerd worden. Het gemeentewater wordt opgevangen in een 1000 liter deposito als voorraad voor ons huis. Wat adviseert u ons? Dit omdat het geen Nederlandse situatie is.

 38. Hoi Paul, Veel info dank daarvoor. Ons water is heel hard. ik heb gemerkt doordat ik een maand in het buitenland zat zachter water een positief effect had op m’n haar en huid. Sinds ik terug ben zijn mijn klachten op dit gebied weer terug. Ik zou graag iets willen plaatsen om het water zachter te maken. Wat zou je dan adviseren? Hartelijke groet Chantal

 39. Hoi Paul, dank voor de heldere toelichting. Zijn er bedrijven die je zou adviseren voor de aanschaf van een osmose-apparaat séc voor drinkwater?

 40. Beste Paul, Ik ben erg benieuwd hoe je Ecowater ERM 20 bevalt nu je in het nieuwe huis zit? Ik ben op de site terecht gekomen omdat ik eigenlijk op zoek was naar een filter voor net onder de keukenkraan. Dus voornamelijk om drinkwater te filteren en niet per se al het water in huis, echter na het lezen van het artikel, zou dat eventueel een bijkomend voordeel kunnen zijn. Weet jij ook van het bestaan van een kwalitatief goede filter voor alleen het water bij 1 kraan? De door jou aangeschafte Ecowater ERM 20 zal vast heel goed zijn, maar ben in eerste instantie toch op zoek naar een minder duur product. Maar daar er hier, midden Frankrijk, het water zo af en toe nog wel eens kuren wil vertonen (ineens heel erg naar fluoride ruiken voor een dag of 2, of deze zomer zelfs een wat bruine kleur hebben 1 dag) sta ik voor alle suggesties open. Graag hoor ik van je.

  • De ERM bevalt enorm goed! Het water smaakt echt zachter en zoeter. Twee van mijn buren hebben hetzelfde apparaat aangeschaft en een van beide ervoer exact hetzelfde. Mijn vrouw dacht op het begin dat het water juist wat zouter smaakte, maar vind het inmiddels ook zoeter van smaak. Schoonmaken is echt veel makkelijker omdat er 0 kalkaanslag te bekennen is. En badwater voelt echt veel prettiger aan. En schuimende badproducten ‘slaan minder snel dood’. Ik heb de ERM 20 pas enkele weken in gebruik en de keuken is pas gister geplaatst, dus ik wil liever niet op de zaken vooruitlopen, maar vooralsnog ben ik heeeeeel dik tevreden. Mocht dit omslaan, dan laat ik het natuurlijk direct weten. Als je een product onder een kraan wilt installeren om eventuele verontreiniging uit buitenlands toevoerwater te halen, dan kun je een losstaande actiefkoolfilter / koolstoffilter aanschaffen. Je hebt relatief kleine systeempjes die meerdere actiefkoolsoorten (blok + granules) combineren met ultrafiltratie. Wat er precies in Frans leidingwater zit, durf ik niet te zeggen, maar de kans dat zo’n filter het eruit haalt is zeer groot: UF-voorfilter + GAC (granular activated carbon)-filter + actiefkoolblokfilter. Succes!

  • Bedankt voor je reactie! Goed te horen dat het zo bevalt. Het wordt dus of zo’n losse ‘actiefkoolfilter / koolstoffilter’ of een totaal oplossing zoals de ERM 20. Toch nog drie vragen, als je zo vriendelijk zou willen zijn. :) Ten eerste, mocht ik kiezen voor een ‘actiefkoolfilter / koolstoffilter’, dan schrijf je in een van de reacties onder het bijbehorende artikel: “Met het oog op gezondheidsrisico’s is een waterfilter dus niet per definitie beter dan geen filter.” Dat jaagt nogal de schik aan. Hoe weet ik dan wat een goede is? Ten tweede verderop in de reacties staat ‘Plaats ook nooit een ontharder i.c.m. koperen leidingen’, u heb ik koperen leidingen in mijn CV systeem, valt dan de optie voor de ERM 20 af? Tot slot, mocht ik de ERM 20 aanschaffen is het dan erg als die bijvoorbeeld 1 jaar nadat alles in gebruik is genomen geplaatst wordt? Ik bedoel er is dan al kalkaanslag, komt dat dan los met nadelige gevolgen o.i.d.? Nogmaals dank voor je reactie(s) en vele informatie.

  • Mochten er om een bepaalde reden bacteriën in je interne leidingnet (binnenshuis) terechtkomen, dan kunnen die gaan woekeren in een opzichzelfstaande koolstoffilter. De kans dat dit gebeurt is zeer klein, maar desalniettemin aanwezig. Om die reden wordt aangeraden om koolstoffilters regelmatig te vervangen of om een zelfreinigend apparaat te nemen waarin een koolstoffilter aanwezig is. De kans dat bacteriën gaan woekeren in actiefkool heeft niet zo zeer te maken met de kwaliteit van het gebruikte actiefkool, maar veeleer met de kwaliteit van je leidingen. De stelling t.a.v. onthard water en koperen waterleidingen is de afgelopen jaren veelvuldig voorbijgekomen. Het is eigenlijk vooral de zuurgraad van water die bepaalt hoeveel koper kan worden opgenomen in toevoerwater. Voorheen dacht men dat onthard water per definitie zuurder is en dus meer koper in zich opneemt (met mogelijkerwijs een kopervergiftiging tot gevolg), maar inmiddels wordt steeds vaker het tegenovergestelde beweerd: dat onthard water helemaal niet zuurder is en zelfs minder koper opneemt omdat er door het zachte water minder corrosie optreedt. (bron) Los van dit alles hoef je je geen zorgen te maken om koperen leidingen in je CV-systeem. Het gaat vooral om (extreem) oude en mogelijkerwijs versleten koperen waterleidingen in oude woningen. Wat dat betreft is mijn opmerking onder dat artikel inmiddels gedateerd, nogal zwart-wit en misschien zelfs weerlegd. Dat je een waterontharder pas later installeert maakt niet uit. Alle kalk die eventueel loskomt uit oude leidingen wordt vroeg of laat opgenomen in de vorm van calcium-ionen. Mocht er echt sprake zijn van enorme kalkaanslag in je binnenleidingen, dan zorgt een ontharder er echt niet voor dat deze laag ‘ketelsteen’ ineens losschiet en verstoppingen veroorzaakt. Mocht loskomende kalk zich om welke reden dan ook toch ophopen, dan is dat nagenoeg altijd in de zeefjes en perlators van kranen. Die kun je gemakkelijk ontkalken met azijn. Succes met je afwegingen / overwegingen!

 41. Water Solutions Reageer

  Beste Lezers, Onderstaande is een reactie op een vraag gesteld door “Mark” in het reactieveld van een van onze producten waarin hij verwijst naar bovenstaand artikel op Gezondr en ons vroeg daarop te reageren. De documenten waarnaar in deze reactie verwezen wordt zijn te vinden op onze website of per email. Het volgende is dus onze letterlijke reactie op Mark zijn vraag: Beste Mark, Bijgevoegd vindt je een aantal documenten. Het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Bologna beschrijft de veranderingen die plaatsvinden in het Calcium molecuul nadat het water waar deze Calcium inzat door een EWO Classic vitalisator is gegaan. Voor de duidelijkheid: Deze vitalisator, net zoals alle andere EWO vitalisatoren, voegt niets toe aan het water en verwijdert ook niets. Dit geldt voor alle stoffen. De chemische samenstelling van het water is dus na de vitalisator identiek als daarvoor ofwel er zit nog steeds net zoveel Calcium in het water. Daarbij gebruiken de EWO vitalisatoren geen elektriciteit en behoeven geen onderhoud na plaatsing. De plaatsing zelf is echter wel cruciaal. Een vitalisator mag bijvoorbeeld nooit in een permanent elektrisch of elektromagnetisch veld geplaatst worden. Dit zou de werking van het systeem alsmede de moleculaire structuur van het water zelf verstoren. Maar goed, het onderzoek van de universiteit van Bologna naar de kalkomvorming bewijst dus dat vitalisatie wel degelijk veranderingen teweegbrengt, ook in de fysieke samenstelling van in dit geval de Calcium in het water. Door de omvorming in dit molecuul van de structuur Calciet naar de structuur Aragoniet, beide Calcium, vormt er geen kalkaanslag meer in watercircuits- en apparaten en besparen mensen veel geld zonder de belangrijke bouwstof Calcium uit hun water te halen. Het document EWO for Plants beschrijft een aantal wetenschappelijke en private onderzoeken naar de effecten van watervitalisatie op verschillende flora. Ook hier zijn duidelijk waarneembare, en herhaalde, verschillen te zien tussen het gebruik van ‘gewoon” leidingwater en datzelfde water, maar dan gevitaliseerd met een EWO vitalisator. Zonder iets over de gezondheidsvoordelen van vitaal water voor mensen te zeggen kan ik hierbij wel zeggen dat mensen en planten erg vergelijkbaar zijn als het om water gaat. Afsluitend wat betreft de vitalisatie een referentie over de EWO vitalisatoren van de universiteit van Lausanne in Zwitserland. Ook dat soort partijen zien de effecten en voordelen van vitalisatie. Nu zou ik ook nog een hele waslijst aan andere voordelen en effecten van watervitalisatie kunnen opnoemen die allen gebaseerd zijn op onze klantreacties, maar ik denk dat jij en ook Paul van Gezondr hier wel even genoeg aan hebben. Er is natuurlijk altijd meer wat wij graag laten zien of uitleggen wanneer dat gewenst is. Als laatste nog even kort over de filtering. Paul van gezondr verwijst in zijn reactie namelijk en passant even naar een artikel over koolstoffilters waarin staat dat deze gevaarlijk kunnen zijn. De hoofdreden hiervoor zou bacteriëngroei zijn. De door ons in de EWO Vitality Filter en EWO Gourmet systemen gebruikte NFP Premium filters zijn uitvoerig geteste Solid Block Active Carbon (SBAC) filters met een absolute dichtheid van 0,45 micron. Er is een afbeelding bijgevoegd met de testresultaten van deze Premium filters waarin te zien is dat deze o.a. zware metalen, chloor, pesticiden en herbiciden, virussen en bacteriën en ook hormoon- en medicijnresten (iets wat maar weinig filters doen), vrijwel volledig verwijderen. De afbeelding is een compositie van 12 afzonderlijke onderzoeksrapporten van verschillende universiteiten en de TUV uit Duitsland. Wanneer gewenst is de ruwe onderzoeksdata te vinden op Water-Solutions.nl. De reden waarom ik dit alles even noem is dat deze filters dus specifiek getest zijn op het voorkomen van bacteriën en virussen. Deze organismen komen dan ook niet voor in het uitgangswater van de door ons gebruikte filtersystemen. Wij zijn het eens met de uitspraak van Paul dat het op lange termijn drinken van water met een hoge pH waarde schadelijk kan zijn. De redenen hiervoor zijn legio. Het is echter volkomen ontoepasselijk om systemen die dat soort water ” maken” in 1 rij te zetten met andere systemen die ergens anders voor bedoeld zijn. Ook zegt hij: “De moleculaire structuur (qua ionenparen, atomen en elektronen) in zulke ‘heilzame’ waters zouden permanent aangepast zijn, waardoor de zuurgraad, elektrische lading/geleidbaarheid en structuur van het drinkwater voorgoed zouden zijn gewijzigd, wat weer ten goede zou komen van de gezondheid van de drinker. Dit soort manipulaties van drinkwater zijn grotendeels onmogelijk; in de meeste gevallen bestaan ze niet omdat natuurkundige wetten zulke veranderingen helemaal niet toestaan… in veel andere gevallen zijn de veronderstelde veranderingen van tijdelijke aard (lees: hooguit een fractie van een seconde). Trap dus niet in ge(re)vitaliseerd water! Persoonlijk vind ik het schandalig dat een partij als Water Solutions (die zich deels beroept op wetenschappelijk onderzoek) zulke misleidende verkoopargumenten hanteert.” Ten eerste zeggen wij nergens dat het water door onze systemen permanent aangepast wordt. Ik geloof zelf niet eens dat dit kan. De moleculaire structuur van water staat continu onder invloed van alle in de nabijheid aanwezige informatie en zal dus direct na de vitalisator, zoals altijd, weer onderhevig zijn aan omgevingsvariabelen. De “vitaliteit” van het water kan dus wel degelijk afnemen nadat het door een vitalisator is gegaan, maar hoe snel dit gaat is afhankelijk van de variabelen en voor zover wij weten nog nooit serieus onderzocht. De uitspraak dat dit hooguit een fractie van een seconde zou zijn is natuurlijk onzin anders zouden de onderzoeken en onze klanten nooit iets merken van vitalisatie. Ik neem dan ook maar aan dat de uitspraken van Paul gebaseerd zijn op zijn kennis over de chemische samenstelling van water, want dat is de enige reden die ik kan verzinnen dat hij zulke ongebaseerde uitspraken durft te doen over iets waar hij zelf klaarblijkelijk maar weinig tot niets vanaf weet, te weten watervitalisatie. Ik zal deze reactie zoals jij verzocht op zowel de voedzamekeuken als gezondr plaatsen. Jijzelf en Paul zijn altijd welkom bij vragen en/of opmerkingen hetzij deze constructief zijn en inhoud hebben. Kritisch zijn mag, graag zelfs, maar geen loze uitspraken meer a.u.b. Daarbij nodig ik jullie uit om ons water eens te proberen. Aan Paul zeg ik dan graag dat je de filter er ook uit kan halen en dan wordt het water alleen gevitaliseerd. Kun je leuke testen mee doen, wie weet leer je nog eens wat. (Zet bij testen verschillende soorten water minimaal 2 meter uit elkaar en zorg dat het water in een elektrosmog vrije zone staat) Ik hoop jou hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en naar tevredenheid van dienst te zijn geweest. Keep an open mind! It makes you smarter ;) Hartegroet, Jeroen Arents – Water Solutions

  • Ik sta helemaal achter het gebruik van kwalitatief hoogstaande actiefkoolfilters, maar ben nog altijd niet overtuigd van het vitalitsatie-aspect. Alle onderzoeken die jullie op jullie website aanhalen, gaan over actiefkoolfiltratie; dikke prima! De “private onderzoeken” daarentegen, die naar jouw zeggen de effectiviteit van vitalisatie / vitalisering zouden moeten staven (genaamd “EWO for Plants”), zijn helaas nergens vindbaar… Vertel alsjeblieft eens waar het op staat… Hoe kan jullie vitalisator calciet omzetten naar aragoniet? Hoe verloopt dit proces en hoe wordt het bewerkstelligd? En in welk opzicht is antagoniet gezonder voor de mens dan antagoniet? Wat maakt vitaal / gevitaliseerd water heilzamer dan ‘normaal’ water? Dus welk aspect van het water… en waarin uit zich dit qua gezondheidseffecten? In welk opzicht verstoren elektrosmog en elektrische of elektromagnetische velden een apparaat dat geen elektriciteit verbruikt? En hoe verstoort elektriciteit de moleculaire structuur van water? En tot slot: je beweert enerzijds dat het (veronderstelde) effect van vitalisatie na verloop van tijd afneemt en anderzijds dat het lang genoeg aanhoudt om er onderzoek naar te kunnen doen. Hoe moeilijk kan het dan zijn om na te gaan hoelang het (veronderstelde) effect van vitaal water aanhoudt? En des te belangrijker: wat is nu precies dit effect? Welke consequenties vloeien eruit voort? Al met al roept je verhaal omtrent watervitalisatie bij mij alleen nog maar meer vragen op en wordt ik niets wijzer van de vele aannames die je doet. P.S. De functie van een koolstoffilter is ongewenste stoffen uit toevoerwater halen, dus iedere vitalisator waar jullie een geïntegreerde actiefkoolfilter aan toevoegen, verwijdert wel degelijk stoffen uit toevoerwater; hieromtrent spreek je jezelf mijns inziens nogal tegen…

  • Water Solutions

   Beste Paul, Wij doen geen aannames. Als je goed gelezen had zou je gezien hebben dat ik zei dat de genoemde documenten op onze website of per email beschikbaar zijn. Het EWO for Plants document en het onderzoek naar de omvorming in het Calcium molecuul stuur ik je dan ook graag op als je hier even een email voor stuurt naar ons. Of is dat teveel moeite? Je wilt antwoorden toch? Ik spreek mezelf ook helemaal niet tegen, wij plaatsen zo vaak enkel vitalisatoren zonder filtratiesystemen. Misschien is het goed als je voortaan iets rustiger en preciezer leest. Verder geef ik graag antwoord op al je vragen. Bel mij eens of stuur een email. Hartegroet, Jeroen Arents -Water Solutions

  • Beste WS, Waarom gooi het nu ineens op begrijpend lezen? Ik lees namelijk letterlijk het volgende: “Voor de duidelijkheid: Deze vitalisator, net zoals alle andere EWO vitalisatoren, voegt niets toe aan het water en verwijdert ook niets.” Dit klopt dus niet… En over het volgende: “Ik zei dat de genoemde documenten op onze website of per email beschikbaar zijn.” In welke bewoording heb je dit aangegeven? Dit kan ik namelijk nergens teruglezen… Waar op jullie website is dit document dan vindbaar? Voor mij is overigens niks te veel moeite. Ik wacht je e-mails dan ook gaarne af. Groeten, Paul

  • Water Solutions

   Beste Paul, Ik wijs je er enkel op dat je wellicht iets preciezer moet lezen. En terecht blijkbaar, want in jouw laatste reactie doe je weer precies hetzelfde als in de vorige. Je verdraait uitspraken en maakt er je eigen ding van. Een voorbeeld; Wij zeggen: ” Voor de duidelijkheid: Deze vitalisator, net zoals alle andere EWO vitalisatoren, voegt niets toe aan het water en verwijdert ook niets.” Vervolgens ga jij verkondigen dat dit niet klopt. Waar baseer je dit op? Volgens mij heb je toch echt niet goed gelezen hoor. Wat betreft de documenten kun je in mijn eerste reactie deze zin terugvinden: “De documenten waarnaar in deze reactie verwezen wordt zijn te vinden op onze website of per email.” Misschien heb je daar overheen gelezen? Ik begrijp niet zo goed waarom ik jou zou moeten gaan emailen. Gezien de richting die jouw reacties hebben lijkt dat mij ook totaal niet boeiend. Wij hebben geen bewijsdrang, wij zien elke dag de vele voordelen van watervitalisatie om ons heen. Ik heb je wel voorgesteld dat je de documenten kunt ontvangen als je ons even een mailtje stuurt met het verzoek deze op te sturen, maar blijkbaar is dat teveel moeite. Verder zou ik je willen vragen te stoppen met het verdraaien van mijn uitspraken. Voordat je nu emotioneel wordt zal ik een voorbeeld geven. In jouw eerste reactie op die van ons zeg je bijvoorbeeld: “En in welk opzicht is antagoniet gezonder voor de mens dan antagoniet?” Wij hebben nooit gezegd dat aragoniet gezonder is. De manier waarop jij schrijft laat ruimte voor verkeerde interpretatie door de lezers. Dit is niet alleen onwenselijk, maar ook misleidend. Ik verwacht dat je in het vervolg wat correcter converseert anders heeft het mijns inziens weinig zin om dit gesprek te vervolgen. P.S: Waarom mail je niet gewoon even? Of bel me? Lijkt mij veel handiger gezien het volume aan vragen wat je hebt. Je begrijpt toch wel dat dat de normale gang van zaken is of niet? Hartegroet, Jeroen.

  • Beste WS / Jeroen, Je draait de zaken om. Jij laat in eerste instantie een lang verhaal achter op mijn website met daarin talloze claims en statements. Dat ik vervolgens om inhoudelijke uitleg, opheldering en argumentatie vraag vanwege mijn vragen en twijfels, lijkt me niet meer dan gebruikelijk. Dat je geen bewijsdrang hebt, is natuurlijk prima, maar als leverancier aan consumenten heb je wel een bewijsplicht als het aankomt op de claims die je doet t.a.v. je eigen producten. Al met al is de bewijslast wel degelijk aan de claimer. Ik mag dan ook om bronnen en onderbouwingen vragen; des te meer wanneer jij er als bedrijf voor kiest claims t.a.v. je product te publiceren op mijn site. Nog even aangaande de vragen die je stelt… Je geeft zelf aan dat alle EWO vitalisatoren (dus inclusief degene met actiefkoolfilter) niets uit toevoerwater halen (dat is dus niet iets wat ik ter plekke heb verzonnen). Dit gegeven is per definitie incorrect, aangezien actiefkool stoffen adsorbeert. Het loutere doel van actiefkool in waterminnende apparaten is dan ook de adsorptie van stoffen om ze uit toevoerwater te halen. Een apparaat dat actiefkool bevat en tegelijkertijd niets uit water haalt, strookt dan ook simpelweg niet met natuurkundige werkelijkheid. Mijn vraag omtrent het ‘plantenonderzoek’ heeft overigens niets met “overheen lezen” te maken. Jij gebruikt gewoonweg de zinsnede “op onze website of per email”. Ik ging er dan ook van uit dat dit een keuze tussen twee opties betrof (dus dat het onderzoek ergens op je website te vinden was) en niet een of-of-situatie. Zo kan ik ook stellen dat mijn bronnen te vinden zijn op mijn website of in een boek bij mij op zolder of in de achtertuin van mijn buurman of op open zee; zo zet je mensen op een dwaalspoor. Wellicht heb je een simpel en eenduidig linkje naar het betreffende onderzoek? Al met al is mijn belangrijkste vraag als volgt: Welke voordelen heeft gevisualiseerd water volgens jou voor de consument? Het antwoord hierop hoef je voor mij heus niet te e-mailen; ik dacht simpelweg dat je eigenhandig impliceerde te willen e-mailen… P.S. Als jij reacties achterlaat op mijn site is het mijns inziens niet de normale gang van zaken dat ik je vervolgens e-mail met een wederreactie. Logischerwijs is het reactiesysteem op Gezondr juist bedoeld voor conversaties over het betreffende onderwerp binnen het betreffende reactiesysteem en ga ik iedereen die vragen, suggesties of opmerkingen achterlaat niet privaat e-mailen… Ik bel of e-mail dus niet omdat ik het belangrijk vind dat informatie voor iedereen toegankelijk is; niet alleen voor mij, maar ook voor alle geïnteresseerde en belanghebbende lezers. Laten we het erover eens zijn dat we het met elkaar oneens zijn. Totdat ik concrete informatie onder ogen heb gehad waaruit de werkzaamheid van een watervitalisator en de voordelen van gevitaliseerd drinkwater blijkt, zie ik het nut van een vitalisator (buiten het koolstofaspect) in ieder geval geenszins in.

