Er is ontzettend veel gaande op gebied van drinkwater. Dat drinkwater schoon moet zijn en daartoe dient te worden gereinigd/gefilterd is logisch… Maar er zijn steeds meer aanvullende eigenschappen van water die men vandaag de dag probeert te beïnvloeden, waaronder:

 • Algehele mineralisatie c.q. mineraalgehalte (Total Dissolved Solids: TDS) (bron)
 • Kalkafzetting door calcium
 • Zuurgraad (pH-waarde): stabiele zuurheid / alkaliteit
 • Zuurstofgehalte & waterstofgehalte
 • Redoxpotentiaal: oxidatievermogen vanwege positieve lading (ORP: Oxidation Reduction Potential)
 • Waterclusterstructuur & clustergrootte (qua aantal moleculen in 1 watercluster)

Vooral het ontzuren en alkaliseren van leidingwater met een ‘water ionizer’ wordt met de dag populairder…

De zuurgraad van drinkwater…

Aan de zuurgraad van water wordt door steeds meer mensen waarde toegekend. Het alkaliseren van je drinkwater met behulp van een ‘ioniseerder’ c.q. ‘ionisator’ c.q. ‘ionizer’ c.q. ‘alkalizer’ zou volgens sommigen helemaal fantastisch zijn om uiteenlopende reden. Hoewel ze nooit wetenschappelijk zijn aangetoond –laat staan onomstotelijk bewezen– dichten sommigen zelfs verregaande gezondheidsbevorderende eigenschappen toe aan:

 • Basisch Actiefwater
 • Alkalinewater (> neutraal pH 7)
 • (Elektrolytisch) geïoniseerd water
 • Alkalisch oftewel basisch water
 • ‘Zuurstofwater’, ‘Schoonheidswater’ of ‘Levenswater
 • Kangen Water c.q. kangenwater
 • Anti-oxidatief water (tegen vrije radicalen)

Eigenlijk komen bovenstaande termen allemaal op hetzelfde neer: leidingwater wordt elektrolytisch geïoniseerd met een ionisatie-apparaat, waardoor het alkalisch oftewel basisch wordt. Alkalisch is het tegenovergestelde van zuur. Een pH-waarde/zuurgraad van 0 tot 2 is een zeer sterk zuur, 2 tot 4: sterk zuur, 4 tot 6: zwak zuur, 7: neutraal, 8 tot 10: alkalisch, 10 tot 11,5 sterk alkalisch, 11,5 tot 14: zeer sterk alkalisch. Alkalinewater heeft doorgaans een pH-waarde van 9.

Hieronder lees je meer over de veronderstelde voordelen van alkalisch drinkwater oftewel alkalinewater…

Zuur-bufferende carbonaten

De term alkaliniteit of alkaliteit wordt gebruikt voor de zuur-bufferende capaciteit van een oplossing. Het gaat hierbij om het vermogen van een stof om zuren te neutraliseren tot aan het equivalentiepunt van carbonaat of bicarbonaat. De alkaliteit van ons drinkwater wordt dan ook hoofdzakelijk bepaald door in water opgeloste carbonaationen oftewel bicarbonaationen. Maar er zijn méér componenten die kunnen bijdragen aan de alkaliteit van water, waaronder boraat, fosfaat, silicaat en nitraat… (bron)

Bicarbonaat staat overigens ook wel bekend als (mono)waterstofcarbonaat en ‘dubbelkoolzure soda’.

pH-waarde van menselijk lichaam

Een pH van 7,4 zou volgens de voorstanders van ‘ontzuring’ een optimale zuur-base-huishouding van het menselijk lichaam weerspiegelen. Velen van hen gaan ervan uit dat het lichaam doorgaans véél zuurder is omdat je lijf verzuurt door toedoen van moderne fabrieksvoeding, watervervuiling, luchtvervuiling, stress etc.

Om die redenen zouden mensen gebaat zijn bij een zogenaamd ‘alkaline-dieet’. Sommige voedingsmiddelen zijn van nature basisch oftewel alkalisch, maar drinkwater zou moeten worden gealkaliseerd met behulp van een elektrolytische ‘water ionisator’ oftewel ‘water alkalizer’ om het zuur-bufferend te maken…

Alkalisch drinkwater is dan ook een drijvende factor in een alkalisch oftewel ontzurend dieet.