  • Water Solutions

   Beste Paul, Wordt het nu echt een pot verwijt de ketel verhaal? Ik hoop het niet haha. Ik heb nog steeds geen email of telefoontje van je ontvangen. Jammer! Ter verduidelijking: De enige reden dat wij een lange reactie op jouw website plaatsten was omdat dit werd verzocht door iemand die naar jouw bovenstaande artikel verwees. Maar goed, om op jouw laatste reactie te reageren: Volgens mij begrijp je niet dat een vitalisator iets heel anders is dan een filter. Je veronderstelt namelijk elke keer dat deze twee zaken samengaan. Als je dat denkt heb je gelijk natuurlijk, een filter verwijdert stoffen uit het water. Een vitalisator is echter iets heel anders en doet dit niet. Wij plaatsen heel vaak alleen vitalisatoren bij mensen en bedrijven, met goed resultaat zoals bijvoorbeeld het voorkomen van kalkaanslag door de omvorming in het Calcium molecuul van calciet naar aragoniet. Begrijp je nu wel dat mijn eerdere uitspraken hierover wel degelijk kloppen? En ga nu niet weer over claims beginnen m.b.t. het Calcium verhaal totdat je het wetenschappelijke onderzoek van de universiteit van Bologna naar dit polymorphisch effect van vitalisatie op Calcium hebt gezien. Want je zegt wel dat wij talloze claims en statements doen zonder vervolgens op vragen daarover te antwoorden, maar dat is niet waar. Als je goed leest is volgens mij duidelijk dat wij bereid zijn al jouw vragen te beantwoorden. Er moet nog wat werk verricht worden aan onze website, ook al bestaat hij al 5 jaar, en niet alles staat online dus dat maakt het wat lastig om hier links etc te plaatsen. Omdat ik jouw redenen om het gesprek alleen hier op gezondr voort te zetten begrijp zal ik jou straks de besproken documenten toemailen. Ik lees graag jouw reactie na het inzien van deze documenten. Wie weet kunnen we het nog eens worden met elkaar. ;) Hartegroet, Jeroen Arents – Water Solutions

  • Ik ben benieuwd… P.S. jullie stoppen zelf een FILTER in jullie vitalisator, namelijk een actiefkoolfilter. Jullie maken van jullie vitalisator dus een apparaat dat filtert. Ik haal dus absoluut niet twee dingen door elkaar. Jullie plakken simpelweg twee dingen aan elkaar vast en doen vervolgens alsof een van beide dingen niet bestaat. Ter vergelijking: Ik koop een koksmes voor 25 euro… Ik koop een joekel van een opzichtig heft / handvat voor 10 euro… Ik plak het koksmes op het heft en noem het geheel ‘magisch samoeraizwaard’… Ik laat mensen zien dat ik met dit magische samoeraizwaard als een tierelier kan snijden en bied het te koop aan voor 500 euro. Want wauw, het werkt! Als iemand vervolgens zegt dat het gewoon een koksmes met een opzichtig heft is, doe ik alsof mijn neus bloedt. Of beter nog: ik vertel ze dat ze het verschil niet snappen tussen koksmessen en magische samoeraizwaarden… dat men eerst maar eens ervaring moet opdoen met magische samoeraizwaarden, alvorens men er kwaad over durft te spreken… Dat het handvat uitsluitend bedoeld is voor uiterlijk vertoon en dat het magische aspect uit de duim gezogen is, doet verder niet ter sprake…

  • Inmiddels heb ik een document mogen ontvangen waaruit zou moeten blijken dat planten beter groeien dankzij gevitaliseerd water. Het gaat hierbij niet om wetenschappelijk onderzoek, maar om een PDF-flyer die naar mijn mening veel wegheeft van een commerciële advertorial. Daarnaast heb ik een uiterst kleinschalig, verkennend en (voor zover ik kan nagaan) nimmer in een wetenschappelijk (vak)tijdschrift gepubliceerd onderzoeksrapportje mogen ontvangen waaruit enkel blijkt dat calcium zich mogelijkerwijs minder (makkelijk) afzet op hydraulische waterleidingen dankzij de magneet in het EWO-apparaat. Natuurlijk moet iedereen helemaal zelf weten wat men hiervan vindt, maar ik ben nog altijd niet onder de indruk. Ik heb namelijk nog steeds niets substantieels gelezen over de voordelen van gevitaliseerd drinkwater voor de drinker. Dit zijn overigens de laatste woorden die ik hieraan besteed, aangezien deze pagina relevant dient te blijven t.a.v. het onderwerp van bovenstaand artikel: waterfilterapparaten voor het nafilteren van leidingwater…

  • Als iemand zegt iets zeker te weten, is hij zekersteweten een verkoper. Dus Jeroen, aangezien je je best blijft doen om mensen te overtuigen van het nut van iets dat ogenschijnlijk nutteloos is, neem ik aan dat er commerciële belangen mee gemoeid zijn…

  • Water Solutions

   Beste Paul, Het is jammer dat je overduidelijk niet in staat bent om het onderwerp water vitalisatie wetenschappelijk te benaderen. Als je goed had opgelet zou je gezien hebben dat in het document wat jij een “PDF-Flyer” noemt op de eerste pagina een wetenschappelijk onderzoek van Prof. Dr. Herbert Klima van het Atoom instituut van de Oostenrijkse universiteiten in Wenen naar het effect van vitaal water op soja bonen en bladeren staat beschreven. Daarnaast zijn er, zoals van tevoren in een vorige reactie aangegeven door ons, een aantal private onderzoeken in terug te vinden. Maar ook deze ervaringen van gebruikers verwerp je zonder moeite. Verder verwerp je het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Bologna direct als: ” uiterst kleinschalig, verkennend en (voor zover ik kan nagaan) nimmer in een wetenschappelijk (vak)tijdschrift gepubliceerd onderzoeksrapportje”. En zeg je dat: “calcium zich mogelijkerwijs minder (makkelijk) afzet op hydraulische waterleidingen dankzij de magneet in het EWO-apparaat.” In het rapport staat dat het Noord-Zuid gerichte zwakke elektromagnetische veld, welke het magnetische veld van de aarde nabootst, een bijdrage levert in de polymorphie die plaatsvindt in het Calcium molecuul, niet dat het de enige oorzaak ervan is. Het is dan ook volkomen onterecht om dit in dezelfde categorie als de magnetische systemen waarnaar je verwijst te zetten. Je hebt dus wederom niet goed gelezen en verspreid verkeerde informatie onder jouw lezers. De wetenschappelijke benadering zou moeten zijn dat je ziet dat er wel degelijk iets gebeurt met de eigenschappen van water en de daarin aanwezige stoffen door de EWO vitalisatie technologie. Ow dat is interessant, dat ga ik onderzoeken! zou de instelling moeten zijn in plaats van het direct te verwerpen omdat het te summier onderzoek zou zijn en je zelf geen kennis van het onderwerp hebt. Geloof en wetenschap mogen nooit samengaan Paul. Dat jij niet in vitalisatie “gelooft” en daardoor niet in staat bent om vernieuwende informatie en ontwikkelingen te registreren is jammer, maar dat je jouw m.b.t. dit onderwerp ongegronde mening vervolgens verspreid als zijnde feitelijkheden en daarbij onze naam en producten noemt, zonder enige kennis van zaken, komt in de buurt van smaad en laster. Je hebt duidelijk geen idee waar je het over hebt! Water vitalisatie is een erg nieuwe wetenschap ja, en ik neem toch aan dat je weet hoe het gaat met nieuwe wetenschap? Ja, het onderzoek van de universiteit van Bologna naar de omvorming van de structuur calciet naar aragoniet d.m.v. de EWO vitalisatie technologie is nooit gepubliceerd en is kleinschalig en verkennend, maar moet eens niet de eerste keer zijn? Dacht je dat Newton toen hij de appel van de boom zag vallen zoiets had van nee joh, laat ik dat maar niet onderzoeken? Nee hij ging het onderzoeken en dat was het begin van zijn onderzoek naar zwaartekracht. Er is altijd een eerste keer. Mocht jij m.b.t. dit onderwerp eens het gevoel hebben dat je voor de eerste keer openstaat om echt onderzoek te doen naar water vitalisatie weet je me te vinden. Ik beantwoord graag al je vragen als het gaat om dit voor de mens en zijn omgeving zo belangrijke onderwerp. Met vriendelijke groet, Jeroen Arents – Water Solutions

  • Ik heb je meermaals de ruimte geboden om op deze pagina van Gezondr je standpunten uiteen te zetten, inhoudelijke uitleg te geven over je product en concrete vragen te beantwoorden. Helaas heb ik nog altijd geen enkel concreet antwoord mogen ontvangen op welk van mijn vragen dan ook. Met iemand die koste wat kost in iets wenst te geloven, valt gewoonweg niet reëel te discussiëren. Prima dat jullie onderzoeken nog in de kinderschoenen staan, maar jullie kiezen er uiteindelijk zelf voor om deze onderzoeken nu al op jullie website en in reacties op andermans websites te pbliceren als verkoopargument voor (de verkoop van) jullie producten. Al met al koos Newton ervoor eerst afdoende onderzoek te doen naar zijn bevindingen en hij stampte niet onverhoopt een telescopenwinkel uit de grond na zijn appelincident. Zoals ik al aangaf, stop ik met deze nodeloze discussie en worden hier voortaan enkel nog on-topic reacties (over waterfiltratie) gepubliceerd. Geïnteresseerden in watervitalisatie kunnen desgewenst terecht op relevante en actuele websites die dit onderwerp behandelen. Desnoods jouw website: Water Solutions… Succes met de verkoop!

 42. Hallo, sorry, ik spreek uitsluitend Engels. Ik ben een vierdaagse kanotocht aan het plannen voor aankomende herfst. Onlangs was ik draagbare reiswaterfilters aan het onderzoeken en kocht ik een LifeStraw. Heb jij enige ervaring hiermee? Ik las een review op CampingAndCamping.com en besloot de LifeStraw te kopen, maar heb hem nog niet uitgeprobeerd.

  • Beste WilliamJay, Ik ben zo vrij geweest om je bericht naar het Nederlands te vertalen. Ik heb helaas geen ervaring met draagbare reiswaterfilters en kan je er dan ook weinig over vertellen. Ik weet wel dat de LifeStraw destijds een revolutionaire uitvinding was; ik heb ooit een uitgebreide documentaire gezien waarin de betreffende waterfilter werd gedemonstreerd. Hetgeen direct duidelijk werd is dat het filtertje bedoeld is om ondrinkbaar water drinkbaar te maken. Je moet niet verwachten dat het water echt heel schoon wordt, veeleer dat bacteriën, schimmels en virussen worden verwijderd of gedood, waardoor je er niet ziek van wordt. Een geweldige uitvinding dus! Maar het is en blijft een kwestie van voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen. Als je tijdens je kanotrip in de rimboe strandt en nergens schoon drinkwater kunt vinden, kan een LifeStraw je leven redden. Maar als je een drukke vaarroute opgaat en er na iedere 5 kilometer een cafeetje aanwezig is, zou ik me niet vrijwillig op de LifeStraw beroepen. De LifeStraw haalt 99,9999% van alle contaminatie groter dan 0,2 micron uit het water. Maar er zijn ook contaminanten kleiner dan 0,2 micron. En hoe smeriger het toevoerwater is, des te gevaarlijker de overgebleven 0,0001% van de achtergebleven contaminatie in het consumptiewater zal zijn… Al met al een fantastisch product, maar of je het moet willen gebruiken, is naar mijn mening volkomen afhankelijk van context (doel, omstandigheden, alternatieven, soort vervuiling, hoeveelheid vervuiling, gebruiksintensiteit: liters per dag, mogelijkheid tot filterreiniging, mogelijkheid tot koken van water, et cetera). Van ontwikkelingswerkers hoor ik regelmatig dat de Katadyn Pocket Filter een absolute must-have is, maar die is vele malen kostbaarder dan de LifeStraw. Succes ermee!

 43. Goedemiddag allen, Betreft: Filtering water. Er zijn hier plannen om kraanwater te filteren. Maar ik wil eigenlijk alleen een koolstoffilter plaatsen. Dit om resten van kwalijke stoffen verder te reduceren. Het is niet zo, dat ik momenteel hinder daarvan heb, maar meer een voorzorgsmaatregel. Ook maak ik me zorgen over die vele vliegtuigstrepen. Wat voor rotzooi komt in onze atmosfeer terecht? Met vriendelijke groeten, John.

  • Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in de samenzweringstheorieën achter ‘contrails’ (condenssporen) / ‘chemtrails’ (chemicaliënsporen) (bron + bron)… Natuurlijk zijn alle uitlaatgassen potentieel schadelijk voor mens en milieu; zowel die van auto’s als die van vliegtuigen als die van welk gemotoriseerd voertuig dan ook. Als puntje bij paaltje komt, denk ik echter dat wij mensen meer last zullen hebben van de uitlaatgassen die we inademen van al het rijdend (vracht- en passagiers)verkeer dan van het vliegverkeer. Al met al denk ik dat de invloed van vliegtuigen op de atmosfeer slechts een onderdeel is van een veel groter algemeen probleem dat luchtvervuiling heet. Maar dat zijn slechts mijn 2 centen… Overigens snap ik niet zo goed wat dit alles te maken heeft met actiefkoolfiltratie. :P

 44. Hoi Paul, hoe bevalt je filter installatie in je nieuwe huis? Ben erg benieuwd naar je ervaringen aangezien ikzelf ook met nieuwbouw bezig ben en ik een bloedhekel aan kalk heb (althans, buiten mijn botten om). Gr. Dave

  • Overmorgen verhuis ik, dus binnenkort krijg je een update. :)

 45. Hallo Paul ik heb jarenlang een omgekeerde osmose systeem gehad met sediment voorfilter en dan koolfilter daarna block koolfilter of andersom hou mij ten goede.daarna de osmose en dan nog een nafilter. Ik heb dat al een paar keer in de tussentijd ververst qua filters, maar de laatste keer kwam er een rotte eierenlucht uit de osmose filter. Ik heb besloten omdat ik die niet op voorraad had er nu tussenuit te laten, en de rest van de filters wel te gebruiken. Voorheen met osmosefilter gaf de TDS meter rond 15 a 20 aan, maar nu zonder de osmosefilter geeft de tds eigenlijk dezelfde waarde als het kraanwater aan namelijk 297. Nu vraag ik mij af of de filters überhaupt wat doen of moet ik echt de osmosfilter gebruiken om voordeel van de andere filters te hebben? Ivm de kosten van een nieuwe osmosefilter en mineralenfilter dacht ik of het misschien beter is om een Big Berkey Waterfilter aan te schaffen ook i.v.m. de mineralen. Veel vragen voor je Paul sorry maar ben ff de weg kwijt betreft de water management. Alvast bedankt voor je informatie en alle advies die je hier geeft. groet Paul II

  • Beste Paul, De geur van rotte eieren duidt op de aanwezigheid van zwavelverbindingen (meestal in de vorm van sulfaten): doorgaans waterstofsulfaat, maar heel soms ook waterstofsulfide, bisulfiet of zwaveltrioxide… De ophoping hiervan in een osmosemembraan is geen goed teken en kan duiden op oude / gebrekkige waterleidingen… En je spreekt over een mineralenfilter: ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt, maar wellicht is dat wel de verspreider van de sulfaatverbindingen… De koolstoffilters hoeven trouwens niks te doen, want Nederlands kraanwater is schoon. Ze zijn vooral bedoeld om bacteriegroei in het osmosemembraan te voorkomen. Het actieve kool zal dan ook niet of nauwelijks invloed uitoefenen op de TDS van toevoerwater. Het osmosemembraan is uiteindelijk hetgeen de opgeloste ionen uit het water tegenhoudt en invloed uitoefent op de TDS. Aan een omgekeerd osmosesysteem zonder osmosemembraan heb je dus inderdaad niet zo veel. Over de Big Berkey heb ik inmiddels talloze negatieve verhalen gelezen… Of eigenlijk niet per se negatief; veeleer extreem vaag, onlogisch en ongefundeerd… Voor zover ik kan nagaan, is het een onzinapparaat. Niemand weet precies op welke technieken het apparaat gebaseerd is, en de producent werkt alleen maar met doorverkopers en affiliaties die opzettelijk omslachtige websites exploiteren… De enige stukjes verklaring over de werking van de Big / Black Berkey kan vinden, is als volgt: “Het unieke Berkey ontwerp combineert het proces van micro-poreuze filtratie met modern geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen. Daarmee biedt het u het meest hoogwaardige waterzuivering systeem dat te krijgen is”. “De micro-poriën binnen in de zelf-steriliserende en reinigbare Black Berkey waterfilters zijn zo klein dat pathogene bacteriën er simpelweg niet doorheen kunnen”. “De elementen zijn zo gemaakt dat zij verontreingingen verwijderen door een proces dat adsorptie heet, en een gevolg is van de onttrekking van ongewenste stoffen op moleculair niveau”. “De bijzondere waterzuiverings-elementen zijn ook geïmpregneerd met absorberende stoffen die ionische absorptie bevorderen van verontreinigingen binnen in de micro-poreuze elementen”. “Deze geavanceerde technologie werd ontwikkeld, verfijnd en getest gedurende jaren van toegewijd onderzoek en proefnemingen, uitgevoerd door waterzuiveringsspecialisten, onderzoekers en ingenieurs”. “De doorsijpel- of blootstellingstijd van de Black Berkey waterfilters is er op berekend om de grootst mogelijke hoeveelheid toxische chemicaliën, veroorzaakt door industrie en landbouw, en in de natuur voorkomende pathogene bacteriën te verwijderen”. Volgens mij is het gewoon een actiefkoolfilter + sedimentfilter met een RVS casing eromheen. Vergelijkbaar met het osmosesysteem zoals je dat momenteel gebruikt: zonder osmosemembraan… Van de wetenschappelijke onderzoeken waarover wordt geschreven, kan ik overigens niks terugvinden. :(

 46. Graag enkele vraagjes Paul. Mijn bedoeling is om regenwater te gebruiken voor wc, wasmachine en douche. Geeft dat geen legionella bacterie? Regenwater is zuur, is dat slecht voor de chauffage ketel? Ik heb een condensatieketel (bouwjaar 2011). Warm water van regenwater en warm water van stadswater moet apart, heb je daar een voorstel voor? Is het verbruik van een UV lamp hoog? Bij overschakelen van stads- naar regenwater, is er dan nog gevaar voor contaminatie? Hoeveel is het verplichte verbruik van stadswater dat je moet afnemen? Het is een ganse boterham, maar toch graag een antwoord a.u.b. Bedankt.

  • Beste Peter, Helaas heb ik totaal geen ervaring met regenwaterrecycling, noch verstand van leidingnetdistributie, dus daar kan ik je helaas niet mee helpen. Succes!

 47. Hoi Paul, na het lezen van deze site wil ik van mijn Brita af. Ik heb mijn oog laten vallen op de waterman waterfilter. We willen deze gebruiken als drinkwater op reis en op het werk. Heb jij daar een mening over? Ik zag dat jij de keuze heb laten vallen op de Ecowater 20. Ik heb getwijfeld tussen de Ecowater 10 en Aquacell waterontharder. Voor ons nieuwe huis gaan we toch voor de Aquacell,, vooral omdat we er veel meer informatie over konden vinden en omdat ik een collega heb die er erg over te spreken. Vriendelijke groet, Jolanda

  • Beste Jolanda, Van alle tafelwaterfilters schijnt de Waterman Mini tot de betere exemplaren te behoren, maar ikzelf ben sowieso geen fan van dit soort tafelmodelletjes. Als je genoodzaakt bent kraanwater te drinken in een land met ondrinkbaar kraanwater, kunnen de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen… Maar aangezien niemand precies weet wat zo’n waterfiltertje onttrekt of toevoegt aan water, zou ik er persoonlijk niet aan beginnen als daartoe geen noodzaak bestaat. Installeer thuis liever een goed waterfilterapparaat en vul bijvoorbeeld een flinke RVS waterfles die je dagelijks mee naar je werk neemt, dan heb je op je werk geen Waterman meer nodig… Voor wat betreft de Aquacell Ionenwisselaar… Aquacelle is een welbekende en grote partij met een aanzienlijk marketingbudget, dus er is inderdaad heel veel informatie over te vinden. Hun waterontharders zijn voor zover ik kan inschatten prima apparaten. Toch vind ik ze inferieur aan de Ecowater ERM 10 en ERM 20, aangezien ze niet zijn voorzien van een geïntegreerd actiefkoolfilter en zodoende (naar mijn persoonlijke mening) meer weghebben van een (industriële) proceswaterontharder dan van een consumptiewaterontharder / drinkwaterontharder. Ik heb de Aquacell ook een tijdje overwogen, maar zie na lang beraad geen enkel voordeel van de Aquacell boven de EcoWater. Maar ieder zo zijn voorkeuren… logischerwijs mag / moet ieder zijn eigen afwegingen maken. :D Groeten, Paul P.S. Bij mij is de Ecowater ERM 20 inmiddels geïnstalleerd, maar ik verhuis pas over tweeënhalve week, dus kan er dan pas inhoudelijk iets over zeggen…

 48. Bedankt voor je reactie. Staat nog het antwoord op het “vreemdsoortig mondgevoel” bij mij op de tong dus. Wat is het? Gaat het over na een gewenningsperiode? Op de site van Ecowater maken ze zelf reclame voor osmose water en een zwangere vrouw. Dus is het nu slecht of niet? Er wordt nooit duidelijk over uitgesproken. In jouw voorbeeld kies jij voor waterontharding en koolfilter voor o.a. chloor verbindingen enz. In mijn woonplaats net onder Eindhoven hebben we geen overlast van kalk of chloor. Ter bescherming en verbetering van drinkwater kom ik dan toch weer uit op een RO installatie.

  • Waar dat mondgevoel precies vandaan komt, is moeilijk te zeggen. Het ligt aan de afwezigheid van opgeloste mineralen in het water, maar welke exacte (samenstellingen van) mineralen precies verantwoordelijk zijn, durf ik niet te zeggen. Het exacte mondgevoel van demiwater en osmosewater verschilt ook nog eens van persoon tot persoon. En inderdaad zijn er mensen die op een gegeven moment gewend raken aan de smaak en het mondgevoel van osmosewater. Overigens kan een afwijkend mondgevoel of vreemdsoortige smaak ook worden veroorzaakt door stoffen die door een waterfilterapparaat onbedoeld worden toegevoegd aan water; welk osmose-apparaat gebruikte je precies? Of osmosewater gevaarlijk is? Niet per se. Het ligt maar net aan je definitie van ‘gevaarlijk’. Bovendien is het potentiële gevaar van osmosewater afhankelijk van allerlei randfactoren… Hoeveel van welke mineralen krijg je binnen uit voeding? Gebruik je voedingssupplementen? Is er reeds sprake van bepaalde minerale tekorten of overschotten (t.a.v. macromineralen of sporenelementen)? Hoeveel osmosewater drink je per dag? Drink je uitsluitend osmosewater of ook mineraalrijk water? Al met al kan het drinken van grote hoeveelheden osmosewater gevaarlijk zijn. Je verdunt er namelijk de concentratie aan elektrolytische mineralen in je lichaam mee… De TDS (total dissolved solids) in kraanwater ligt ergens tussen de 200 en 300. De TDS van osmosewater is nagenoeg 0. Van die 200 tot 300 deeltjes in kraanwater behoort een groot deel tot de opgeloste ionen / mineralen / elektrolyten. Ik kies voor waterontharding omdat ontkalkt water: zorgt voor een kalkvrije badkamer, keuken en kranen; waterverbruikende apparaten spaart; schoonmaakmiddelen bespaart; energie bespaart; et cetera… En een actiefkoolfilter haalt chemische verontreiniging (waaronder chloor, maar ook hormonen, pesticiden e.a.) uit toevoerwater. Een osmosesysteem haalt alles uit water, zowel het goede als het slechte. Osmosewater vind ik om die reden ideaal ten aanzien van schoonmaak en industrieel gebruik, maar ik beschouw het niet als drinkwater.

 49. Hallo, Al geruime tijd ben ik opzoek naar een na filtersysteem voor zuiver gezond betrouwbaar drinkwater in huis. NL mag dan goed drinkwater hebben, maar het kan altijd beter, ook voor de toekomst. Dagen lang heb ik internet afgestruind om het een en ander te leren. Ook alle onderstaande berichten heb ik gelezen. Bijna had ik de Omgekeerde osmose water machine van Aqua Technic gekocht. Aangezien ik een RO installatie heb voor mijn zeewater aquarium, dacht ik dit eerst eens te testen. Ik drink dit osmosewater dagelijks sedert 3 weken. Ik voel me prima en er zijn zelfs een paar beloofde positieve veranderingen denk ik. Echter een nadeel geeft het. En dat heb ik hier ook in een artikel gelezen. Ik citeer jullie artikel: “Heb je thuis een zeer effectief osmosefiltersysteem dat jouw kraanwater c.q. leidingwater filtert, dan zal jouw kraantjeswater vooral een afwijkende smaak hebben en daarnaast een vreemdsoortig mondgevoel teweegbrengen. Dat komt omdat het water volledig ‘leeg’ is en nul komma nul mineralen meer bevat.” Ik voel dus op mijn tong een raar gevoel. Alsof je te hete thee hebt gedronken… Graag jouw reactie hierop. Graag verneem ik wanneer er een compleet (betaalbaar) systeem op de markt is, wat aan mijn vraag voldoet. b.v.d. Rob

  • Beste Rob, Omkeerosmose behelst een semipermeabel osmosemembraan waar nagenoeg niks doorheen kan behalve watermoleculen. Osmosewater bevat dan ook niet of nauwelijks (richting de 0%) opgeloste stoffen. Als het je doel is ondrinkbaar water drinkbaar te maken is RO dus een prima uitgangspunt. Maar als je reeds drinkbaar water selectief wilt ontdoen van bepaalde vormen van microverontreiniging niet, althans, naar mijn mening. Osmosewater is nagenoeg gelijk aan demiwater, en op de langere termijn kan dit essentiële mineralen aan je lichaam onttrekken. Mijn persoonlijke doel met een waterfilterapparaat is:

   • A. Overal in huis kalkvrij water (dus zonder hardheidsmineralen: calcium en magnesium)
   • B. Eventuele sporen van microverontreiniging opvangen: gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, hormonen, industriële chemicaliën, et cetera

   Mijns inziens heb je voor selectieve waterontharding een ionenwisselaar nodig; deze wisselt selectief calcium en magnesium uit tegen natrium. En voor adsorptie van polluenten werkt hoogwaardige actiefkool uitstekend. Het nadeel van geactiveerde koolstof en ionenwisselaarsharsbolletjes is dat er micro-organismen in kunnen gaan woekeren, maar als je er zeker van bent dat je een consumptiewaterfilterapparaat (en geen proceswaterfilterapparaat) aanschaft, spoelt zo’n apparaat zichzelf automatisch schoon met een zoutoplossing. Nogmaals dit is wat IK persoonlijk zoek in een waterfilterapparaat. Ik ben niet iemand die graag reclame maakt en producten aanprijst, maar omdat er zo veel mensen om vragen… Ik heb onlangs gekozen voor een “EcoWater ERM 20 Refiner”, dit apparaat combineert een ionenwisselaar met een actiefkoolfilter en wordt direct achter de watermeter geplaatst zodat het je volledige woning voorziet. Mijn nieuwbouwwoning is nog niet af, dus ik moet het apparaat nog in gebruik nemen, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Zodra ik verhuisd ben, laat ik nog even een korte recensie achter… Groeten, Paul

 50. beste, wij overwegen de aankoop van een jungbrunnen systeem – maar toch is er nog enige twijfel. wat is uw mening hieromtrent? mvg, katleen

  • Beste katleen, Bedoel je misschien de Jungbrunnen 66-00, de Jungbrunnen 66-11 of de Jungbrunnen 22K? Ik weet niet wat je ervoor betaalt, maar bij de verkooppunten die ik vooralsnog heb gevonden, vind ik deze omkeerosmose-opstelling extreem prijzig! En de verkoopargumenten die veel van de verkopers gebruiken slaan echt helemaal nergens op: “Het moleculaire drinkwatersysteem van Bestwater verbetert, energetiseert en veredelt de kwaliteit van leidingwater”?!… “Water-energetisering: Met de BestWater-filtersystemen wordt uit oorspronkelijk leidingwater een hoog energetisch drinkwater bereid, dat de gezondheid gevoelig kan bevorderen. Het wordt een energetisch, kristalklaar en ionenarm oligomineraalwater, dat net zoals in de natuur, duurzaam stabiel en levend blijft. Door de toevoeging van het energetisch behandelde water aan uw gerechten, worden salades en groenten in hogere mate bio-bruikbaar (opneembaar voor ons lichaam). Met het unieke “BestWater Concept” wordt het gewone leidingwater van de hoogst mogelijke energie en zuiverheid voorzien.” (bron) Ikzelf ben allergisch voor dat soort onzinnige en uit de duim gezogen verkooppraat, en voor mij zou het reden genoeg zijn om –ongeacht de kwaliteit van de producten– een osmosesysteem aan te schaffen bij een partij die zegt waar het op staat. Groeten, Paul

  • hartelijk bedankt voor deze snelle reactie – welke waterfiltersystemen zou u persoonlijk aanraden? m.v.g. Katleen

 51. Paul, ik beschik over een drinkwaterzuiveringssysteem, merk Coway WOONGJIN, type P-07F. Is 4 jaar oud. Ik kan de Nederlandse leverancier helaas niet meer bereiken. Vandaar mijn vraag aan jou: ik merkte pas onlangs dat tijdens afwezigheid thuis, er toch drinkwater wordt verbruikt, nl. 1,5 liter per etmaal. Het kan een lek in de drinkwaterleiding zijn. Zou het ook mogelijk zijn dat dit zuiveringssysteem zelf drinkwater verbruikt (zelfreiniging?). Mvg, John

  • Beste John, Ik ken de P07F van Coway helaas niet. Maar er zijn in elk geval inderdaad veel osmosesystemen en ionenwisselaars met een zelfreinigingsfunctie om het membraan en/of de harskolom schoon te spoelen. In dat geval wordt er inderdaad water verbruikt door het apparaat zelf. Of daar in jouw geval sprake van is, durf ik niet te zeggen… Update: Ik heb nog even verder gezocht, en als het dit oftewel dit waterfilterapparaat betreft, is er inderdaad sprake van een “auto flushing” functie, al weet ik niet zeker of dit ‘doorspoelen’ ook gebeurt als je van huis bent en het apparaat dus niet wordt gebruikt.

 52. Beste Paul, ik overweeg om een EWO-Vitality filter aan te schaffen. Ben je bekend met dit filter en/of heb je dit merk al eerder geanalyseerd? Alvast bedankt.

  • Kun je misschien vertellen met welk doel je de EWO Vitality waterfilter zou aanschaffen? Ik heb hem overigens al eens besproken… Zie mijn antwoord op Robertus

 53. Hallo, Ik ga over 2 maanden in Turkije wonen voor enkele jaren. Ik lees dat het drinken van leidingwater daar sterk wordt afgeraden. Liever wil ik niet meedoen aan de grote vaten water (19 liter), want dat is erg milieubelastend (plastic / vervoer etc.). Ik kwam Habitat Greenway waterfilterflessen tegen en dacht eraan dit te gaan gebruiken. Het is in feite een filter in zo’n groot vat zodat het gevuld kan worden met kraanwater en dit zou dan gezuiverd worden. Kunnen jullie adviseren of dit een goede oplossing is?

  • Nee, zulke apparaten zijn geschikt voor het nafilteren c.q. doorfilteren van reeds drinkbaar consumptiewater, maar niet voor het drinkbaar maken van water dat niet reeds geschikt is bevonden voor humane consumptie.

 54. Bedankt voor het artikel! Wij hebben zo’n tafelfilter van Aqua Optima, maar ik ging twijfelen of het wel nuttig is na het lezen van je artikel. Maar toen las ik dat medicijnen alsnog in het drinkwater zitten (zie hieronder). Ik wil dus wel z’n filter gebruiken, maar ik wil niet dat het water ‘doods’ wordt dus dat alle goede mineralen er uit zijn gehaald. Weet jij hoe dat zit met de filters van Aqua Optima? Alvast vriendelijk dank voor je moeite! Zuiveringsinstallaties verwijderen ongeveer 65 procent van de geneesmiddelen in het rioolwater, de rest komt met het gezuiverde water in het oppervlaktewater terecht. Jaarlijks komt zo in Nederland ruim 11 ton geneesmiddel in het oppervlaktewater. In drinkwater zelf werden 15 geneesmiddelen gevonden en komen carbamazepine en pijnstiller acetylsalicylzuur het meest voor. De concentraties in drinkwater zijn door verdere zuivering een stuk lager dan die in oppervlaktewater. Er zijn ongeveer 200 soorten geneesmiddel aangetoond in Nederlands oppervlaktewater. Voorbeelden van veel in drinkwaterbronnen voorkomende geneesmiddelen zijn de antibiotica sulfamethaxol en erytromycine, pijnstillers ibuprofen en diclofenac, cholesterolverlager bezafibraat en een middel tegen epilepsie en stemmingsstoornissen carbamazepine.

  • Beste Jordan, Oppervlaktewater betreft het zichtbare en toegankelijke bovengrondse water dat aanwezig is in onder andere sloten, rivieren, kanalen en meren. Het Nederlandse oppervlaktewater raakt inderdaad steeds sterker verontreinigd, iets wat immens zonde is! Het overgrote merendeel van deze oppervlaktewateren zullen echter nooit als drinkwater eindigen. Aan drinkwaterbronnen worden namelijk zeer strenge eisen gesteld. Het klopt overigens dat ook in drinkwaterbronnen steeds vaker sporen van chemicaliën worden aangetroffen, maar dat zulke bevindingen (op tijd) worden gedaan, is JUIST te danken aan de extreem strenge eisen en periodieke controles. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer drinkwaterbronnen worden dichtgegooid omdat ze niet langer aan de strenge Nederlandse drinkwatereisen (kunnen) voldoen… Punt blijft in ieder geval dat in het door jou aangehaalde onderzoek (bron) duidelijk wordt vermeld dat kraanwater slechts sporen bevat van medicamenten: “De streefwaarde voor niet-genotoxische verbindingen in het drinkwater is 100 nanogram per liter, voor genotoxische verbindingen is deze 10 nanogram per liter”… “De concentratie van de geneesmiddelen in drinkwater ligt ten minste een factor 1000 onder de minimale therapeutische dosis”. “Voor geen enkel geneesmiddel werd de toxicologische limietwaarde in drinkwater overschreden”… “Ook de conclusie van het RIVM was dat het gezondheidsrisico voor de consument verwaarloosbaar is, maar dat de marges kleiner worden”… Dat neemt overigens niet weg dat er “…Aandacht wordt gevraagd voor het langetermijneffect van de blootstelling aan deze lage concentraties en het toxische effect van mengsels van geneesmiddelen”… “De WHO wijst daarbij op de kwetsbaarheid van specifieke bevolkingsgroepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen en patiënten met een verlaagde weerstand”… Ikzelf blijf erbij dat je bij de aanschaf en het gebruik van een waterfilterapparaat de voordelen en nadelen tegen elkaar moet wegstrepen. Met een goedkope inferieure actiefkoolfilter haal je wellicht nog wat medicijnresten uit het water, maar je brengt er mogelijkerwijs ook een heleboel schadelijke stoffen mee IN het water. Daarnaast haal je er nuttige stoffen mee uit het toevoerwater… Al met al beweer ik niet dat er ten aanzien van Nederlands kraanwater geen problemen bestaan of zullen bestaan… Veeleer dat populaire waterfilterapparaatjes / tafelfilters niet de oplossing zijn. Als je bang bent voor vervuilende stoffen, dan kun je je naar mijn mening veel beter zorgen maken over de hedendaagse voedingskwaliteit (qua additieven en polluenten) en –enigszins afhankelijk van waar je woont– de luchtkwaliteit, zowel buitenshuis als binnenshuis. Analyseer de samenstelling van huisstof maar eens… Kortom: “we’ve goit bigger fish to fry”. Groeten, Paul

 55. Dag Paul, Ik ben ook op zoek naar een waterfilter dat vergelijkbaar is met Brita. Brita geeft lekker koffie en theewater. Nadeel: Brita voegt aluminium toe en dat begrijp ik niet; dat is dus dan ook mijn vraag aan jou. Overigens bedankt voor al je inzet van kennis die ik met belangstelling heb gelezen.

  • Beste A, Veel van dit soort tafelmodel waterfilters voegt inderdaad aluminium (maar ook andere zware metalen, evenals andersoortige polluenten) toe aan toevoerwater. Ik heb jaren geleden al eens een onderzoek gelezen waaruit de volgende cijfers bleken: ‘Culligan’ waterfilter: +52,4% aluminium, ‘Pur’ waterfilter: +46,8% aluminium, ‘Brita’ waterfilter: +33,9% aluminium, ‘Seychelle’ waterfilter +27,9% aluminium… Dus zulks ‘gezuiverd’ water bevat absurd veel aluminium! :( En het gekke is: de concentratie van sommige zware metalen neemt toe, terwijl sommige andere zware metalen verdwijnen. Het ligt maar net aan de onderdelen en materialen die een producent in zijn apparaat stopt… Waarschijnlijk bevatten veel tafelmodel waterfilters aluminium onderdeeltjes… De bottom-line is dat zo’n tafelmodel waterfilter (onder aan de streep) uitsluitend positief uitpakt voor de waterkwaliteit indien je er ‘vies’ (lees: verontreinigd) water in doet. En dat is totaal niet het geval als je het hebt over Nederlands kraanwater. Nederlands leidingwater bevat immers geen zware metalen, althans, niet bij binnenkomst… Zware metalen kunnen wel in toevoerwater terechtkomen, bijvoorbeeld als je woning loden leidingen bevat… of als je metalen leidingen hebt (koper, nikkel e.a.), wekenlang op vakantie bent geweest en direct bij thuiskomst een glas van het allereerste ‘stilgestane’ water opdrinkt zonder de leidingen even goed door te spoelen… en zelfs dan nog gaat het om minimale sporen… Het tafelmodel waterfilter dat overigens maar al te vaak als beste uit de bus komt ten aanzien van zware metalen en radioactieve isotopen is de ZeroWater en daarna de WaterMan Mini, maar dan nog heeft zo’n ding in Nederland niet of nauwelijks nut. Of Nederlands kraanwater beter of slechter uit zo’n waterkan komt dan dat het erin ging, is louter giswerk. Water uit een tafelmodel waterfilter smaakt inderdaad wel zachter en is voor wat betreft smaakbeleving en mondgevoel ‘preferabel’ voor een lekker kopje koffie of thee (omdat calcium grotendeels neerslaat als ketelsteen, waardoor zachter water ontstaat met minder ’theeschuim’)… Maar schoner of gezonder is het eindproduct geenszins, althans, niet per definitie… meestal zelfs minder schoon… Jammer genoeg vertalen veel te veel Nederlandse en Belgische websites Amerikaanse teksten over waterfiltering. Maar de kwaliteit van het ’tap water’ in de meeste van de Verenigde Staten komt niet eens in de buurt van Nederlands leidingwater. Waar de kwaliteit van Amerikaans toevoerwater beter wordt dankzij een waterkan, wordt Nederlands toevoerwater juist slechter… appels met peren vergelijken dus… “The Netherlands has the cleanest drinking water in the world.”, aldus Erik Roesink – professor of Advanced Membranes for Aqueous Applications. Nederland is zo’n beetje wereldleider als het aankomt op drinkwatervoorziening en waterzuivering… (bron + bron + bron + bron + bron) Dus waarom zou je met behulp van een nutteloos apparaat polluenten (waaronder aluminium en andere zware metalen) willen toevoegen aan brandschoon kraanwater? Mij blijft het een absoluut raadsel… Als je kraanwater dan toch wilt doorfilteren of nazuiveren, schaf dan een deugdelijk apparaat aan wat je bij de watermeter kunt plaatsen. Nou ja, dit zijn mijn twee centen… Groeten, Paul

 56. Heb hier veel gelezen van het Nederlandse waternet, maar dat telt dus ook voor het Belgische. Wij gebruiken nu echter volledig gezuiverd / gefilterd regenwater voor alles, ook als drinkwater. Na een mechanische filter (5 micron) naar een carbon / koolstof filter en vervolgens door een UV-filter en als laatste een 2 micron filter. Geen enkel probleem, maar je hebt geen kijk op de werking van het UV-filter. Normaal een levensduur van een jaar. Heeft iemand ervaring met deze opstelling / gebruik? Met vriendelijke groet, Bob

  • Beste Bob, Voor zover ik kan inschatten, haal je met jouw filteropstelling vooral ‘grote’ polluenten en microbiële verontreiniging uit het regenwater. Ik weet niet hoe het toevoerwater precies wordt opgevangen, opgeslagen, voorbehandeld en nabehandeld, maar over het algemeen bevat regenwater persistente, bio-accumuleerbare en toxische chemische stoffen (PBT’s). Onder andere bisfenol-A, alkylfenolen, ftalaten en gebromeerde vlamvertragers zijn vandaag de dag alomtegenwoordig in regenwater. Een koolstoffilter kan (afhankelijk van diens kwalitatieve eigenschappen) veel van deze stoffen adsorberen, maar ik zou toch wel heel erg benieuwd zijn naar de chemische samenstelling van het eindproduct alvorens ik het zou opdrinken. Regenwater staat overigens wel bekend als ionenarm (voornamelijk opgeloste natrium-ionen en sulfaat-ionen zijn aanwezig), maar er kunnen ook andere opgeloste ionen in aanwezig zijn… Ook dit lijkt me zeer relevante informatie, want zonder een ionenwisselaar of omkeer-osmosemembraan wordt de ionische samenstelling van regenwater nauwelijks beïnvloed. Welk effect jouw ingenieuze waterfilteropstelling onder aan de streep heeft op regenwater vind ik moeilijk in te schatten, maar persoonlijk zou ik in ieder geval eens een staal van het eindproduct opsturen naar meerdere gespecialiseerde laboratoria, dit om te zien of het eindproduct daadwerkelijk geschikt wordt bevonden als drinkwater voor menselijke consumptie. Periodiek het eindproduct laten onderzoeken / analyseren, is volgens mij de enige manier om uitsluitsel te krijgen over de kwaliteit en drinkbaarheid van het opgevangen regenwater. Succes ermee! Groeten, Paul

  • Bob Marstboom

   Paul, met dank aan je snelle antwoord. ter info, er kunnen geïnteresseerde zijn, het water wordt opgevangen van een pannendak en via een bladvanger afgevoerd naar een betonnen tank van 10.000 liter, het water wordt verder opgepompt via een vlotter/ zuiger. Voorlopig (we gebruiken het water toch al een 4-tal maand) zien we er nog gezond uit. :-) Ik wilde een aanpassing doorvoeren door het bijplaatsen van een ozontoestel, maar ga je raad opvolgen en stalen nemen om te ontleden. Als watersporter (rafter) drink ik ook geregeld (gewild of niet gewild) van ongezuiverd water en dit heeft me nog nooit problemen gegeven. Met vriendelijke groet, Bob

 57. Hallo Paul, Dank voor de waterfilter-informatie op je website. Ik heb jaren een omgekeerde osmose filter gehad, maar heb deze weggedaan, vooral vanwege de lage ph-waarde van het osmose water, en het feit dat het water bewaard wordt in een vat. Nu overweeg ik een UF filter i.c.m. een GAC carbon filter (kokosnoot) en een koolstoffilter (10 micron). Ik kan alleen helaas niet veel informatie vinden over UF filters. Mijn vraag: filtert deze combinatie zware metalen effectief weg? De producent zegt van wel, maar ik wil het graag onafhankelijk checken. Alvast dank voor je reactie, Olivier

  • Beste Olivier, Bij ultrafiltratie wordt een Poriëngrootte van 1 tot 50 nanometer gehanteerd, waarbij macromoleculen van plusminus 1 tot 100 nanometer worden tegengehouden. In theorie kunnen bepaalde zware metalen dus worden verwijderd uit toevoerwater, maar in welke mate dit gebeurt, is volkomen afhankelijk van allerlei randvoorwaarden en omstandigheden, waaronder pH-waarde van het toevoerwater, aanwezige metaalionen, filterkwaliteit, apparaatspecificaties en exacte filtertechniek. Dat UF effectief kan zijn om zware metalen te verwijderen staat vast (bron + bron + bron), maar het ligt maar net aan de manier waarop en onder welke omstandigheden dit type filter wordt toegepast. Groeten, Paul

 58. Ik zou maximaal zuiver water willen kunnen drinken met 0 ppm etc. Maar wat is haalbaar in de praktijk. We zijn aangesloten op stadsverwarming en krijgen voor de meter al warm water binnen naast koud water. Maakt dit de zaak kwestie ingewikkelder of valt dat wel mee? Ik wil in volgorde van wenselijkheid : maximaal haalbare zuiverheid, daarna technische degelijkheid en degelijke service en tenslotte minimaal gedoe, alles tegen een faire prijs. Wat is dan (te) duur en wat is dan (te) goedkoop? Wat is dan top en wat is dan flop? De volgende oplossingen kwam ik tegen in het bos van mogelijkheden: – De producten van EWO Wasser GmbH uit Oostenrijk > Water-solutions.nl > waterzuiveringssysteem CS5000 > Gezondidee.nl/wfs/waterzuiveringssysteem… En toen bedacht ik : wie wijs is verzameld de wijsheden van anderen. Mij leek dat Gezondr een advies kan geven, waarvan ik uiteraard zelf de risico’s neem van een onverhoopt tegenvallende keuze.

  • Beste Klaas, Naar mijn mening is je beredenering niet van toepassing op drinkwater. Er zijn namelijk twee definities van zuiverheid: A. Zo schoon mogelijk… En B. Zo puur mogelijk… Wat je wilt drinken is schoon water (zonder polluenten) en niet puur water (volledig vrij van opgeloste stoffen). Puur water (met 0 parts per million / ppm aan total dissolved solids / TDS) is in feite namelijk (dubbel) gedestilleerd demiwater oftewel ‘aqua bidest’. Dit type water is totaal niet geschikt voor humane consumptie. Het wordt vrijgemaakt van alle anorganische zouten en organische stoffen; het bestaat geheel uit H2O-moleculen. Bij kamertemperatuur zijn de concentraties [OH-] en [H3O+] dankzij het waterevenwicht ongeveer 10 staat tot 7 (pH = 7). Omdat deze twee ionen de enige overgebleven ladingsdragers zijn, is de geleidbaarheid van dit uiterst zuivere water absoluut minimaal (zo’n ’18 megaOhm’). Vanwege diens slechte geleidbaarheid van elektrische stroom wordt demiwater gebruikt binnen de chemie, biochemie en het huishouden. Maar gedestilleerd (0 PPM TDS) water is dusdanig ‘leeg’ dat je het absoluut niet moet willen drinken. Drink je uitsluitend zulks gedestilleerd en gedemineraliseerd water, dan zul je op den duur tekorten aan essentiële elektrolyten opbouwen en dientengevolge hartritmestoornissen kunnen gaan vertonen. Al met al is de bewerkstelliging van optimaal drinkwater geen kwestie van haalbaarheid, maar van een balans. Je moet eruit halen wat eruit moet worden gehaald en erin laten wat erin moet blijven. Dat maakt het geven van eenduidige antwoorden en adviezen t.a.v. waternazuivering ook zo lastig. Er zijn talloze technieken en apparaten met ieder hun voordelen en nadelen. Vandaar ook de vele artikels die ik aan waterzuivering en waterfiltering heb geweid. Als er 1 ideaal apparaat bestond voor perfect drinkwater, dan had ik dat absoluut met iedereen gedeeld. Helaas bestaat zo’n wonderapparaat (nog) niet, al willen fabrikanten en verkopers je dit maar al te graag doen geloven… Wat mij betreft biedt een waterfilterapparaat voor het nazuiveren van Nederlands leidingwater vooralsnog te weinig voordelen. Voor het ontkalken c.q. ontharden van kraanwater zou ik persoonlijk een hoogwaardige ionenwisselaar met actiefkoolfilters nemen. Dit maakt drinkwater niet alleen zachter, maar verwijdert ook nog eens potentieel aanwezige polluenten. Succes met je afweging! Groeten, Paul

 59. Beste Paul, vanavond komt hier iemand van Water Factory Systems over de vloer. Zij zeggen een heleboel filters te hebben bekeken en uiteindelijk op het apparaat te zijn uitgekomen wat ze nu verkopen. Wat weet u van dit osmosefilter? Is het verder niet zo dat door de kraantjes die ze (en bijna alle waterfilterverkopers) erbij leveren je alsnog metalen binnenkrijgt die niet geweldig zijn? Of is dat minimaal?

  • Het bedrijf zou sinds 1987 bestaan en in Breda gevestigd zijn (waar ik tot 3 dagen geleden woonde), maar Water Factory Systems zegt me eerlijk gezegd helemaal niks. :( Het enige product wat ze verkopen is “Het Water Factory System 5000”, een inbouwsysteem dat geïnstalleerd wordt in het aanrechtkastje onder de spoelbak in je keuken en 20 tot 50 liter osmosewater per dag levert. Het apparaat kost maar liefst 595 euro en een (voor zover ik weet doodnormale merkloze kraan) tot maar liefst 169 euro. Dan betaal je nog 75 euro aansluitkosten, 85 euro abonnementskosten per jaar, 12 euro voor het aansluiten van de toevoerkraan op de waterleiding en 4,90 euro voor het aansluiten van een afvoerklem op de afvoerbuis. Kortom: een heleboel geld voor een niet al te revolutionair tafelmodel osmose-apparaatje. Althans, naar mijn mening. Voor metalen vanuit een kraan hoef je overigens niet bang te zijn; ongewenste metalen in water betreffen zware metalen (cadmium, kwik, lood, arseen, tin e.a.) die als ionen zijn opgelost. En dus niet RVS van een kraan.

 60. Dag Paul, Ik heb een vraag. Ik heb een waterfilter die ik ga gebruiken om kraanwater mee te filteren in NL en heb hier nog activated carbon voor nodig (dit gaat in het filter, als poeder of granulaat). Heb jij enig idee waar ik dit los (in een zakje / pot) kan kopen? Ik heb wel gezocht op internet, maar ik heb geen idee welke goed is. Zijn er varianten die zuiverder / beter zijn dan anderen? Alvast bedankt!

  • Het is heel erg lastig om te bepalen wat je precies in huis haalt als je actiefkool koopt. Actieve kool kan worden vervaardigd uit steenkool, houtskool, kokosnotenschil, et cetera. Het belangrijkste is de fysische aanhechting / adsorptie van in water opgeloste stoffen aan het actiefkool, hetgeen weer afhankelijk is van de poriegrootte van de koolstof. Koolstof beschikt namelijk over macroporiën (vanaf 50 nanometer), mesoporiën (2 tot 50 nanometer) en microporiën (kleiner dan 2 nanometer). Ook de vorm van het kool speelt inderdaad een belangrijke rol. Naast blokkkoolfilters c.q. koolblokfilters heb je ook fijn koolstofpoeder (PAC) en grovere koolstofgranules (GAC) die je in een kolom of patroon kan gieten. Het kwaliteitsverschil is groot, maar zonder deugdelijke recensies, certificaten, kwaliteitskeurmerken en onderzoeksrapporten is het nagenoeg onmogelijk om in te schatten hoe goed een bepaald type / merk (los verkocht) actiefkool zijn werk doet. Apparaten waarin kant-en-klare actiefkoolfilters worden verwerkt, komen vaak nog wel met onderbouwde cijfers op de proppen, maar producenten en aanbieders van actiefkool voor zover ik weet niet. En dat maakt selectie voor een consument erg lastig… Bovendien noemt iedere verkoper zijn product tegenwoordig ‘premium’… Als je het eindwater wilt drinken, zorg er dan in ieder geval voor dat de actieve koolstof ‘Food Grade’ is, dus geschikt bevonden voor de behandeling van humaan consumptiewater c.q. drinkwater. Google eens op “food grade activated carbon” of food grade active charcoal”… Of bekijk dit artikel over koolstoffiltratie

 61. Hoi, Kun je met een reeks cartouche filters van katoen of papier van 5 micron deels kalk uit water halen ?

  • Nee, helaas. Was het maar zo makkelijk… Calcium in leidingwater bestaat niet uit deeltjes, maar uit opgeloste ionen. De omvang van een calcium-ion wordt uitgedrukt in ionische radius. (bron) Je praat dan over tienden van een nanomicron (0,000000001 micron). Een filter van 5 micron komt dus (bij lange na) niet eens in de buurt van wat je nodig hebt om calcium te verwijderen uit toevoerwater. Uitsluitend een semipermeabel osmosemembraan of ionenwisselaarshars volstaat om calcium-ionen uit particulier leidingwater te halen.

 62. Beste Paul, Ik ben benieuwd naar uw mening over de waterflessen van het merk Bobble. Is dit een onzinproduct of heeft de aanschaf ergens zin? Daphne

  • Beste Daphne, De Bobble waterfles oftewel ‘WaterBobble’ is vooral qua design en marketing een geinig product, maar het doet eigenlijk niet zo veel. Als je de specificaties grondig doorleest, garandeert de producent uitsluitend dat de geïntegreerde koolstoffilter (een deel van) eventueel aanwezig chloor uit toevoerwater haalt. Naar alle waarschijnlijkheid is er dus niet eens sprake van een hoogwaardig koolstoffilter. Aantal micron, adsorptiecapaciteit, koolblok versus koolgranules, korrelgrootte… allemaal onbekend. Na 300x vullen zou het actiefkool verzadigd zijn en moet je de koolstoffilter van de WaterBobble sowieso vervangen. En een nieuwe filter is slechts een euro goedkoper dan een volledig nieuwe fles, terwijl het koolstoffiltertje wat in de draaidop zit (naar schatting) een marktwaarde van enkele tientallen centen heeft. ‘Food Grade’ koolstofgranules (actiefkool c.q. ‘activated charcoal’) kost immers slechts enkele euro’s per kilo en in zo’n dop zal misschien enkele tientallen grammen gaan. De Bobble waterfles is overigens niet vaatwasbestendig (krimpt in door hitte); wel kun je voor 7,50 euro een ‘Bobble-borstel’ kopen die speciaal ontworpen is om de Bobble-fles ‘schoon te maken’. Maar door bacteriële ‘backwash’ (bron + bron) in de koolstoffilter kan er op den duur theoretische / hypothetische / speculatieve bacteriegroei in de dop plaatsvinden, waar zo’n borstel helaas niet bij kan, laat staan effect heeft. Al met al ben ik niet zo’n fan van dit soort filterflessen; ze liften mee op de hype van gezondheid en welzijn, zonder een noemenswaardige bijdrage te leveren. Als je gaat backpacken of hiken in een land waar schoon drinkwater schaars is, koop dan een drinkfles met een extreem hoogwaardige filter (bron). In zo’n geval wegen de voordelen van het gebruik van een draagbare / mobiele waterfilter namelijk ruimschoots op tegen de nadelen van het niet gebruiken van zo’n filter. Als je daarentegen Nederlands kraanwater drinkt, kun je naar mijn mening beter een gecoate RVS waterfles kopen die je met heet water kunt uitspoelen. Liefst eentje zonder ‘drinkdop’, zodat er na verloop van tijd geen bacteriën in de afsluiter van je fles gaan woekeren. Dit doet overigens niks met de samenstelling van het water, maar is raadzaam uit milieu-overweging. Zo’n fles gaat levenslang mee en het bespaart plastic flesjes. Mocht je echt (veronderstelde) verontreiniging uit je drinkwater willen halen, gebruik dan liever een professionele koolstoffilter met aanzienlijke capaciteit, waarvan de specificaties inzichtelijk zijn. Al met al vind ik dat je met de Bobble relatief veel geld kwijt bent voor iets wat niet of nauwelijks een praktische functie heeft, aangezien er in Nederlands kraanwater niet of nauwelijks chloor aanwezig is. Ga een keer zwemmen in een overdekt zwembad en je krijgt naar alle waarschijnlijkheid meer chloor binnen dan je levenslang via leidingwater binnen zult krijgen. Nou ja, dit zijn mijn twee centen… Groeten, Paul

 63. Hi Paul, na het lezen van een aantal artikelen overweeg ik nu mijn kraanwater ook te ontharden. Ik denk namelijk dat mijn huidproblemen (o.a. eczeem, haaruitval), weliswaar niet extreem, maar toch, door het harde water wordt beïnvloed. Ik kreeg laatst buitenlands bezoek (2 weken) en die kregen ook te maken met haaruitval waar ze voorheen geen/minder last van hadden. Ik overweeg 2 producten, een waterontharder van Boshuis (bij de watermeter) en een Brita kraan / On Tap (1 in keuken en 1 in badkamer). Waar het mij omgaat is het water ontharden en ontzuren (in ieder geval mag het niet zuurder worden). Maar om eerlijk te zijn weet ik niet of dit gaat helpen, dus is het gewoon proberen (en mag het niet te veel kosten). Heb jij enig advies hierin? Ik zit zelf in Amsterdam en drink al jaren kraanwater en heb het nooit slecht ervaren, tot ik buitenlands bezoek kreeg.

  • Beste Karel, Ik ben voor mijn toekomstige nieuwbouwwoning bezig om een waterontharder / waterverzachter / ionenwisselaar (met ingebouwde voorfilters en nafilters) te realiseren. Veel waterontharders die in het consumentensegment worden aangeboden, zijn eigenlijk bedoeld voor industriewater en niet voor consumptiewater. Ze bevatten geen voorfilters of nafilters, waardoor de kans bestaat dat er op den duur bacteriën en micro-algen in gaan woekeren. Ik heb een offerte voor een Boshuis-waterontharder gekregen via het nieuwbouwproject en ik ben er persoonlijk niet zo’n fan van. Ik zou zelf echt gaan voor een waterontharder bij de watermeter die voorzien is van een aanvullende koolstoffilter. Ik ben eigenlijk echt niet van de commercie, promotie of reclame, maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat ik ga voor een onthardingssysteem van Ecowater.be. Maar maak vooral je eigen afwegingen! Zie eventueel ook dit artikel over leidingwaterontharding… Groeten, Paul

 64. Ik heb een horecabedrijf en wil zelf het tafelwater gaan filteren/zuiveren voor mijn gasten. Wil graag 2 soorten water schenken: plat en bruisend. Kan je mij adviseren?

  • Het is lastig adviseren zolang ik niet weet wat je met het toevoerwater wilt bereiken… Waar wordt je toevoerwater getapt (Nederlands leidingnet, Nederlands regenwater, buitenlands kraanwater)? Welke ongewenste stoffen zitten er volgens jou in jouw aangevoerde water? Hoe zijn die onwenselijke polluenten volgens jou in het water terechtgekomen? En hoeveel verschillende stoffen die niet in je water thuishoren, wil je eruit halen? Aan de hand van deze gegevens kun je een geschikt waterfilterapparaat selecteren dat aan al je eisen voldoet… Vervolgens kun je het nagezuiverde (kraan)water met behulp van een SodaStream onder hoge CO2-druk zetten, zodat er ‘bruisend water’, ‘bruiswater’, ‘spuitwater’, ‘sodawater’ oftewel ‘sprankelend water’ ontstaat. Bruisend water is immers niets meer of minder dan een waterige oplossing van kooldioxide: CO2 opgelost in H2O. Koolstofdioxide = kooldioxide = koolzuurgas = koolzuur = ‘prik’. Aangezien je een horeca-onderneming runt, lijkt een SodaStream me overigens aan de amateuristische / particuliere kant… Ik weet dat er ook professionele / zakelijke toestellen zijn waarmee water kan worden ‘gecarboneerd’ (koolzuurhoudend kan worden gemaakt), maar waar je deze professionele(re) tegenhangers van de SodaStream kunt kopen, durf ik zo 1-2-3 niet te zeggen. Succes!

 65. Ik wil een Qooker aanschaffen , merk nog niet beslist. Nu is mij aangeraden tussen dit apparaat en de waterleiding een waterfilter te plaatsen ( dus alleen voor het water dat verwarmd wordt) in verband met kalk. Ik woon in Noord holland (Haarlermmermeer) . Is dit raadzaam; zo ja, graag suggesties voor type/merk. Alleen voor huishoudelijk gebruik ( 2 personen) . Alvast bedankt.

  • Beste Ton, Ja, in streken met ‘hard’ water (dus water met veel hardheidsmineralen zoals calcium en magnesium) is het zeker raadzaam om een waterontharder te plaatsen. Dit allereerst met het oog op ketelsteen. Ketelsteen is kalksteen (CaCO3). Deze harde kalkafzetting ontstaat tijdens het verwarmen of koken van water, dus niet alleen in een Quooker, maar ook in klassieke waterkokers, fluitketels, warmwaterkranen van bad, douche en keuken, verwarmingselementen van CV-ketels, wasmachines, vaatwassers, en ga zo maar door. Naarmate zich ketelsteen afzet binnenin een verwarmingsapparaat, neemt de werkzaamheid van het apparaat af. Daarnaast is de kalkaanslag c.q. kalkafzetting schadelijk voor het aanwezige verwarmingselement. Bovendien is kalkneerslag irritant met poetsen van keuken en badkamer. En tot slot wordt hard water door velen als minder lekker bestempeld wanneer er koffie of thee van wordt gezet. Je kunt er inderdaad voor kiezen om een kleine waterontharder in de spoelkast te laten installeren, dus onder je Quooker. Maar als je AL je water-verbruikende apparaten, tegels en sanitair een gunst wilt bewijzen, kun je beter een waterontharder bij de watermeter laten installeren. Dan heb je in je hele woning zacht water. Zie desgewenst ook dit artikel over waterontharding… Groeten, Paul P.S. “De waterhardheid van leidingwater in de Noord-Hollandse gemeentelijke agglomeratie Haarlemmermeer varieert van ten minste 7,80 dH in de plaats Schiphol en nooit meer dan 8,40 Duitse graden in Badhoevedorp.” Deze waterhardheid is ongeveer gemiddeld voor Nederlands leidingwater. (bron + bron)

  • Dat heb ik reeds gedaan, ondanks enkele verwijzingen naar water(filters) van zijn kant. Het gaat mij erom deze pagina voor onze bezoekers relevant te houden ten aanzien van het onderwerp: waterfilters. Momenteel ontstaat er naar mijn mening veel te veel ruis, wat ten koste gaat van de paginakwaliteit, vandaar. Groeten, Paul

 66. Jurjan wil … Je hebt trollen die voor o.a. elites en overheden werken en vervelende mensen en wezens in mensengedaantes …

  • Beste Dingeman, Ik heb je relaas van een A4’tje over bovennatuurlijke entiteiten afgekapt. Zoals ik eerder al aangaf, keur ik reacties waarin met geen woord over waterfilters wordt gerept in het vervolg af om deze pagina relevant te houden t.a.v. het onderwerp waterfilters. Groeten, Paul

 67. Gezien jij veel weet van filters (en hier dus veel van meedeelt, kan meegeven en hierin en mee kan samenwerken), wat is dan de beste filter op dit moment qua gezondheid, zoals jij het ziet en weet, als je het gegeven gebruikt dat er veel chloor, hormonen, jodium, fluoride, pesticiden en andere chemicaliën in het leidingwater zitten? Ik heb heel wat stukken van je gelezen, en je weet er veel van volgens mij. Mijn complimenten! Het filter wat ik wil kopen is voor drinkwater gebruik, aangesloten op de waterleiding bij de keukenkraan (of een gewone losse filter zoals een Brita) het gaat mij vooral om de gezondheid, dus ik wil graag heel veel gezonde mineralen in het water houden, maar/en met zuivering van o.a. bovengenoemde punten. Ik heb een draagbare MSR Miniworks EX en die werkt perfect voor de smaak en het uitfilteren van dit chloor. En die geeft direct dezelfde dag enorm effect op de planten, wanneer ik ze hiermee water geef. Daar zit een keramiek filter in met een actief koolfilter in de kern. het is een outdoorfilter waarmee je volgens de gegevens max 2000 liter water kan filteren.

  • Iedere waterfilter heeft zijn voor- en nadelen. Die kan ik niet allemaal in een enkele reactie opsommen, vandaar dat ik verschillende teksten heb geschreven over waterfilters. De beste waterfilters zijn naar mijn mening de ionenwisselaar (op basis van ionenwisselingsharsen) en het osmose-apparaat (op basis van een omgekeerd osmosemembraan). Binnen ieder van deze categorieën bestaat heel veel kwaliteitsverschil en prijsverschil. Een goede ionenwisselaar of osmose-apparaat beschikt over meerdere aanvullende voorfilters en nafilters, waaronder koolstoffilters (korrel + blok). Bovendien wordt het niet onder een afzonderlijke gootsteen /kraan geplaatst, maar direct achter de watermeter van de hoofdwaterleiding. Zie desgewenst ook dit artikel: ionenwisselaar versus osmose-apparaat

 68. Paul, dat is geen goede vergelijking. de planten reageren er op en ik reageer er op. Daarnaast ben ik nogal erg gevoelig en bewust en zie, voel en weet veel (hoe arrogant dat voor sommigen ook klinkt, dit is een feit. En voor velen klinkt dit bekend in de oren en voelt herkenbaar, alleen word het nog niet (helemaal) geaccepteerd, gerespecteerd en erkend door velen. En worden deze snel aangevallen en als niet verklaard. Er zit gewoon veel troep in het drinkwater en overheid en vele andere machten manipuleren ons. Punt.

  • Ik ben bekend met dit type paranormaal begaafd medium / paragnost… Ze meten zichzelf allerlei spirituele kwaliteiten aan: hooggevoeligheid, helderziendheid, hoogbewustheid, helderhorendheid, hoogbegaafdheid, ‘lijntjes’ met hogere machten… Kortom: ze verzinnen allerlei (drog)redenen om zichzelf verheven te kunnen voelen boven de meute… Mijn punt is dat het hier over waterfilters en schoon drinkwater zou moeten gaan… PUNT!

 69. Paul, de laatste weken of maand (en daarvoor ook al wat) proef je ineens heel veel chloor en/of andere troep in het kraanwater net zoals ze de laatste tijd steeds meer het weer manipuleren en je overal, echt iedere dag chemtrails, haarpstructuren en mistige, metaalachtige lagen en delen in de lucht ziet *(overal en zo ook rond de zon en maan als de lucht dan al wat helderder is wat zelden meer voorkomt). Er word gewoon meer troep in gegooid. zo ook in het drinkwater. de planten reageren er ook op. Geef je planten maar eens water met gezuiverd water wat door een actief koolstoffilter komt en zie wat er gebeurd en welke opleving je planten krijgen. dit zegt al genoeg. en zo zijn er meer bewijzen te krijgen en te ontdekken en te herinneren vooral. Want de waarheid zit gewoon in jezelf. En buiten jou.

  • Mijn planten krijgen regenwater, grondwater en oppervlaktewater te drinken, zo’n beetje het slechtst gefilterde water wat je je maar kunt bedenken, en ze doen het hartstikke goed! :D Overigens groeien mensen niet in de grond, dus wij moeten onze voedingsstoffen halen uit hetgeen we in onze mond stoppen in plaats van uit de bodem. Hetgeen goed zou kunnen zijn voor planten, is dat dus nog niet per definitie ook voor mensen…

  • Beste Seerwan, Voor de ZeoVita waterfilter geldt eigenlijk hetzelfde als voor onder meer de AquaVit (zie mijn eerdere reactie). Dit soort filterapparaten worden voorzien van simpele sedimentfilters c.a. bezinkingsfilters, dus ze KUNNEN absoluut niet waarmaken wat ze beloven, al zouden ze nog zo graag willen en nog zo hun best doen. Als de stoffen waarover op de website van ZeoVita wordt gesproken (chloride, fluoride, organische chemicaliën, nare geuren, kleurstoffen, zware metalen, medicijnresten, bacteriën en zuurcomponenten) daadwerkelijk in Nederlands leidingwater zouden zitten, dan zouden deze filters in een mum van tijd verzadigd zijn. Dit apparaat werkt dan ook ‘naar behoren’ omdat het in feite niks hoeft te doen. Het zou op natuurlijke wijze alle aanwezige onzuiverheden verwijderen, maar aangezien die niet in Nederlands leidingwater aanwezig zijn, kun je de werkzaamheid van het AquaVit-waterfilterapparaat niet controleren. Maar ik kan je verzekeren: doe slootwater in dit apparaat en het komt er gegarandeerd NIET uit als drinkbaar consumptiewater. Het dunne laagje koolstof in de sedimentfilter zal waarschijnlijk een deel van de chemische, industriële en biogene verontreiniging in zich opnemen… en grotere deeltjes zullen wellicht blijven steken in de sedimentlagen (zand e.a.), maar zekerheid biedt zo’n inferieur sedimentfilter absoluut niet. Als je bang bent voor eventuele schadelijke stoffen in leidingwater, dan is ZeoVita in elk geval niet de oplossing. Als je gelooft in mineraal geïmpregneerde stenen, hexagonkraantjes en colloïdaal zilver (wat ik absoluut NIET doe), dan moet je hier zeker voor gaan. Dit apparaat is al met al precies waarvoor ik in bovenstaand artikel waarschuw; ZeoVita belooft gezuiverd, gereinigd, onthard, zuurstofverrijkt, alkalisch, gevitaliseerd, gemagnetiseerd EN gemineraliseerd drinkwater, en dat alles met behulp van een tweetal sedimentfiltertjes, een handjevol geïmpregneerde stenen en een ‘magneetkraan’. Trap er alsjeblieft niet in; naar mijn mening is dit echt de reinste flauwekul en bovendien zonde van je geld. Groeten, Paul

 70. Hey Paul, Allereerst geweldig al je objectieve reacties en mooi dat er nog mensen zijn zoals jij. :) Ik heb een camper waar ik 6 maanden per jaar mee rondreis in Portugal met mijn gezin. Nu had ik er genoeg van om telkens die plastic flessen water te kopen (voor het milieu en mijn gezondheid) en dacht laat ik een filtersysteem inbouwen zodat ik het water rechtstreeks kan drinken. Het water hier smaakt een beetje naar chloor en op sommige plaatsen waar we tanken staat “dit water is niet gecontroleerd”. Nu ben ik ook weer niet zo’n smetvreestype, maar ik dacht dat het verstandig was om een filtersysteem in te bouwen, mede doordat het water soms langere tijd ongebruikt in de tanks zit. Ik heb gekozen voor een simpel 3-weg filtersysteem van 123waterfilter met een sedimentfilter van 1 micron, een GAC en een koolfilter, welke ik net heb geïnstalleerd. Nu smaakte het water niet echt prettig, vandaar dat ik op je site kwam en alle reacties las waardoor ik me afvroeg of ik wel de juiste filter(s) en juiste kwaliteit van filters heb aangeschaft, en of het überhaupt wel de juiste keuze is. Graag jouw mening, groet, Ton

  • Beste Ton, Of je een goede keuze hebt gemaakt qua waterfiltersysteem is heel lastig te zeggen. 123waterfilter.nl komt op mij in ieder geval niet erg betrouwbaar over… Als je naar “over ons” gaat zie je Engelstalige contactinformatie van Madison Island Boutique, een kledingzaak in New York City?! In principe zegt dat natuurlijk niks over de producten die ze verkopen, maar ook over de exacte eigenschappen van de ‘multifilters’ wordt niet tot nauwelijks concrete informatie geboden op de website van 123waterfilter.nl. Het is dan ook heel moeilijk om de kwaliteit van hun producten op waarde te schatten. Als puntje bij paaltje komt, zou ikzelf geen waterfilter bij ze bestellen. Als je op Google Maps kijkt, is 123waterfilter.nl gevestigd in een woonhuis (Van Loenerf 10 Hoogland), wat mij sterk het vermoeden geeft dat het een partij is die namens een buitenlandse producent waterfilters doorverkoopt (dus als affiliate / wederverkoper), maar hier zelf totaal geen kaas van heeft gegeten. Ik vraag me dan ook af of men zelf überhaupt een idee heeft van wat men verkoopt… Wellicht ben ik een tikkeltje voorbarig en achterdochtig, maar op mij komt 123waterfilter.nl simpelweg niet erg professioneel over. Dat water een dubieuze geur heeft na twee actiefkoolfilters te zijn gepasseerd, vind ik in ieder geval weinig vertrouwenwekkend. Kun je de geur omschrijven? Maar sowieso, als je niet precies weet wat er in het toevoerwater zit (bacteriën, virussen, algen, gisten, medicijnresten, hormoonresten, pesticiden, et cetera) is het heel lastig om een passende drinkwaterfilter in een camper te installeren. Ik beweer geenszins DAT deze stoffen in Portugees water voorkomen; ik heb sowieso totaal geen idee van de Portugese leidingwaterkwaliteit, al helemaal niet bij ongecontroleerde tankstations en dergelijke… Mijn punt is enkel dat als het toevoerwater uit een verontreinigde bron komt (in Portugal of waar dan ook ter wereld), je van hele goede huize moet komen om het met een mobiele/verplaatsbare waterfilter 100% drinkbaar te maken. En hoe groter de hoeveelheid water die de filter passeert, des te kleiner de kans dat er voldoende wordt uitgewisseld. Een kleine, handzame filter op een bidon is vaak nog wel te doen, maar een dergelijke filter op een watertank van een camper lijkt me nogal ondermaats. Heel veel succes in elk geval! Groeten, Paul

  • Hoi Paul, Wat betreft de smaak had het denk ik toch te maken met wat restdeeltjes van de koolstoffilter denk ik want na uiteindelijk een paar liter te hebben doorgespoeld was de smaak verdwenen. Verder ben ik bij 123waterfilter wel echt super geholpen door een hele vriendelijke man. Het zal inderdaad een webshop zijn en wat betreft zijn ervaring kan ik niet echt oordelen. Het water hier in Portugal is denk ik wel oké het smaak soms wat lichtjes naar chloor maar dat is nu door de filter over en het water smaakt gewoon hetzelfde als uit de flessen. Dus wat mij betreft denk ik dat het goed is zo. Zeer bedankt voor je reactie! Groeten, Ton

 71. Hi Paul, ik heb een espresso apparaat van Delonghi gekocht en ze raden aan om de 2 maanden een filter te plaatsen in de waterbak tegen kalkaanslag in het apparaat. Is dit echt nodig zo’n filter, ik woon in het westen van Nederland, beetje hard water dus, graag hoor ik van u, m.v.g. Kiki

  • Beste Kiki, Toevallig heb ikzelf al 5 jaar een DeLonghi ESAM 4200 espressomachine die ik dagelijks gebruik (inclusief de melkstomer/melkopschuimer). Ik woon in Breda (waterhardheid van +/- 8,12 dH, dus behoorlijk hard water). Ik heb geen kalkfilter c.q. waterontharder en ik gebruik slechts 3 of 4 keer per jaar een ontkalker op basis van citroenzuur (merk Melitta) om het espressoapparaat van binnen kalkvrij te houden. In ruim 5 jaar tijd nog nooit een verstopping of andersoortig kalkprobleem met het espresso-apparaat ondervonden. Sowieso nog nooit problemen mee gehad. Mijn persoonlijke bevinding is dan ook dat een kalkfilter nergens voor nodig is. Mijn waterkoker ondervindt wat dat betreft veel meer last van de aanzienlijke waterhardheid en hoge calciumconcentratie in het Bredase leidingwater. Dus natuurlijk kunnen huishoudelijke apparaten gebaat zijn bij relatief zacht water en natuurlijk kun je (qua smaak) voorstander zijn van koffie die van relatief zacht water wordt gezet… Maar als puntje bij paaltje komt, heeft een ontkalker ook nadelen, met name qua onderhoud en hygiëne. Hopelijk kun je hier iets mee. Groeten, Paul

  • Beste Paul, Ik oriënteer mij op de aanschaf van een waterfilter, eigenlijk vooral omdat ik veel in Frankrijk verblijf (veel kalk en chloor). Ik ben onder de indruk van jouw kennis en het is prettig om te weten dat het een onafhankelijke mening is. Het verhaal van de EWO Vitality Filter sprak mij wel aan, maar het kan net zo goed een b#llsh!t verhaal zijn over het her-vitaliseren van kraanwater. Maar als het werkt dan is het een simpele oplossing. Graag jouw mening!

  • Beste Robertus, De EWO koolstoffilter lijkt in beginsel een prima actiefkoolfilter te zijn. In dit artikel over koolstoffilters kun je desgewenst meer lezen over de voor- en nadelen van het nafilteren van leidingwater middels actiefkoolfiltratie… Het (re)vitaliseren van water daarentegen, is pertinente onzin. (Re)vitalisatie middels werveling, magnetisme en/of resonantie is echt helemaal nergens op gebaseerd en behoort tot de pseudowetenschappelijke (of eigenlijk onwetenschappelijke) onzinmethodes die veel kwakzalvers hanteren om waterstofbruggen aan te passen om zodoende de structuur van watermoleculen te wijzigen. Gealkaliseerd Kangenwater, zuur Hydroniumwater, geclusterd Hexagonwater, zuurstofverrijkt Levenswater of Oxygizer-water, antioxidantrijk Redoxwater en met infrarood bestraald Actiefwater zijn de bekendste varianten van deze zogenaamde ‘heilzame’ waters. Het is niets meer of minder dan een verzonnen verkoopargument om consumenten over te halen tot de aankoop van dure flessenwaters of waterfilters. De moleculaire structuur (qua ionenparen, atomen en elektronen) in zulke ‘heilzame’ waters zouden permanent worden aangepast, waardoor de zuurgraad, elektrische lading / geleidbaarheid en structuur van het drinkwater voorgoed zouden zijn gewijzigd, wat weer ten goede zou komen aan de fysieke gezondheid en mentale gesteldheid van de drinker. Dit soort manipulaties van drinkwater zijn grotendeels onmogelijk; in de meeste gevallen bestaan ze niet omdat natuurkundige wetten zulke veranderingen niet eens toestaan… in veel andere gevallen zijn de veronderstelde veranderingen van tijdelijke aard (lees: hooguit een fractie van een seconde). Trap dus niet in ge(re)vitaliseerd water! Persoonlijk vind ik het schandalig dat een partij als Water Solutions (die zich deels beroept op wetenschappelijk onderzoek) zulke misleidende verkoopargumenten hanteert. Eerlijk gezegd zou dit voor mij een reden zijn om voor een actiefkoolfilter te kiezen van een partij die uitsluitend geloofwaardige verkoopargumenten gebruikt. Er zijn overigens ook vitalisatiemethodes waarbij minerale stenen / kristallen in een waterbassin worden gelegd; hoewel ook dit niet per definitie heilzaam is, kan dit wel degelijk de samenstelling van drinkwater veranderen doordat er mineralen / ionen in het water oplossen. Al met al vind ik het vitalisatie-aspect niets toevoegen; in ieder geval niet binnen de context waterfiltering / waterzuivering. Groeten, Paul

  • Kraanwater in Nederland heeft de beste kwaliteit van dE wereld. Ik ben onlangs bij een waterzuiveringsbedrijf geweest en hun grootste probleem is het verwijderen van medicatieresten uit het drinkwater! Filteren met wat dan ook is zinloos! Spa haalt het grondwater uit een redelijk veilig gebied, dat is dan ook de minst slechte optie. Mijn advies?? Gewoon de kraan, en als je het dan nog niet vertrouwd, koken. Geen dure zuiveringsdingen kopen, zinloos!!!

 72. Beste Paul, heb je ervaring met het apparaat NoCalc dat door NoCalc International op de markt wordt gebracht? De aanschaf is slechts een paar honderd euro. Het werkt met silicopolyfosfaat en kapselt het kalk als het ware in, je krijgt dus wel kalk naar binnen maar is goed voor apparatuur en je leidingen. Na opdroging blijft er volgens mij wel kalk achter en is het dus niet zo geschikt op een schone kalkrijke badkamer te houden. Weet jij meer over dit product?

  • Beste Theo, Mijn persoonlijke opvattingen ten aanzien van de NoCalc silicopolyfosfaatfilter kun je desgewenst lezen in mijn antwoord op Sacha’s vraag hieronder van 12 september jongstleden. Groeten, Paul

 73. Ik heb twee apparaten op het oog ..erg populaire en goede reviews wat denk ji hiervan? 1 ewo virtality vitaliser 2 alkaviva ultrawater pitcher

 74. Dag Paul, Nu heb ik naar aanleiding van verschillende meningen mijn water laten testen door een erkend labo. Blijkt dat er toch heel wat bijproducten van chloor zijn terug te vinden. (Had dit eerst ook even opgezocht via de door u voorgestelde website van Lenntech). Ikzelf heb een degelijke medische opleiding genoten en ben ervan op de hoogte dat deze bijproducten (en zelfs de hoeveelheid ervan) niet best zijn voor de gezondheid. Is het dan niet verstandig toch een zuivering te installeren?

  • Beste Wim/Sara, Als er sprake is van chloorderivaten in leidingwater kan het raadzaam zijn om een kwalitatief hoogstaande koolblokfilter aan te schaffen. Overigens wel een tikkeltje hypocriet om eerst onder de schuilnaam “Sara” mijn voorgaande beantwoordingen af te kraken en mij vervolgens vragen te stellen…

 75. Toch wel straf wat je hier allemaal schrijft over IDG, als je de reportage van terzake hebt gezien, dan weet ik genoeg over je antwoorden!!

  • Beste Sara/Wim, Je geeft aan verstand van zaken te hebben, maar als je goed hebt opgelet tijdens de betreffende aflevering van Terzake (over Vlaams drinkwater), moet je zijn opgevallen dat het een belabberde aflevering betreft. In eerste instantie probeert men ‘bewustwording’ te creëren door het gevaar van “nieuwe vormen van verontreiniging” van oppervlaktewater te benadrukken, dus chemische verontreiniging (micropolluenten zoals sporen van medicijnen, gewasbeschermingsmiddelen, industriële chemicaliën, et cetera). Hier komt men vervolgens helaas nergens in de aflevering meer op terug. Dan gaat het verhaal ineens verder over leidingwaterbedrijven en stelt men zichzelf de volgende vraag: “De vraag is, halen ze er echt alles uit?” Dat had ik je zo kunnen vertellen… Nee, natuurlijk niet! Het is helemaal niet de bedoeling dat men er alles uit haalt en zodoende 100% puur H2O overhoudt… Een hele domme onderzoeksvraag dus. Vervolgens gaat men eigenhandig de proef op de som nemen… “We hebben 30 VRT-medewerkers een staal laten nemen van water uit hun eigen kraan; 5 uit elke Vlaamse provincie plus Brussel.” Zes stalen blijken niet te voldoen aan de drinkwaternorm. Een enkele staal bevat lood en 5 stalen bevatten ziektekiemen… Men insinueert in principe dat dit het gevolg is van de “nieuwe verontreiniging” en van de incompetentie van waterleidingbedrijven, maar dit is absoluut niet per definitie het geval, laat staan bewezen. Want hoe komt lood in leidingwater terecht? Nou, via loden binnenleidingen, dus binnenshuis. En hoe komen coli(forme)bacteriën in watermonsters terecht? Nou, bijvoorbeeld via ongewassen handen, smerige kranen / tappunten, besmette monsterflesjes, et cetera. En heel soms door werkzaamheden aan het leidingnet of via lekkages in binnenleidingen en binnenrioleringen. Ik vind het dan ook echt ontzettend vertekenend dat men 30 ondeskundige televisiemedewerkers op eigen houtje een watermonster laat nemen en hier verregaande conclusies aan verbindt. Men zou eigenlijk moeten uitleggen hoe de monsters zijn genomen en onder wiens toezicht en begeleiding. De kans is immers ZEER groot dat de bacteriën in het water terecht zijn gekomen NADAT de watermonsters zijn verzameld. Hoe dan ook hebben lood en microben echt helemaal niks te maken met de veronderstelde “nieuwe” chemische verontreiniging (hormonen, medicijnen, industriestoffen e.a.) waar de aflevering in eerste instantie over zou gaan. Sterker nog: ik neem aan dat dit betekent dat deze indicatoren in geen van de 30 monsters zijn teruggevonden? Kortom: loze bangmakerij. Al met al is de uitvoeringskwaliteit van de test “om zeker te zijn” gewoonweg gênant te noemen. Gaan ze tot slot nog even een kwakzalver promoten die geleidbare ionen in water aantoont en vervolgens “bah” roept… Dit is een gemakkelijk dooddoenertje wat door iedere twijfelachtige producent c.q. deur-tot-deur-verkoper van drinkwaterfilters (123zuiverwater, IDG e.a.) wordt ingezet om zieltjes te winnen. De zeldzame eerlijke uitspraak die de narator / verteller over het vies uitziende elektrolysewater doet, vat deze Terzake-aflevering eigenlijk heel goed samen: “Dit wil overigens niet zeggen dat die stoffen schadelijk zijn”. Klopt! Want de onschadelijke of zelfs nuttige ionen, mineralen en sporenelementen worden aangetoond middels elektrolyse, maar verontreiniging zoals lood, chloor, asbest, medicijnresten, hormoonresten, gewasbeschermingsmiddelen, industriële chemicaliën, microben en ziektekiemen waarover in het begin van de aflevering wordt gesproken niet. Als puntje bij paaltje komt, worden alle stoffen die in drinkwater KUNNEN zitten op een grote hoop gegooid en over een kam gescheerd en wordt nergens inhoudelijk op ingegaan. Naar mijn mening echt de meest onprofessionele, bevooroordeelde en onsamenhangende aflevering van Terzake ooit. Ik heb de aflevering uiteindelijk 5 keer bekeken en weet nog steeds niet welke schadelijke stoffen WEL in kraanwater zouden zitten, maar NIET in eigenhandig doorgefilterd / nagefilterd water. Echt een tenenkrommend slechte aflevering, boordevol prietpraat, loze bangmakerij en stennisschopperij. Het punt van bovenstaand artikel is sowieso niet dat kraantjeswater 100% fantastisch is (wat is dat tegenwoordig nog wel?!). Het punt is dat dubieuze partijen die waterfilters aanprijzen 9 van de 10 keer nutteloze producten verkopen met winstmarges van 95% die veronderstelde/ potentiële problemen helemaal niet oplossen. Ze passen elektrolyse (reductie + oxidatie) van water toe met behulp van gelijkstroom, waarbij waterstof tijdelijk van zuurstof wordt gescheiden en waardoor opgeloste ionen zichtbaar worden. Dit ziet er voor de onvoorbereide consument vies uit, maar het doet totaal niet ter zake (*pun intended*). Het zijn simpelweg minerale zouten: opgeloste mineralen en sporenelementen zoals calcium, magnesium, kalium, carbonaten en sulfaten. Dat er problemen KUNNEN ontstaan met kraanwater is overigens volledig correct, maar dat betekent absoluut NIET dat waterfilterverkopers als IDG een passende oplossing bieden. Wat je nodig hebt om leidingwater ECHT door te filteren of na te filteren, is een fatsoenlijk osmose-apparaat of een gedegen ionenwisselaar met daarin osmosemembranen, harskolommen, koolblokfilters, selectieve koolstofkorrelfilters, UV-filters, et cetera. Daar beschiet een simplistisch membraantje of minuscuul harskolommetje van IDG echt niet aan. Ik geef niet voor niets keer op keer aan: als je je zorgen maakt over de kwaliteit van je leidingwater, laat dan een deskundig laboratorium een proef uitvoeren en laat specifieke verontreinigende stoffen aantonen. Pas als je een concreet probleem vaststelt, kun je daadwerkelijk naar een passende oplossing gaan zoeken om de leidingwaterkwaliteit gericht te verbeteren. Overigens kun je lood sowieso heel moeilijk uit leidingwater filteren en is de beste oplossing tegen (commensale) bacteriën simpelweg koken. Tot die tijd heeft het totaal geen zin om belabberde filtertjes onder je kranen te laten installeren, want in het ongunstigste geval worden het juist broedhaarden voor bacteriën, schimmels, algen, gisten en andere potentiële ziekteverwekkers. Een ander belangrijk punt is trouwens dat flessenwater 9 van de 10 keer gebotteld kraantjeswater betreft (exact dezelfde herkomst) en vaak zelfs van nog veel slechtere kwaliteit is dan kraanwater omdat het aan beduidend minder (qua aantal) en minder strenge eisen hoeft te voldoen dan leidingwater. Kortom: Nederlands leidingwater is niet 100% ideaal en Belgisch leidingwater is in bepaalde gevallen van ietwat slechtere kwaliteit, maar flessenwaters en inferieure waterfilters vormen geen passende oplossing voor schoner drinkwater, ook al denken veel mensen dat dat wel het geval is. Groeten, Paul

 76. Beste Paul, Na alles doorgelezen te hebben zie ik v.d. noodzaak af een koolfilter kan aan te schaffen. Is eerst koken van water een optie en wat kan dat e.v.t. wegkoken?

  • Beste Francis, Hoe lager het kookpunt van een stof, des te eerder deze stof overgaat in gasvorm en ‘wegkookt’. Water kookt echter al bij 100 graden Celsius, dus als je water kookt, kook je nagenoeg uitsluitend water weg. Nagenoeg alle in water opgeloste stoffen hebben een beduidend hoger kookpunt dan water, dus ze blijven juist achter. Hierop is de waterreinigingstechniek ‘destilleren’ gebaseerd. Je kookt water en vangt de waterdamp op… De waterdamp zal neerslaan/condenseren, waardoor je nagenoeg 100% zuiver water overhoudt omdat alle onzuiverheden achterblijven. In principe kun je dus vrijwel niks uit water koken. Het koken van water heeft eigenlijk alleen nut ten aanzien van ontsmetting oftewel desinfectie. Eventuele levende micro-organismen en parasieten zoals bacteriën, virussen, schimmels, gisten, algen, protozoa en prionen zullen afsterven als je water lang genoeg doorkookt, waardoor deze potentiële ziekteverwekkers geen actieve schade meer kunnen berokkenen in het menselijk lichaam. Zodoende kan het koken van water in bepaalde omstandigheden infectieziekten helpen voorkomen. Maar in geval van kraanwater (onvervuild, dus direct uit de kraan) heeft dit geen enkel nut. Sowieso heeft koken geen invloed op chemische verontreiniging, uitsluitend op ‘organische’ organismen. Groeten, Paul

 77. Beste Paul. Woon in omgeving Chemelot-Geleen. Heb ‘No-Calc’ cilinders achter de hoofdkraan geplaatst, merkbaar minder kalk in apparaten. Wat raadt u aan om het drinkwater te verbeteren dat nu vermengd wordt met de No-Calc ingrediënten. No-Calc adviseert drinkwater eerst te koken, dat is al een vaag signaal v.w.b. het systeem.

  • Beste Sascha, De NoCalc-cilinders voegen silicopolyfosfaat toe aan je leidingwater, waardoor kalkaanslag en corrosie wordt tegengegaan. De producent beweert dat silicopolyfosfaat kalk ‘isoleert’, maar dat de NoCalc verder volkomen veilig is, aangezien ‘ie voldoet aan de NEN-EN 1212: de norm voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie… Er zijn echter veel van dit soort silicopolyfosfaatfilters, en in 1957 was men er al over uit dat ze niet raadzaam zijn voor gebruik binnenshuis. (bron) Daarnaast beweert de producent dat silicopolyfosfaat volkomen veilig is omdat fosfaten OOK als additief in allerlei voedingsmiddelen mogen worden verwerkt, waaronder kaas en vlees… Maar dat is nou net de reden dat je GEEN verwerkte vleeswaren en smeltzoutrijke smeerkaas moet eten… De vele organische en synthetische fosfaten die tegenwoordig in fabrieksvoedsel worden gestopt, zijn hartstikke slecht voor je. Ze werken zelfs orgaancalcificatie in de hand, dus verkalking van organen, zoals nierverkalking e.a. En het ontstaan van nierstenen e.a. Naar mijn mening moet je geen tweede apparaat (dat waarschijnlijk ook weer z’n nadelen heeft) willen plaatsen die de ongewenste silicopolyfosfaten weer uit het water vist. Je kunt veel beter een deugdelijke waterfilter plaatsen die zowel ontkalkt als nafiltert; bijvoorbeeld een ionenwisselaar of osmose-apparaat. Groeten, Paul

 78. Beste, Wij hebben ook de firma IDG over de vloer gehad. Volgens hen gaat het over Benzeen, stoffen uit pharmaceutica en landbouwproducten (nitraten ed), asbest en lood uit de kilometers oude leidingen, hoge chloorgehaltes (waardoor we onze bacteriehuishouding in ons lichaam “steriliseren”). Maar ook stoffen als arsenicum en boor zouden erin zitten. Wat moet je daarvan geloven?

  • Weinig tot niks; totdat men je ‘eindgebruik’ kraanwater daadwerkelijk heeft onderzocht en je betrouwbare laboratoriumresultaten onder ogen hebt gekregen… Als ik de vele (negatieve) klantrecensies, forumberichten en ervaringsverhalen over IDG lees, komt het erop neer dat je al dit soort spookverhalen over gifstoffen in leidingwater met een flinke korrel zout dient te nemen. Als puntje bij paaltje komt moet je jezelf afvragen welke waterfilteringstechnieken en reinigingsmethoden IDG te bieden heeft die jouw leidingwaterbedrijf niet te bieden heeft. Ik vind het één en al loze bangmakerij. International Direct Greenlife en dat soort bedrijven doen niets liever dan consumenten bang maken. Deze bangmakerij gebeurt hoofdzakelijk met onzinnige, ongerelateerde berichtgeving. Als je de Facebookposts en forumberichten van IDG leest, dan valt al snel op dat ze op geen enkele manier aantonen dat leidingwater onzuiver is of dient te worden nagezuiverd. Ze komen met krantenartikels waaruit blijkt dat de Maas steeds sterker verontreinigd raakt… Een artikel waarin voor asbest in leidingwater wordt gewaarschuwd (vanwege veronderstelde asbestleidingen), maar waaruit evengoed blijkt dat een filter van IDG daar niets tegen kan doen… Een artikel “Campagne waarschuwt voor gevaren leidingwater”, waaruit blijkt dat loden leidingen nadelig kunnen uitpakken, maar waar eveneens uit blijkt dat het vervangen van je waterleidingen het enige is wat je ertegen kan doen… Al met al waarschuwt IDG zowel voor reële als theoretische als hypothetische als volkomen denkbeeldige problemen… Maar hun zogenaamde oplossing volstaat totaal niet als oplossing. Het feit dat International Direct Greenlife en diens concurrenten tijd hebben om actief consumenten te benaderen, zegt eigenlijk al genoeg. Ze proberen kunstmatig vraag te creëren omdat er geen natuurlijke vraag is naar het product dat zij aanbieden. Mochten hun producten daadwerkelijk doen wat ze beloven, dan was die vraag door de jaren heen vanzelf ontstaan… Dan zou dat balletje allang zijn gaan rollen via mond-tot-mond-reclame…

  • Als je gisteren de reportage van terzake heeft gezien, dan spreekt het voor zich! Ons drinkwater heeft extra filters nodig.

 79. Beste Paul, Op je site geef je duidelijke informatie over ionenwisselaars en goede merknamen. Je hebt het ook over ionenwisselaars met hoogwaardige koolstoffilter. Zijn deze apparaten ook in Nederland te koop en zo ja kun je hier dan goede merknamen + type van noemen? Ik kom er zelf niet uit.

  • In principe bevat iedere deugdelijke ionenwisselaar een of meerdere koolstofblokfilters of -korrelfilters. Actieve koolstof is namelijk nodig om eventuele organische chemicaliën en microben/parasieten uit toevoerwater te verwijderen, maar bovendien ook om de harskorrels schoon te houden en te beschermen. Voor de zekerheid zou je de producent van de ionenwisselaar die je op het oog hebt kunnen e-mailen om informatie in te winnen over de exacte actiefkoolfilters die men hanteert…

 80. Beste Paul, Het (net vervangen) sedimentfilter (5 micron) is binnen 3 weken alweer zandkleurig aan het worden. Ik heb een TDS-meter aangeschaft, voor het filter zit er 234 ppm in het leidingwater, na het filter 220 ppm. Bij de buren zit er 240 ppm in het water, bij de overburen 233. Ter vergelijking, Spa blauw heeft 30 ppm, regenwater 45 en slootwater 372… Nu heb ik 3 vragen aan je: 1. Waar kun je het residu uit het sedimentfilter laten onderzoeken, en is dit betaalbaar? 2. Heeft het wel zin om drinkwater te filteren met een sedimentfilter (5 micron) en 2 carbonblockfilters (10 micron). Het verschil tussen 234 ppm voor de filter met 220 erna is niet zo groot volgens mij… 3. Heeft het nut om het 5 micron sedimentfilter te vervangen door een 1 micron sedimentfilter, of loopt het water dan niet meer door? 4. Is het zinvol om na de filters nog een osmose-apparaat te plaatsen, of zegt het aantal ppm eigenlijk niets? Alvast bedankt voor de reactie, vriendelijke groet, Sybren

  • Het aantal micron qua grootte van de gaatjes in een sedimentfilter is wel relevant, maar als de boel dichtslibt, is het nagenoeg onmogelijk om hierin te adviseren. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de gaatjes, des te sneller de boel zal dichtslibben… Wat je wilt weten is WAARUIT de >230 PPM (‘Parts Per Million’) aan TDS (‘Total Dissolved Solids’) bestaan… Aangezien je sedimentfilter dichtslibt, is de kans ZEER groot dat het hier om calciumcarbonaat oftewel ‘kalk’ gaat. Het is overigens vrij gebruikelijk dat kraanwater/leidingwater een TDS van 200 tot 300 PPM heeft; in regio’s met relatief ‘hard’ water kan dit ietwat oplopen. Wat je zou kunnen doen is je waterleidingbedrijf opbellen, aangeven dat je waterfilter dichtslibt en vragen of ze vrijblijvend willen testen WAT daar nu eigenlijk voor zorgt… Mochten ze daar niet toe bereid zijn, dan kun je een particulier laboratorium benaderen, maar leidingwater laten onderzoeken middels een grondige drinkwateranalyse (via Lenntech, Vitens, Aqualab, Vivaqua, BWT, Het Waterlaboratorium e.a.) is doorgaans best prijzig. Sowieso werken niet alle waterlaboratoria voor particulieren/consumenten. Zoals ik al aangaf lijkt me ‘kalk’ de voor de hand liggende boosdoener. Persoonlijk vind ik het niet noodzakelijk om calciumcarbonaat uit leidingwater te filteren, maar bij een hoge waterhardheid, kan een waterontharder wel voor lekkerder drinkwater zorgen. Zoals je al hebt gemerkt ( ;) ) heb je in geval van kalk niks aan een koolstoffilter of sedimentfilter… Voor het ontharden/ontkalken van leidingwater heb je een waterontharder nodig. Er zijn mensen die zweren bij een kalkmagneet, maar ikzelf heb meer vertrouwen in een hoogwaardig osmose-apparaat of ionenwisselaar. In zulke high-end waterfilterapparaten zijn nagenoeg altijd meerdere ingebouwde koolstoffilters en sedimentfilters aanwezig, dus je hoeft er niet ook nog eens filters voor of achter te plaatsen. Succes!

 81. Hoi Paul, Erg fijn je mening! Ik denk dat we het ook heel goed doen met het drinkwater in Nederland.. Alleen ik woon in een oud appartement met loden leidingen (vervangen is optie voor mij, ik huur). Maar ik heb me laten vertellen dat het geen kwaad kan omdat er waarschijnlijk al zo veel kalkaanslag in de leidingen zit om nog iets van het lood te merken. Ik denk er toch aan om een waterfilter te kopen. Denk je dat dat nut heeft?

  • Dat is een lastige vraag. Veel kalk in je waterleidingen is sowieso niet goed… Als je loden leidingen daadwerkelijk zodanig verkalkt zijn dat lood niet meer in het drinkwater terecht kan komen, dan dien je op te passen voor verkalking van huishoudelijke apparatuur en verstopping van waterleidingen. Als je (verkalkte) loden waterleidingen in huis hebt, moet je sowieso GEEN waterfilter direct achter de watermeter laten plaatsen, want zulke filterapparaten hebben doorgaans een ontkalkende onthardingsfunctie. Als een grote hoeveelheid klak plots loskomt van de binnenwand van je leidingen, ontstaan direct verstoppingen en bovendien is de kans groot dat de looddeeltjes die achter de kalklaag opgesloten zaten, meekomen met de kalk. Een waterontharder in combinatie met loden leidingen is al met al géén goede combinatie! Als je bang bent voor lood in je drinkwater, dan is het vervangen van je loden leidingen eigenlijk de enige gangbare optie. Zoals ik hieronder ook al aangaf, zijn waterfilterapparaten die ECHT lood uit drinkwater filteren zodanig duur dat het veel goedkoper is om je leidingen te laten vervangen. De goedkope waterfilterapparaten die beloven dat ze lood verwijderen, doen dat in feite niet of nauwelijks. Al met al KAN een waterfilter nut hebben, maar dan moet je er onwijs veel geld voor over hebben. Succes!

 82. Beste Paul, Wij hebben sinds een jaar een drietraps filter gelijk na de watermeter. De eerste trap filter bezinksel vanaf 5 micron, de tweede en de derde trap zijn carbonblokken die 10 micron en groter tegenhouden. Maar nu, sinds een paar maanden is het eerste filter helemaal bruin geworden van zanddeeltjes. Alle filters zijn vervangen en nu zijn in het eerste filter (filterbehuizing is doorzichtig) alweer zanddeeltjes zichtbaar! Vraag: waar komt dit zand vandaan? Komt dit door een leidingbreuk in het waternet, of komt dit mee vanuit de zuiveringsinstallatie? Groet, Sybren C

  • Als er echt sprake is van ZAND in je leidingwater (en dus niet van een andersoortig bezinksel), dan is de kans groot dat er sprake is van een -al dan niet oude- lekkage in je eigen hoofdleiding of aansluitleiding. Maar in theorie zou het veronderstelde zand ook kunnen bestaan uit bezinksels van stukjes koolstof of bepaalde mineralen. Het zou dan ook raadzaam kunnen zijn om zowel je watermeter als zeefjes als bezinksels te laten onderzoeken.

 83. Hallo Paul, Ik heb interesse om een Aquacell Waterontharder te gaan aanschaffen. Hoofdzakelijk tegen de hoeveelheid kalk er in onze water zit. heb jij ervaring met dit systeem? Heb ook naar de Aquarius-RO systeem gekeken op Artemis-systems.com, maar dat lijkt mij meer iets als de kwaliteit van drinkwater slecht is. Dus voor mij niet geschikt…

  • Hallo Paul, Heb sinds september de Aquacell waterontharder. verschil is duidelijk merkbaar. dus ben er goed tevreden over. voor de afwasmachine en wasmachine is het wel wat lastiger geworden omdat ik de wasmiddel door midden moet delen( /kleinere portie) omdat het anders te agressief is. blijkbaar zit merendeel van de wasmiddel voor kalk oplossing. het water voelt nu veel zachter aan en hoef de douche nu amper schoon te maken alleen nog maar voor vuil en geen kalk aanslagen meer. verder is de smaak van het water iets verandert. al met al ben ik er zeer tevreden mee.

 84. Wij willen graag een waterfilter kopen van Kineto (de K5 drinkwaterstation of aquaKinetic A200). Wij denken aan de uitgebreide versie. Kent u deze filters?

  • Nee, ik ken deze exacte leidingwaterfilters niet… Maar net als iedere andere drinkwaterfilterproducent belooft ook Kineto dat haar filterapparaten MEER verontreiniging uit toevoerwater halen dan iedere andere filter op de markt… De “K5 Reverse Osmosis” is een osmose-apparaat, maar over de technische specificaties (pompdruk, osmosemembraan, waterverspilling, drinkwaterkosten per liter, onderhoudskosten, levensduur e.a.) kan ik helaas niets vinden. De K5 Reverse Osmosis waterfilter bestaat voor zover ik kan vinden uit 3 filters, namelijk: A. Een voorfilter die chloor en sedimenten (tot 1/16 diameter van een mensenhaar) zou verwijderen. B. Een osmosemembraan (waarvan de specificaties helaas onbekend zijn). C. Een nafilter (bestaande uit koolstof/actiefkool)… Als puntje bij paaltje komt, doet deze filter hetzelfde als iedere andere omgekeerde osmosefilter… De AquaKinetic A200 is vergelijkbaar; vooral het uiterlijk en de installatie verschilt. Het resultaat is volgens Kineto water dat voor 99% vrij is van bacteriën en virussen, maar dat is Nederlands kraanwater ook al VOORDAT het door de Kineto waterfilter gaat. Niet heel knap dus… Het veronderstelde voordeel van de AquaKinetic A200 is hoofdzakelijk dat je de ‘flexfilters’ kan vervangen voor gespecialiseerde filters (met o.a. toegespitste harskorrels en koolstofkorrels)… Er zijn allerlei opties; zo zou de ‘Virus Guard’ 99.99% van alle virussen en 99.99999% van alle bacteriën verwijderen; de ‘VOC Guard’ vluchtige organische verbindingen verwijderen; de ‘Arsenic Guard’ zou arseen/arsenicum verwijderen; de ‘Perchlorate Guard’ zou perchloraten verwijderen; de ‘Chloramine Guard’ zou chlooramines verwijderen; en de ‘Mineral Plus’ zou mineralen (waaronder calcium en magnesium) aan je leidingwater toevoegen… Maar al dit soort filters is vooral handig in landen waar de leidingwaterkwaliteit slecht is. In Nederland heb je er niks aan, want deze stoffen komen niet in het water voor. De filterpatronen hebben in dat geval dan ook geen functie. En dat men calcium en magnesium toevoegt aan je water is gewoonweg van de zotte… Dit zijn nou net de hardheidsmineralen die iedereen UIT het water probeert te verwijderen vanwege de kalkaanslag… Sterker nog: zelfs Kineto verkoopt zulke waterontharders… Dan koop je een Kineto-waterontharder om calcium en magnesium uit je water te verwijderen en een Kineto Mineral Plus-filter ze weer toe te voegen?! Ik blijf erbij: Vraag jezelf eerst eens af WAAROM je een waterfiltersysteem wilt aanschaffen… Dus om welke reden en met welk doel? Dus welke specifieke stof die niet in drinkwater thuishoort zit er volgens jou in je kraanwater? Pas dan kun je naar een passende en gerichte oplossing zoeken. Producenten van waterfilter blijven maar roepen dat leidingwater onzuiver is en zodoende moet worden nagefilterd… Maar navenant deze waterfilterappaten nagenoeg allemaal worden vervaardigd door grote professionele, bedrijven die alles in huis hebben om leidingwater te onderzoeken, komt er niet één partij op de proppen met specifieke cijfers over WELKE schadelijke stoffen er in leidingwater zitten en wat hun apparaat hiertegen doet. Er is altijd sprake van hypothetische problemen die worden bestreden met een universele oplossingen, namelijk een duur filterapparaat wat in veruit de meeste situaties niets nuttigs doet.

 85. Beste Paul, Ik heb al je antwoorden met interesse gelezen. Ik vind dat je dit zeer goed doet. Ik heb je trouwens van bij het begin een dikke pluim gegeven voor je objectiviteit. Alleen wat het drinkwater in België betreft, sla je de bal nu toch mis. Ik citeer uit je laatste antwoord aan Susan: “In België en andere landen waar je kraanwater niet kunt drinken, zou zo’n tafelwaterfilter van BWT (of Brita, of Zero Water, of ClaroSwiss, of Pur, of Seychelle, of Culligan, of Mavea, of Waterman etc.) overigens WEL tot zijn recht komen.” Waarom schrijf je dit? Het kraanwater in België is van even goede kwaliteit als dat in Nederland. Op sommige plaatsen wordt nog chloor toegevoegd, terwijl in Nederland bijna enkel gebruik gemaakt wordt van UV-licht voor de bescherming van het drinkwater. Maar als je het water even laat rusten vooraleer het te drinken, zijn chloorgeur en -smaak zo verdwenen. Wij van het project DrinKraantjeswater willen jou van harte uitnodigen om van een lekker glaasje ongefilterd Belgisch kraanwater/kraantjeswater te komen genieten. Bij onze waterproeverijen kan het de vergelijking met flessenwater best doorstaan.

  • Beste DK, Dankjewel voor je bericht. Je hebt helemaal gelijk; deze zin is verkeerd geformuleerd. Kraanwater is ook in België uitstekend drinkbaar! Vroeger was het kraanwater in Knokke-Heist (waar de grootmoeder van mijn vrouw vandaan komt) bijvoorbeeld niet drinkbaar, maar de Belgische leidingwaterkwaliteit is de afgelopen decennia enorm toegenomen, waardoor het inmiddels allang aan de Europese eisen en richtlijnen voldoet. Desalniettemin bevat Belgisch leidingwater gemiddeld genomen meer calcium, nitraten en chloor dan Nederlands kraanwater. Mijn eigenlijke boodschap is dan ook dat een tafelwaterfilter in België beter tot zijn recht zou KUNNEN komen dan in Nederland. Maar nog VEEL beter in landen waar kraanwater niet drinkbaar is. ;) Overigens gaat het er natuurlijk niet alleen om hoe kraantjeswater smaakt… de exacte samenstelling van het water (qua potentiële antinutriënten) is mijns inziens des te belangrijker. Hoe dan ook kom ik vrij vaak in België, waar ik met regelmaat kraanwater drink. :) Nogmaals dank voor je berichtje! Groeten, Paul

  • heb een waterdestillator. Als je ziet wat een troep er overblijft na het destilleren wil je nooit meer kraanwater.

  • De troep die je beschrijft is niets meer of minder dan het totaal aan voormalige in het water opgeloste mineralen die achterblijven nadat het water is verdampt. Je kunt deze mineralen troep noemen, maar een mens kan niet overleven zonder mineralen, en om die reden zijn er zelfs volop mensen die mineralen toevoegen aan hun drinkwater of mineralensupplementen innemen. Het louter drinken van gedestilleerd ‘demiwater’ wordt door nagenoeg iedere gezondheidsinstantie zeer sterk ontraden c.q. afgeraden, juist vanwege het ontbreken van opgeloste, ionische mineralen. Als puntje bij paaltje komt, is het risicovol om uitsluitend pure H2O (‘leeg water’) te drinken, omdat je daarmee gevaarlijke tekorten kunt opbouwen aan essentiële macromineralen en sporenelementen. Of in ieder geval je mineralenhuishouding en elektrolytenbalans kunt verstoren… Ikzelf drink 100x liever kraanwater dan demiwater, ondanks de veronderstelde ’troep’ die zogenaamd in leidingwater zou zitten. Noem het beestje dan gewoon bij de naam en beschrijf de veronderstelde troep met naam en toenaam… Zie ook mijn eerdere reactie aangaande deze misleidende test waarbij ‘viezigheid’ in kraanwater zichtbaar wordt gemaakt (inclusief filmpje)…

 86. Beste Paul, Ik wil graag de tafelwaterfilter van BWT kopen, maar kon geen reviews terugvinden. Graag je mening/advies. Alvast bedankt!

  • Beste Susan, Letterlijk geen idee waarom je dit product zou aanschaffen. De meeste producenten doen allerlei opzienbarende beloftes die ze helaas nooit of te nimmer kunnen waarmaken, maar deze producent belooft dingen waarvan ik het nut niet eens inzie… Begrijp me niet verkeerd, BWT doet echt allerlei vernuftige dingen met drinkwatersystemen, van filtratie tot ontharding tot bescherming tegen kalkaanslag tot omgekeerde osmose tot elektrodeïonisatie tot UV-desinfectie tot dosering tot verrijking tot voorbehandeling… Maar al deze technieken worden hoofdzakelijk toegepast voor industrie en grote bedrijven (je dient er dan ook een offerte voor op te vragen). De tafelmodellen (waaronder de Gourmet-tafelwaterfilter) die BWT verkoopt aan particulieren zijn echter van een totaal ander kaliber. Hierbij de uitleg van BWT: “Met behulp van een zeer fijn filter worden deeltjes opgevangen; Door het korrelvormige, actieve koolstof worden onzuiverheden en de geur- en smaakbeperkende stoffen, zoals chloor, uit het water verwijderd; Door de ionenwisselaar worden calcium en zware metalen (indien die in het water zitten) verwijderd; Met behulp van de gepatenteerde Mg2+-technologie van BWT wordt er veredeld magnesium aan het water toegevoegd; Met behulp van het fijne filter voorkomt u de uitstoot van deeltjes in het gefilterde water”… Al met al bevat de tafelwaterfilter van BWT een actiefkoolfilter en een kolom met ionenwisselaarshars. Afhankelijk van de exacte herkomst en samenstelling van de actiefkool en de aard van de harskorrels, KAN een dergelijke filter bepaalde onzuiverheden uit kraanwater halen. Het mooie is echter dat deze stoffen niet in Nederlands drinkwater aanwezig zijn. Wat de waterkan van BWT hoofdzakelijk doet is magnesium aan het water toevoegen om de smaak aan te passen?! Je water proeft dus anders, waardoor je zoiets hebt van “Wauw, dit is apart water!”… Gezonder of zuiverder is het echter niet. In landen waar je kraanwater niet kunt drinken, zou zo’n tafelwaterfilter van BWT (of Brita, of Zero Water, of ClaroSwiss, of Pur, of Seychelle, of Culligan, of Mavea, of Waterman etc.) overigens WEL tot zijn recht komen. BWT lijkt zelf overigens ook niet echt onder de indruk van zijn product, want op hun website lees je het volgende: “De landelijke waterbewerkingsbedrijven en waterschappen leveren prima drinkwater, dat schoon en veilig is. Tijdens reparatiewerkzaamheden, renovaties en uitbreidingen van het aanvoersysteem kan er echter zand en andere kleine deeltjes als slib en metaalschaafsels in de leidingen terechtkomen, en derhalve dus ook in uw drinkwateraanvoer. De concentratie aan vervuilende stoffen in onbehandeld water, afkomstig uit een bron of put, is mogelijk ook hoger, met name bij slecht weer. Vreemde deeltjes in het water leiden vaak tot druppelende kranen, verstopte leertjes in de uitvoer en defecte kleppen in uw huishoudelijke apparaten, hetgeen allemaal tot grotere risico’s voor uw gezondheid leidt. Dit kan zelfs resulteren in putcorrosie en breuken in de leidingen – die vervolgens tegen hoge kosten gerepareerd moeten worden. Met een BWT waterfilter voorkomt u: dat er vreemde deeltjes en vervuiling in het water terechtkomen; druppelende kranen in huis; verstopte leertjes in de uitvoer; defecte kleppen; gebroken of verroeste leidingen”… In feite geeft BWT toe dat er niks mankeert aan Nederlands leidingwater en dat je geen filter nodig hebt zolang er geen ondeskundigen gaan lopen sleutelen aan je leidingnet en zolang je je drinkwater niet uit een ouderwetse put wint… Al met al KAN een kwalitatief hoogstaande tafelwaterfilter handig zijn als je in een land woont waar leidingwater ongeschikt is als drinkwater, maar of de betreffende waterfilter ongeschikt/onveilig water geschikt/veilig maakt, is afhankelijk van talloze aspecten. Groeten, Paul

 87. Beste Paul, Bedankt voor een gedegen uitleg zonder verborgen agenda! Ik woon zelf anti-kraak in een oude woning voorzien van loden leidingen. Door deze situatie gaan wij de leidingen zeker niet vervangen. Wat zou je me kunnen aanraden? Bestaat er iets dat echt een belangrijk verschil kan maken voor mijn gezondheid? Alvast bedankt. Grt. Marit

  • Beste Marit, Allereerst bedankt voor je leuke reactie! Het verwijderen van lood uit kraanwater is simpelweg een crime. Er zijn heel veel producenten van populaire waterfilterapparaten die beweren dat hun waterfilter lood en andere zware metalen uit toevoerwater kan filteren, maar als er überhaupt al sprake is van afname van zulke metalen (met een hoge atoommassa), dan toch zeker niet van lood. Bedrijven als NASA doen al decennia onderzoek naar het effectief verwijderen van lood uit (potentieel) drinkwater, maar er komt heel veel bij kijken. De enige filters die lood (in theorie) uit je waterleiding ZOUDEN kunnen halen, zijn ionenwisselaars, destilleerders en omgekeerde-osmose-apparaten. Een ‘Thin Film Reverse Osmosis Membrane’ houdt lood voor >99% tegen. Een ‘standaard’ ionenwisselaar doet nauwelijks iets met lood, aangezien lood vaak in een neergeslagen, colloïdale, niet-ionische vorm voorkomt in water. Ionisch lood (dus lood-ionen) kunnen in theorie WEL worden verwijderd met behulp van twee natrium-ionen of clinoptiloliet-zeoliet, maar zulke selectieve harskorrels vind je enkel in specialistische, bifunctionele harskolommen en dus niet in standaard ionenwisselaarsharsen. Voor lood, borium, cadmium, kwik, chroom en nikkel werkt destilleren waarschijnlijk nog het beste, maar destillatie is niet of nauwelijks haalbaar voor drinkwaterproductie binnenshuis (het is zelfs ongezond om veel gedestilleerd water te drinken). Bovendien is het lastig dat lood niet vanuit de buitenleidingen, maar vanuit de binnenleidingen in het water terechtkomen… Dat betekent dus dat je op ieder tappunt waaruit je drinkwater wilt winnen een aparte filter moet plaatsen. (bron + bron + bron + bron + bron) Al met al zal de aanschaf van een effectieve waterfilter tegen lood veel kostbaarder zijn dan het vervangen van loden leidingen in een woning. Er zijn instanties die aanbevelen om iedere ochtend de kranen door te laten lopen om ‘gelekt lood weg te spoelen’, alvorens leidingwater uit loden leidingen te drinken, maar niemand weet precies hoe efficiënt of effectief dit precies is. De effectiviteit van doorspoelen zal voornamelijk afhankelijk zijn van de loodvorm. Hopelijk kun je hier iets mee. Groeten, Paul

  • In verband met het leidingwater. Het eerste water weggooien help zeker een vast. Het is nog niet perfect. Maar ik vertel dit naar aanleiding van een anekdote van een hoorcollege uit de medische sector: vroeger toen de meeste cafés nog loden taps hadden werd het eerste pintje vaak aan de beste klanten gegeven. Dus meestal dezelfde mensen. Deze mensen bleken na onderzoek duidelijk minder intelligent te zijn dan de andere reguliere klanten. Uiteraard worden de zware gevallen met beginnende Korsakoff uitgefilterd. Verder kan ik u meedelen dat uit verder onderzoek blijkt dat de minder welgestelde regio’s (= veel loden binnenhuissystemen) ook een lagere intelligentiegraad (getest bij kinderen) heeft in vergelijking met welgestelde buurten. Dit word merendeel toegeschreven aan het lood in het drinkwater. Vriendelijke groeten, Drea

 88. Pierre Castelijn Reageer

  Beste Paul, Erg nuttige site is dit, met dank. We proefden pas water uit de Aquavit 5 en dat smaakte erg lekker en puur. Ken je het en is het een goede keuze? Groetjes, Pierre

  • Beste Pierre, De watefilters AquaVit 5 en de AquaVit 12 komen in de antwoorden op de reacties van Ilse (hier direct onder) aan bod. ;) De smaak van het toevoerwater zal vooral worden veranderd door de mineraalstenen die bij deze apparaten worden geleverd. Groeten, Paul

 89. Jeetje… Bedankt, Paul! Er is op internet zo veel ‘aanbod’ te vinden, en zo weinig ‘reviews’ van dit soort dingen. Je bent de enige die ik gevonden heb, die hier een beetje een deftige kritische studie van kan maken. Het probleem is dat vele mensen zoals ik, die allemaal om een bepaalde reden op zoek zijn naar ‘schoon water’, maar al te graag geloven dat dé perfecte, praktische, milieuvriendelijke en goedkope oplossing eindelijk gevonden is… :-) Nu realistisch gezien denk ik dat het in mijn geval (appartement in oud huis + chronische darmproblemen -> Quid waterkwaliteit? -> afwachten reactie watermaatschappij op vraag naar analyse) het beste is om voorlopig voor de veiligheid over te schakelen van ‘geBritafilterd’ water naar flessenwater. Dit betekent het aanslepen van gigantische hoeveelheden flessen Spa Reine en Montcalm (grote drinker), wat minder is voor milieu. Maar allez, ik spaar er misschien maandelijks toch een uurtje fitness mee uit. ;-) Ik zal in elk geval nog niet meteen overgaan tot de aankoop van een waterfiltersysteem – hoewel dat wel super zou zijn, mocht er een goed systeem bestaan! … :-) – tot wanneer ik een beetje meer solide info heb omtrent resultaten.

  • Dankjewel voor je sympathieke berichtje! Klopt inderdaad wat je zegt… Het aanbod van waterfilters is ENORM, juist omdat er heel veel geld mee kan worden verdiend. De productiekosten van inferieure waterfilters zijn verwaarloosbaar en de apparaten worden voor honderden -zo niet duizenden- euro’s verkocht. Mensen worden steeds vaker opzettelijk bang gemaakt voor ‘giftig kraantjeswater’. Vooral op internet wordt steeds harder geroepen hoe SLECHT de huidige kwaliteit van ons leidingwater is. Er zouden allerlei chemicaliën, hormonen, medicijnresten, pesticiden en vluchtige verbindingen in ons kraanwater aanwezig zijn. Maar de partijen die dit het hardste roepen, verkopen ’toevallig’ waterfilterapparaten. Commerciële partijen maken consumenten dus opzettelijk bang om een markt te creëren waarin vraag ontstaat naar waterfilters. Uit angst en schrik dat je al jaren schadelijk water drinkt, geloof je maar al te graag in de werking van een dubieuze waterfilter. En omdat er door de waterfilterfabrikanten opzettelijk met allerlei moeilijke termen wordt gesmeten, klinken de verkooppraatjes van waterfilterverkopers ook nog eens aannemelijk. Negen van de tien keer koop je een kat in de zak. Er zijn heus wel osmosesystemen (met hoogwaardige koolstoffilters) en ionenwisselaars (met hoogwaardige koolstoffilter) die daadwerkelijk nut hebben, maar ze hebben uitsluitend nut als je water ECHT verontreinigd is. Een analyse van je kraanwater door een gecertificeerd bedrijf is dan ook een UITSTEKEND initiatief. Zolang je in een land woont met drinkbaar kraanwater/leidingwater (zoals Nederland) hoef je je echter geen zorgen te maken. Succes ermee! Groeten, Paul

  • Paul, klopt van dat bangmaken. Maar de realiteit is dat er enorm veel afval zit in drinkwater. Chemicalieen, pesticiden, hormonen, en de laatste weken proef je steeds meer en meer chloor en jodium. Er gebeurd veel onzuiver. net zoals alle electrosmog, chemtrails, haarptechnieken en de draadloze verbindingen zoals WIFI die steeds sterker en meer en meer aanwezig zijn. het beperkt je bewustzijn en breekt de verbinding met je hogere zelf af. Het zorgt ervoor dat je je steeds minder bewust bent (en veelal van delen die al helemaal niet meer in je bewustzijn zitten).

  • Sorry Dingeman, maar dit is pertinent onjuist. Chloor en jodium in kraanwater kunnen heel eenvoudig worden aangetoond met behulp van redoxreacties door niet-oplosbare reductoren en oxidatoren. Ik heb nog nooit iemand de aanwezigheid van deze ionen in Nederlands kraanwater zien aantonen… Logisch, want leidingwaterbedrijven kunnen deze ionen eenvoudigweg verwijderen met behulp van actiefkoolfilters. In 80% van het Nederlandse kraanwater zit GEEN chloor. Het Nederlandse Waterleidingbesluit dicteert bovendien dat waterbedrijven de veiligheid van hun drinkwater moeten aantonen c.q. garanderen middels microbiologische risico-analyses. In geval van spoedreparaties komt het weleens voor dat er wat chloor in kraanwater terechtkomen, maar de hoeveelheden per liter zijn minimaal en echt niet te proeven. Dus de reden “dat je de laatste weken chloor en jodium proeft” is mij totaal onduidelijk. Proef maar eens kraanwater in België of de Verenigde Staten, daar smaakt het overgrote merendeel van het kraanwater standaard naar chloor. Het klopt overigens dat er minuscule sporen van afvalstoffen in kraanwater kunnen zitten. Die zitten overal in; ook in de lucht die je inademt, alles wat je aanraakt, de voeding die je eet en de cosmetica die je gebruikt. Het gaat erom dat dit bij enkele deeltjes per liter water blijft… De realiteit is dan ook dat er helemaal niet veel afval in drinkwater zit. En bovendien dat er veel minder afval in kraanwater zit dan in flessenwater en dat een omstreden waterfilter dit hypothetische ‘probleem’ niet oplost. Van mentale verbindingen met iemands hogere bewustzijn en H.A.A.R.P. milieumodificatietechnieken heb ik geen verstand, dus daar doe ik liever geen uitspraken over. Groeten, Paul P.S. Als je echt bang bent voor de aanwezigheid van de door jou opgesomde stoffen in drinkwater, koop dan een hoogwaardige actiefkoolfilter.

  • Paul, dan zijn jouw bevindingen anders. of je schrijft enkel wat je gelezen en gehoort hebt of wat je wilt schrijven. maar niet uit eigen ervaringen. heb jij het zelf gemeten? heb jij het zelf geproefd en gevoeld en gezien? heb je zelf proven gedaan op eigen persoonlijke of universele manieren? Bij mij hier in provincie Zeeland zit er de laatste maand heel veel chloor in en dit is de ene dag heel erg en de andere dag minder. Ook proeft het veel naar Jodium. Dat is gewoon een feit. Of iedereen dit proeft en wat er geschreven word, en wat de wetten zijn (die totaal en compleet gemanipuleerd worden en misbruikt en zelfs gewoon opgemaakt door de onzuivere machten, mensen en ook de elite, dus gebruikt en ingezet worden zoals en wanneer zij willen), dat neem ik niet als waarheid. Ik proef, onderzoek, zie, voel en weet zelf.

  • Beste Dingeman, Ik heb geen behoefte aan een eindeloze welles-nietesdiscussie. Ik heb geprobeerd je inhoudelijke vragen over waterfilters naar mijn beste weten en kunnen te beantwoorden en laat het hier dan ook verder bij. Groeten, Paul

 90. Beste Paul, Wat vindt u van de Aquavit 5 waterfilter? Hartelijk dank alvast voor uw info! Met vriendelijke groeten, Ilse

  • Beste Ilse, Dit soort waterfilters berust naar mijn mening op absolute onzin. De AquaVit 5 waterfilter is in feite een watertank voorzien van 2 kleine filtertjes die beter tot hun recht zouden komen in een waterfles en niet in een reservoir van 5 of zelfs 12 liter. Het duurste onderdeel van dit filterapparaat is de ‘AquaVit Meerstappen Filter’. Deze filter zou water niet alleen zuiveren, maar ook ioniseren/alkaliseren (basisch maken). Volgens de producent “bootst de watertechnologie van AquaVit het water in de natuur na” om het water “terug naar zijn oorspronkelijke vorm te krijgen”. Het ioniseren en alkaliseren van drinkwater vind ik sowieso al uitermate twijfelachtig, maar de claim dat je water alkalisch/basisch zou kunnen maken met een dergelijk filtertje is echt onzinnig. Normaliter worden daar vernuftige apparaten (ionizers/alkalizers) met elektroden voor gebruikt die duizenden euro’s kosten (wat ik overigens evengoed flauwekul vind). En als klap op de vuurpijl: “De kraanmagneet van 1.200 Gauss laat het water wervelen zoals in een waterval of beekje, waardoor het water weer een hexagonale structuur krijgt en beter opneembaar is door uw cellen.” Echt de grootste larie! De AquaVit zou het toevoerwater ook nog eens mineraliseren/vitaliseren. Dit wordt gedaan door 12 mineraalstenen van producent Sunmac in het waterreservoir te laten zinken, bestaande uit calcium, chroom, fosfor, germanium, ijzer, jodium, kalium, kobalt, koper, natrium, magnesium, mangaan, zink, zwavel en molybdeen. Overigens worden verscheidene mineralen door AquaVit dubbel -zowel Engelstalig als Nederlandstalig- vermeld, omdat men blijkbaar niet weet dat kalium hetzelfde is als potassium, wat eveneens een tikkeltje twijfelachtig overkomt… Ook worden veel van de mineralen die worden toegevoegd (calcium, ijzer, koper, magnesium, natrium, zwavel e.a.) in veruit de meeste gevallen juist UIT drinkwater gefilterd omdat ze potentieel schadelijk zijn voor de humane gezondheid en/of kalkaanslag veroorzaken. De AquaVit voegt dus elementen toe die door veruit de meeste andere concurrenten worden verwijderd… De AquaVit 5 (liter) en AquaVit 12 (liter) zouden ook nog eens “superieur in filteren” zijn. AquaVit zou “aantoonbaar in staat zijn om hoogwaardig te filteren, onder andere op chloor, chloramine, kwik en vluchtige organische stoffen”. En “het performance niveau” van AquaVit zou zelfs “superieur zijn aan filtratie in de meeste andere watersystemen”… Sorry, maar dit is echt te onzinnig voor woorden, aangezien fatsoenlijke waterfilters daadwerkelijk over een aanzienlijke hoeveelheid actiefkool, ionenwisselaars en osmosemembranen beschikken… Wat de ‘AquaVit Meerstappen Filter’ bevat en doet, is daarentegen één groot raadsel. Enerzijds beweert AquaVit dat dit filter “een onovertroffen combinatie van natuurlijke bestanddelen bevat die het water zuiveren”. Anderzijds beweert AquaVit dat de 5-stappenfilter bestaat uit: Actieve koolstof (“verwijdert verontreiniging zoals chloor, kleurstoffen, onaangename geuren etc.”); Bio-keramische balletjes (“maken watermolecuulclusters kleiner, waardoor het water makkelijker wordt geabsorbeerd door onze weefsels en cellen”); Basisch mineralenconcentraat (“verhoogt de pH-waarde van het water tot licht alkalisch”); Zeoliet (“verwijdert zware metalen”); Ionenwisselaar (“vermindert hardheid”); Colloïdaal zilver (“voorkomt bacteriegroei en steriliseert ziektekiemen”)… Wat er zogenaamd “natuurlijk” is aan al deze aspecten, begrijp ik niet; het totaalplaatje heeft echt niets met natuurlijke bestanddelen te maken… En hoe al deze bestanddelen tezamen in zo’n piepklein filterpatroontje zijn gepropt is onmogelijk te verklaren. De filter is veel te klein voor alleen al een fatsoenlijke hoeveelheid ionenwisselaarshars… Al met al denk ik dat dit apparaat zijn functie hoofdzakelijk ontleent aan diens tweede filter, namelijk de NOG goedkopere keramische filter met een doorlaatopening van 0,2 micron en een rendement van slechts anderhalve liter per uur!!! Met een beetje geluk houdt zo’n keramische filter wat opgeloste stoffen tegen, maar efficiënt is het GEENSZINS. En sowieso, apparaten die beweren water te kunnen ‘mineraliseren’, ‘vitaliseren’, ‘alkaliseren’, ‘ioniseren’ EN ‘hexagoniseren’, kun je naar mijn mening beter links laten liggen. Je water wordt er niet schoner van en ook niet gezonder… Deze ’technieken’ worden in bovenstaand artikel dan ook beschreven onder het kopje “oplichterij”. *zucht* :P Nou ja, dit is hoe ik erover denk… Groeten, Paul

 91. Beste Paul, Hartelijk bedankt voor het delen van jou uitgebreide, objectieve onderzoeksresultaten. Voor onze vakantiewoning in Antalya, Turkije, waar het kraanwater niet direct drinkbaar is (met name v.w. het hoge kalkinhoud zo ver ik begrepen heb), ben ik op zoek naar een goede osmose-apparaat met geïntegreerde ionenwisselaarshars, koolstoffilter en sedimentfilter, zoals jij eerder aanbevolen heb. Zou jij een advies hiervoor kunnen geven ? Bij voorbaat dank :-) ! Vriendelijke groeten, Lene

  • Zulke apparaten zijn vooralsnog vrij zeldzaam en bovendien heel erg duur. Toen ik bovenstaand artikel schreef, ben ik vooral op Amerikaanse websites van zulke apparaten tegengekomen, maar in Nederland zijn ze niet of nauwelijks te bestellen. De Purolite CIX-RO is een bekend systeem (CIX staat voor cyclic ion exchange en RO voor reverse osmosis). En zo heb je nog wel een paar concurrenten… In hoeverre zo’n apparaat tot zijn recht komt in Turkije durf ik echter niet te zeggen, aangezien ik de specificaties van het gebruikte osmosemembraan en de gebruikte ionenwisselaarsharsen niet ken. Maar in theorie moet zo’n apparaat ABSOLUUT in staat zijn om ALLE schadelijke stoffen uit toevoerwater te halen.

 92. tja, men is blijkbaar hiet niet van op de hoogte. Het drinkwater en het milieu is enorm vervuild en vooral met radioactiviteit maar onkunde, onwetendheid en vooral mindcontrol en verkeerde misleidende informatie vanuit de overheid heeft mensen in een hypnoitische slaaptoestand gebracht waarin men denkt dat hun overheid de waarheid spreekt. hier een klein voorbeelde maar ik zou iedereen eens willen aanraden zelf onderzoek te gaan doen. Per slot van rekening gaat het om iedereen’s gezondheid. Zo goed als ALLE mensen wereldwijd hebben geen enkel idee van de ware aard van hun werkelijkheid. Met vriendelijke groeten Maya

  • Dat filmpje waarnaar je linkt, echt schitterend! Een tweetal complottheoristen dat 2 uur lang zit te keuvelen over satanisme, Illuminati, fascisme, ‘mind control’, kwaadaardige antennes , ‘big brother’, Matrix-achtige nanotechnologie, carcinogene vaccins, biologische wapens die selectief bepaalde mensenrassen zouden kunnen uitroeien, transhumanisme, herschepping van de mensheid, overheidscomplotten en ga zo maar door… Extreem vaag, uitermate suggestief en volkomen vrij van onderbouwing en documentatie. Vooral heel veel abstracte referenties naar ‘very good information’. Geen specifieke referenties naar laboratoria, onderzoeken, personen, namen of wat dan ook. Mensen die niet ‘evil’ zouden zijn, maar reeds worden ‘gemindcontrolled’ en daardoor niet langer menselijk zouden zijn… Door toedoen van de taalkloof begrijpen de twee dames elkaar de helft van de tijd niet eens… en vervolgens kleineren ze hun kijkers door te veronderstellen dat ZIJ degenen zijn die het mogelijkerwijs niet begrijpen en dat dat de reden is dat dingen telkens worden herhaald. Ze herpakken zichzelf continu op extreem ongemakkelijke wijze en spreken elkaar constant tegen. Wat een hoop onzin! En wat heeft dit in hemelsnaam te maken met omstreden waterfilters? Deze twee oma’s hebben veel te veel science fiction-series zoals X-Files en Twin Peaks gekeken. En dan beweert een van beide dames een autoriteit te zijn op het gebied van gezondheid, maar ze zit echt constant te hoesten en te kuchen en ziet er alles behalve gezond uit… Echt geniaal grappig! Net een sketch uit een slechte comedyserie. Er zijn weinig dingen zo leuk als kijken naar twee complottheoristen die elkaar zitten op te hitsen en te overbluffen. Dankjewel hiervoor!

  • Helemaal mee eens. En de punten die Jurjan noemt zijn ook waar. Niet dat hij zegt dat het niet klopt en waardoor hij andere mensen die zich van veel meer bewust zijn (dan hij) en zelf durven te onderzoeken. Steeds meer mensen zijn zich steeds meer bewust van hun hogere zelf en delen die zijn afgepakt en onderdrukt en het vergt nogal wat moed en uithoudingsvermogen om deze weer terug te nemen en te terug te eisen. Want hiermee gaat gepaard dat je je bewust word van dingen die helemaal niet fijn, zuiver of eerlijk zijn. Aan de andere kant zijn er mensen en wezens die zich hier enorm tegen afzetten. en da andere kant op gaan en zijn en anderen afkraken en de waarheid proberen te onderdrukken en te verbergen. veelal vanuit angst en zelfzucht. En veelal doordat ze zelf zo onzuiver en angstig zijn of omdat onzuivere machten en wezens hen onderdrukken en als slaven hebben en slaafs maken.

  • Alsjeblieft on-topic blijven. Reacties die niets met drinkwater, waterfilters of waterzuivering te maken hebben, worden in het vervolg afgekeurd…

 93. Dag, laatst zag ik op YouTube de ZeroWater waterfilter. Dit ben ik gaan opzoeken op Google. Schijnt dat ze TDS niveau bijna nihil is. Ik wil weten of ZeroWater een juiste filter is als ik zo min mogelijk troep en bacterie in mijn drinkwater wil. Ik heb een klein kindje en wil graag dat hij zo min mogelijk schadelijke stoffen binnenkrijgt.

  • Beste Annie, Voor de waterfilter van Zero Water geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Brita-waterfilter waar Peter eerder al naar vroeg… De Zero Water-filter zal een heleboel stoffen uit drinkwater filteren, maar kan na een tijdje ook een heleboel ongewenste stoffen TOEVOEGEN aan het toevoerwater, afhankelijk van hoe goed je de filter reinigt, hoe vaak je hem vervangt, hoe vaak je hem gebruikt, en vooral ook van hoe lang de filter in bepaalde periodes NIET wordt gebruikt. Als je de filter een tijdje niet gebruikt, krijgen eventueel aanwezige micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten, virussen, micro-algen, parasieten, et cetera immers de kans om zich vrijelijk te vermenigvuldigen… Bovendien worden er niet alleen ongewenste stoffen uit het water gehaald, maar ook wenselijke stoffen die van nature in drinkwater aanwezig horen te zijn. Water met een TDS van nagenoeg 0 is gelijk aan gedestilleerd water. Het is volledig gedeïoniseerd en dus gedemineraliseerd. Als je uitsluitend puur H2O (dus zuiver water) drinkt, kunnen -afhankelijk van wat je verder eet en drinkt- op den duur tekorten ontstaan aan essentiële macromineralen en sporenelementen. ‘Demiwater’ is dan wel SCHOON (of eigenlijk volledig uitgekleed), maar niet per definitie gezonder dan kraanwater. Zowel de potentieel ongezonde als de gezonde eigenschappen van het water gaan verloren. Lees ook dit artikel over kraanwater versus flessenwater eens (evenals de reacties eronder). Even los van de veronderstelde gezondheidsvoordelen en -nadelen van het doorfilteren/nafilteren van kraanwater… De waterfilter van Zero Water komt in veel tests beduidend beter uit de bus dan de waterfilter van Brita. (bron) Dus de Zero Water-filter doet in ieder geval wat ‘ie belooft. De vraag blijft echter of je blij moet zijn met de nakoming van deze beloften… Groeten, Paul

 94. Peter Alsemgeest Reageer

  Goedendag. Ikzelf gebruik al ongeveer 2 jaar de Brita waterfilters. Zelf vind ik het water wat hiermee gefilterd is lekkerder dan gewoon kraanwater, maar dit kan natuurlijk ook tussen de oren zitten. Afgezien van het feit dat het gefilterd water in een kunststof kan bewaard wordt, wat ik liever in een glazen of roestvrij stalen kan had gezien, is mijn vraag of dit Brita waterfiltersysteem, op basis van koolstofkorrels, nuttig en/of wenselijk is.

  • Ja, afhankelijk van je leidingsysteem kan kraanwater een ‘smaakje’ krijgen, vooral ook door kalk/calcium wat zich door de jaren heen in je leidingen en kranen afzet. Zolang je aangesloten bent op het Nederlandse waterleidingsysteem en geen stokoude, loden waterleidingen in je woning hebt, is er (naast de smaak) echter geen enkele reden om een Brita filter aan te schaffen. In dat geval kun je namelijk net zo goed (of zelfs beter) kraanwater drinken. Brita heeft verschillende producten… Voor zover ik weet bevatten ze allemaal een kleine koolstoffilter en een klein kolommetje met ionenwisselaarshars. Als puntje bij paaltje komt is een koolstoffilter vooral potentieel effectief in landen waar leidingwater wordt gereinigd met chloor, waardoor chloorresten in drinkwater kunnen achterblijven. In Nederland is dit echter niet het geval. In theorie verwijdert een Brita filter eveneens o.a. aluminium, arsenicum, cadmium, koper, lood, kwik, uranium, strontium en cesium. Zo’n hypothese is leuk, maar in de praktijk heb je er niks aan indien deze stoffen helemaal niet in leidingwater aanwezig zijn. Vooral de ionenwisselaar in de Brita filter is handig, want deze wisselt calcium en magnesium uit voor natrium. Je water wordt dus zouter, maar ook minder calciumrijk, dus minder ‘hard’. Je water smaakt dus beter! Of je hier blij mee moet zijn, is echter nog maar de vraag, want extra natrium in je drinkwater is niet per definitie heilzaam. Daarnaast bestaat de kwestie omtrent bacteriën. De Brita koolstoffilter/actiefkoolfilter adsorbeert microben, waaronder bacteriën. Deze bacteriën worden niet gedood, maar opgesloten. Je lichaam doodt eventuele lage concentraties aan bacteriën in drinkwater, maar een koolstoffilter wordt op den duur een broedhaard. Bacteriën, schimmels, gisten en virussen zullen zich binnenin het actiefkool vermenigvuldigen. Hoe verder het koolstof verzadigd is, des te groter de kans dat bacteriën vanuit de filter in het ‘schone’ gefilterde water terechtkomen. Vandaar ook dat je de filterkolommen in de Brita filters relatief vaak moet vervangen. Sowieso zitten er in leidingwater gemiddeld MINDER bacteriën dan in de meeste flessenwaters. Niet-antibacteriële waterfilters geven de zeldzame bacteriën in leidingwater echter de kans om zich naar hartenlust te vermenigvuldigen. Nou ja, point being: Een Brita filter kan het calciumgehalte in leidingwater terugbrengen met een maximum van 66%, wat ten goede komt aan de smaak ervan. Brita is dus leuk ten aanzien van kalk, maar herbergt ook potentiële nadelen. (bron + bron + bron)

  • Vind Brita-water zeker wel zachter smaken en niet meer zo’n laagje op de thee. Nu wel een waterdestillator. Gewoon koffiewater wat er achterblijft na elke keer destilleren.

 95. Beste Paul, Er is bij mij nierschade geconstateerd, dus om mijn nieren te ontlasten wilde ik mijn drinkwater zuiveren. Ik drink de hele dag door water. Ik heb een RVS bidon gekocht met koolstoffilter. Ik vraag mij nu af of dit wel zinvol is. Het drinkt heel lastig, daarom wilde ik een waterkan kopen met filter. Maar bestaan er waterkanfilters die echt zuiveren? Alvast bedankt voor je antwoord! Groetjes, Elise

  • Beste Elise, Je nieren kunnen de bloedspiegels van zout, kalium, fosfaat en calcium regelen en het evenwicht tussen een zuur en basisch milieu sturen door stoffen uit je bloed te filteren. In theorie kun je je nieren ontlasten door stoffen uit water te filteren die normaliter door je nieren worden opgepikt. De vraag is echter of er zulke stoffen in drinkwater zitten, en zo ja, welke. Je nieren kunnen overigens niet alleen stoffen filteren, maar ook terugwinnen… In drinkwater zitten van nature immers ook nuttige stoffen, die een filter er wellicht onnodig uithaalt. Nieren zijn namelijk zeer selectief in het filteren van overbodige of schadelijke stoffen; koolstoffilters niet. In de praktijk filteren je nieren bovendien hoofdzakelijk lichaamseigen afvalstoffen (met name afbraakproducten van de eiwitstofwisseling) uit je bloed en maar heel weinig potentiële gifstoffen uit drinkwater. Vooral ook je lever draagt bij aan het elimineren van gifstoffen in hetgeen je consumeert. Filters in bidons en waterkannen bestaan in het gunstigste geval uit actieve koolstof (actiefkool) en in het ongunstigste geval uit een microfilter (een soort van fijnmazig, simpel zeefvliesje). Zo’n zeefje doet helemaal niks. Een actiefkoolfilter in potentie wel, maar dan moet je wel heel erg verontreinigd water in je bidon of waterkan gieten. Een klein, relatief goedkoop koolstoffiltertje in een kan of fles kan in theorie wat schadelijke stoffen uit water halen, waaronder microben, PCB’s, PAK’s, BBDE’s, minerale oliën, hallogenen, oplosmiddelen, fenolen, microben, dioxines, vluchtige koolwaterstoffen, restemissies van zware metalen, gisten, hormonen, proteïnen, pesticiden, organische zuren en allerhande chemicaliën. het punt is echter dat dit soort stoffen niet of nauwelijks voorkomt in Nederlands kraanwater, waardoor je je nieren er naar alle waarschijnlijkheid niets van zullen merken. Bovendien brengt een inferieure koolstoffilter meer nadelen dan voordelen met zich mee… Zo’n koolfilter zal vooral mondbacteriën opslorpen door terugstroom (‘backwash’) van water uit de mond. Deze bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen en het drinkwater in je filterkan of filterfles juist EXTRA verontreinigen. Ook kunnen zich schimmels en micro-algen in de filter nestelen. Persoonlijk zie ik het nut van een dergelijke waterfilter om je nieren te ontlasten dan ook totaal niet in, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ikzelf heb overigens een 100% BPA-vrij aluminium waterfles van MIZU met een hoogwaardige coating/lining aan de binnenzijde, met name om het milieu te ontzien van plastic flesjes… Roestvrijstalen/roestvaststalen flessen schijnen na verloop van tijd namelijk metaalionen in je drinkwater te lekken, zelfs als ze gemaakt zijn van ‘100% food grade stainless steel’, met uitzondering van dichroomtrioxide-gecoate merken zoals Klean Kanteen. Overigens heb ik me in metalen waterflessen nog niet heel erg goed verdiept, dus hier ben ik niet 100% zeker van. :) Hoe dan ook is nagenoeg elke ‘food grade’ metalen fles vele malen beter dan een PET-fles (her)gebruiken. Groeten, Paul

 96. Dit is een nuttig artikel, dank voor alle info! Ik kwam de nieuwe waterfilter van Fontinet.be tegen, zou je a.u.b. jouw mening hierover kunnen geven? Alvast dank!

  • Beste Mo, Dankjewel voor je berichtje! De leidingwaterfilter van Fontinet is eigenlijk niets meer of minder dan een koolstofmantel met in de kern een inferieure membraanmicrofilter. Hier is in principe niets mis mee als je water van erbarmelijke kwaliteit schoner wilt maken, maar voor Nederlands kraanwater is ‘ie zo goed als nutteloos. Een microfilter (MF) heeft namelijk een poriëngrootte van 0,03 tot 10 micrometer en filtert/scheidt deeltjes van > 0,1 micrometer. Zulke deeltjes zitten niet of nauwelijks meer in Nederlands kraanwater. Ultrafiltratie (UF) zou al beter zijn geweest… Nanofiltratie (NF) zou nog beter zijn geweest… En met hyperfiltratie (HF) zoals omkeerosmose kun je pas echt iets bereiken als het aankomt op doorfilteren/nafilteren van leidingwater dat reeds voorgefilterd en drinkbaar is. De koolstofmantel in de waterfilter van Fontinet klinkt leuk, maar er bestaan ENORME kwaliteitsverschillen tussen verschillende koolstoffilters, dus ook dit zegt eigenlijk niks. Bovendien is een koolstoffilter vooral nuttig als onderdeel van een volwaardig filterapparaat. Als je het onderzoek naar de filter van FONTINET (geproduceerd door Prime Water) leest, zie je het volgende geschreven: “It can be concluded that the membrane micro-filter (MF8) as used in the FONTINET “two stage” filter, effectively stops bacteria in the inflowing water and demonstrates a log reduction of at least 6 (99,9999%). The criteria of the ASTM F 838-05, determining bacterial retention of membrane filters, are herewith satisfied.” (bron) Wat men dus heeft aangetoond is dat de Fontinet filter bacteriën uit aanvoerwater verwijdert. Maar dit is A. gemakkelijk, want bacteriën zijn ‘groot’. En B. irrelevant, want drinkwater moet te allen tijde betrouwbaar zijn, dus er mogen geen ziekteverwekkende bacteriën in Nederlands leidingwater zitten. Nederlands drinkwater wordt dan ook dagelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van bacteriën. Sterker nog: een inferieure filter is juist een ideale broedhaard voor bacteriën, dus naarmate je micromembranen en koolstofblokken langer gebruikt, kunnen ze (afhankelijk van de plaatsing en aansluiting) juist voor ophoping van bacteriën zorgen, waardoor ze microben toevoegen aan je drinkwater. Al met al is het enige wat er getest is de ‘log reduction’, dus het kunnen stoppen/tegenhouden van levende microben, maar daar heb je in feite helemaal niets aan. Nou ja, dit is mijn persoonlijke opvatting hieromtrent. Hopelijk kun je hier iets mee! Groeten, Paul

 97. Dag Paul, IDG heeft dit getest met een apparaatje met een positieve en negatieve pen (hun uitleg). Hier vloeit stroom door en verwarmd het water. Zowel kraantjeswater als fleswater ziet er niet uit na 2 min. De twee metalen pennen worden in een glas water gehouden voor ongeveer twee minuten. geel bruin groen en zwarte deeltjes vormen zich in het glas. Ze vertellen en tonen dit aan met tabellen en krantenartikelen. De verschillende kleuren zijn volgens hun alle onzuiverheden in het water zoals chloor, ammoniak, ijzer , sulfaten pesticiden, geneesmiddelen enz. (een hele lijst). Het water krijgt alle vieze kleuren, vooral vier verschillende lagen tekenen zich af. Alvast bedankt voor uw toelichting! M.v.g. Tommy

  • Ik ken dat trucje. Het enige dat wordt aangetoond met zo’n elektrolysetest (een tweetal elektroden in water hangen) is dat er opgeloste stoffen in het betreffende water zitten, waardoor de geleidbaarheid relatief hoog is… Dit is echter volkomen irrelevant ten aanzien van de veronderstelde heilzaamheid van het water. In water HOREN namelijk stoffen opgelost te zijn. Puur H2O (volledig gedestilleerd, gedemineraliseerd en gedeïoniseerd water) moet je niet eens WILLEN drinken, want het is leeg en onttrekt elektrolyten aan je lichaam. Er zullen dus altijd bepaalde opgeloste stoffen in drinkwater aanwezig zijn. De totale hoeveelheid opgeloste stoffen in water staat ook wel bekend als TDS (total dissolved solids), maar dit totaalplaatje is totaal niet interessant, noch relevant. Het gaat erom WELKE stoffen in de waterige oplossing aanwezig zijn, maar dat toont zo’n waterfilterverkoper niet aan. Bovendien kan iedereen met twee handen en een setje elektroden zo’n testje uitvoeren, wat er interessant/indrukwekkend uitziet vanwege de verkleuring van het water… Voeg echter een snufje zout toe aan het osmosewater (wat niet verkleurt), waardoor de geleidbaarheid ervan toeneemt; dit is al genoeg om het osmosewater alsnog te doen verkleuren met behulp van elektroden (een kathode en een anode). De belofte dat men de aangetoonde stoffen uit het drinkwater haalt met een magneet, is bovendien volledig loos en ongegrond. Ze kunnen de stoffen/ionen hooguit tijdelijk van elektronische lading veranderen, waardoor ze niet zichtbaar worden tijdens testje nummer 2. Er zijn overigens meerdere bekende trucs die dit soort malafide verkopers kunnen uitvoeren. Er wordt volop voor gewaarschuwd door politie en justitiële instanties, omdat deze aanpak naar oplichting c.q. bedrog neigt. (bron + bron) Dit is een filmpje waarin de test wordt voorgedaan; de reacties zijn inmiddels uitgeschakeld (omdat er echt onwijs veel commentaar op was). Het frappante is dat de glazen met water al klaarstonden en dat het totaal onduidelijk is waar het water daadwerkelijk vandaan komt en of er vooraf iets aan het water is toegevoegd of onttrokken. (bron) Ik heb al verscheidene partijen gezien die dit proces hebben nagebootst en niet eens in de BUURT komen van de belachelijke claims van 123ZuiverWater, IDG (International Direct Greenlife) en dergelijke commerciële partijen die waterfilters verkopen. Overigens is er niks mis met een osmose-apparaat -integendeel- maar verkopers die langskomen en een elektrolytische test uitvoeren, doen simpelweg valse claims en beloften. Bovendien verkopen ze maar al te vaak inferieure osmose-apparaten. Of erger nog: louche/omstreden apparaten waarvan de werking niet eens wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. overigens is IDG oftewel Greenlife een internationale partij waarover veel klachten te vinden zijn. Google maar eens op “Greenlife scam”. Het is overigens geenszins mijn bedoeling om specifieke partijen van oplichting te betichten… Ik beweer enkel dat er tegenwoordig veel verkopers van waterfilters (die al dan niet echt voor het bedrijf werken waar ze zich voor uitgeven) langs deuren gaan om nietsvermoedende consumenten over te halen tot de aankoop van waterfilters die niet waarmaken wat ze beloven. Tot slot nog een Engelstalig filmpje waarin de elektrolytische watertest wordt uitgelegd en ontrafeld / ontkracht / ontmaskerd / onthuld:
   Groeten, Paul

 98. Geachte, Ik zou graag een apparaat voor waterzuivering aanschaffen voor mijn nieuwe woning. We zijn gewoon aangesloten op het leidingwaternet. We hebben de firma IDG over de vloer gehad. Zij lieten zien dat ons leidingwater en flessenwater veel zaken bevatten die er niet in thuis horen. Ik ben nogal sceptisch over hun apparaat. Magnetisme en koolstoffilter in één. Geen afvoer en geen elektriciteit nodig??? Filter werkt 5 jaar??? Kostprijs 5.500€??? Nadien ben ik wat gaan surfen en ben tot de conclusie gekomen dat voor goed drinkwater een combinatie van apparaten en filters het beste is. Omgekeerde osmose + koolstoffilter + ionenwisselaar. Heeft er iemand een betrouwbaar adres van een firma die deze combinatie verkoopt? M.v.g. Tommy J.

  • Beste Tommy, Welke schadelijke stoffen zouden er volgens IDG dan precies in het leidingwater en kraanwater zitten? En hoe heeft men dat aangetoond? Daar ben ik echt onwijs benieuwd naar! Een apparaat op basis van magnetisme is in elk geval pertinente onzin, tenminste als het aankomt op het verwijderen van schadelijke stoffen uit drinkwater. Het kan hooguit een heel klein beetje helpen bij drinkwaterontharding (de hoeveelheid kalk in het drinkwater terugdringen). Ik ben het met je eens dat een osmosefilter (met actiefkoolfilter) en/of ionenwisselaar (met actiefkoolfilter) een oneindig veel beter product betreft, wat ook nog eens goedkoper is. De combinatie van ionenwisselaar en osmosefilter is vooralsnog erg zeldzaam en voor zover ik weet niet of nauwelijks verkrijgbaar in België en Nederland. Ik verwacht dan ook dat je een keuze zult moeten maken tussen omkeerosmose en ionenwisseling. De voordelen en nadelen van beide waterfilteringstechnieken heb ik opgesomd in dit artikel over osmose-apparaat versus ionenwisselaar. Hopelijk heb je er wat aan. Succes! Groeten, Paul

  • Dat ligt er maar net aan wat je doel is… De conclusie van mijn wekenlange lezen is in principe dat ik geen enkel goedkoop of klein waterfilterapparaat zou aanraden. Waterfilterapparaten die ECHT doen wat ze beloven, bevatten simpelweg geavanceerde onderdelen en dure materialen en zijn erg prijzig. Zolang je Nederlands kraanwater drinkt, hoef je je drinkwater overigens überhaupt niet na te filteren of door te filteren. Tenzij je in een streek woont met hard, kalkrijk water, dan kan alleen een osmose-apparaat of ionenwisselaar uitkomst bieden. Het belangrijkste voordeel van dit soort apparaten is dat ze ECHT werken. Een tweede voordeel is dat ze nog veel meer doen dan hardheidsmineralen uit je water halen. Een keerzijde is echter dat er ook potentieel gezonde stoffen uit je drinkwater verdwijnen. Een tweede nadeel is dat zulke apparaten duur in aanschaf, onderhoudsgevoelig en relatief milieubelastend zijn. Normaliter betaal je geen fluit voor kraanwater, maar zo’n apparaat maakt water extreem (en grotendeels onnodig) duur.

 99. Hallo, Ik wil Een Black Berkey waterfilter gaan kopen. Wat vind jij van deze waterfilter? Ik vind ’t erg moeilijk om een keus te maken aangezien ik niet iets wil kopen dat niet na behoren werkt… Groetjes Shirley

  • Ik heb veel over Black Berkey gelezen. Deze partij is zodanig heimelijk over de exacte hoedanigheid en werkzaamheid van diens waterfilters dat het heel lastig is om met zekerheid te zeggen wat zo’n apparaat precies doet. Naar alle waarschijnlijkheid is Black Berkey een soort van veredelde (mooi vormgegeven) koolstoffilter met een ouderwetse keramiek filterpatroon. Kijk eens rond op Amerikaanse websites en je zult zien dat Black Berkey honderden websites heeft waarmee ze bezoekers actief proberen te lokken en overtuigen dat hun waterfilter geen ‘scam’ is. Een soort rookgordijn waarmee kritische websites naar achteren worden gedrukt in de zoekmachines. Als je echter op objectieve forums rondkijkt, kom je er al snel achter dat er heel veel ontevreden gebruikers zijn van de Black Berkey, zelfs ex-werknemers die beweren dat er fraude in het spel is. (bron) Ik heb overigens 0 persoonlijke ervaring met Black Berkey en uitsluitend welk beeld ik ervan heb gekregen door toedoen van mijn zoektocht. Sowieso heb je in Nederland niks aan een loutere koolstoffilter omdat het Nederlandse kraanwater grotendeels vrij is van chemische polluenten. Koolstoffilters zijn vooral praktisch als onderdeel van een totaaloplossing. Ga liever voor een osmose-apparaat of ionenwisselaar. Groeten, Paul

 100. corthouts romain Reageer

  Onlangs heb ik bezoek gehad van de firma IDG (International Direct Greenlife) uit Merksem i.v.m. waterfilters en luchtzuiveringsapparaten. Deze zijn echter zeer duur vind ik. Indien hier meer info over beschikbaar is had ik dat graag geweten. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

  • Ik heb even op de website gekeken van IDG, maar kan helaas geen informatie over de aard en functionaliteit van hun waterfilters vinden. Zelf heeft IDG het over “de meest vooruitstrevende water- en luchtfilter ter wereld” en “een totale bescherming, handig in gebruik én economisch”. Dit zegt logischerwijs niet zo veel. Ik verwacht eigenlijk dat het om een standaard koolstoffilter gaat, aangezien het een enkele kolom is die op of onder een kraan kan worden geplaatst. Niks mis mee, maar niet nuttig als opzichzelfstaande waterfilter voor reeds drinkbaar leidingwater.

 101. Hoe effectief is het genoemde elektrodialyse waterfilter apparaat op de Powerpoint op volgende weblink: Ortho-medicine.com/presentaties.html… Hoe werkt dat dan en is het effectiever dan andere? Welke waterfilter is er überhaupt aan te bevelen? Bestaat er wel een goede waterfilter? Er wordt zoveel ONZIN beweerd en er zijn zoveel valse claims in zowel reguliere als niet reguliere gezondheidszorg. Ik zie door de bomen het bos niet meer.

  • Ik heb me letterlijk 2 maanden verdiept in de materie van waterfilters en het is echt ongelofelijk wat voor onzin er voor duizenden euro’s wordt verkocht over de rug van goedgelovige consumenten. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat voor 99% van alle mensen gewoon kraanwater minstens zo gezond is als nagefilterd leidingwater. Het apparaat in de presentatie die jij aanhaalt, is een ‘water alkalizer/ionizer’ oftewel ‘water-alkalisator/ionisator’. Zo’n apparaat ioniseert water, waardoor basisch kangenwater zou ontstaan. Sommigen schrijven heilzame effecten toe aan dit basische/alkalische water… Ik kan niet bewijzen dat geïoniseerd/gealkaliseerd water niet gezonder is dan standaard kraantjeswater, maar er is ook niemand die kan bewijzen dat het wel heilzamer is. In dit artikel over alkalinewater kun je er alles over lezen. Als je dan toch per se een waterfilter wilt aanschaffen, koop dan liever een osmose-apparaat met geïntegreerde ionenwisselaarshars, koolstoffilter en sedimentfilter. Van zulke filters is in ieder geval bewezen dat ze de watersamenstelling permanent veranderen. Groeten, Paul

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.