Ionisatie van leidingwater met drinkwater-ionisator

In ‘normale’ toestand zijn atomen en moleculen ladingneutraal dankzij de hierin aanwezig neutronen en protonen. Een neutron is neutraal; een proton is positief geladen. Een atoomkern bevat van nature een gelijk aantal neutronen en protonen. Dankzij negatief geladen elektronen rondom de atoomkern is een atoom tóch neutraal. Als er echter elektronen worden weggehaald of toegevoegd aan een molecuul of atoom, verkrijgt het een polariteit en wordt het een ‘ion’. Ionen zijn positief dan wel negatief geladen zoutdeeltjes die opgelost voorkomen in drinkwater…

Ionisatie betekent dat een atoom of molecuul in ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bijkrijgt en zodoende verandert in een ion: een positief geladen kation of een negatief geladen anion. Er bestaan dus ionen met een pluspolariteit (láger aantal elektronen) en ionen met een minpolariteit (hóger aantal elektronen). De eigenschap ‘elektrische polariteit’ houdt immers in dat een ion niet neutraal [0] is, maar positief [+] of negatief [-] geladen. (bron)

Een atoom wordt dus positief als deze door toedoen van ionisatie een elektron verliest; zo’n positief geladen atoom noemt men een ‘kation’; een negatief geladen atoom wordt ook wel ‘anion’ genoemd. Voor ionisatie van in water opgeloste zoutdeeltjes is energie nodig, welke ook wel bekendstaat als ionisatiepotentiaal. Deze energie wordt opgewekt door een water-ionisator oftewel water-ionizer. Met een water-ionisator wordt leidingwater dus voorzien van ionen. Mineralen die ionen in zich dragen, noemt men ook wel elektrolyten. (bron)

Kort door de bocht doet een water-ionisator het volgende: In kraanwater bevinden zich positief geladen minerale deeltjes zoals calcium, magnesium en kalium. De [+] deeltjes worden aangetrokken door de [-] platen en zodoende negatief geladen, terwijl de [-] deeltjes worden aangetrokken door de (+) platen en positief worden geladen. Door het gebruik van [+] en [-] elektrolyseplaten, wordt het water in twee stromen verdeeld: een zure en een alkalische.

Ionbindingen scheiden in zuren & basen

De onderlinge aantrekking tussen de kationen en anionen heet ‘ionbinding’. Zouten zijn ondanks hun positieve en negatieve ionen tóch neutraal qua polariteit omdat ze evenveel positieve als negatieve ladingen bevatten. Positieve en negatieve ionen rangschikken zich namelijk altijd zodanig dat er een neutraal geladen stof ontstaat. Positieve en negatieve ionen gaan dus altijd in een vaste, gestructureerde verhouding zitten. Het regelmatige patroon van de ionen in een zout heet ‘ionrooster’. (bron)

Kationen zijn positief geladen ionen (o.a. calcium [Ca2+], magnesium [Mg2+], kalium [K+] en natrium [Na+]). Anionen zijn negatief geladen ionen (o.a. chloor [Cl], sulfaat [SO42−] en carbonaat [CO32−]). Zouten zijn zodoende polaire stoffen. Ladingen van eenzelfde polariteit stoten elkander af; ladingen van tegengestelde polariteit trekken elkaar juist aan.

Positief (+polariteit) en negatief (-polariteit) geladen ionen trekken elkaar dus onderling aan en vormen zodoende ionbindingen. Zo trekt het kation natrium het anion chloride aan, waardoor ze tezamen de verbinding natriumchloride oftewel tafelzout vormen. Zouten vormen in water meestal ionenparen van een positief geladen metaal-ion en een negatief geladen, niet-metalen zuurrestion.

Door ionbindingen te manipuleren kan drinkwater worden opgedeeld in een zure stroom en een basische stroom, waardoor kraanwater wordt gealkaliseerd tot alkalinewater.

Aantrekkingskracht van elektroden: anoden & kathoden

Ionisatie oftewel ‘ionization’ is het proces waarbij een atoom of molecuul er elektronen bijkrijgt of juist verliest, waardoor respectievelijk een negatief geladen anion dan wel een positief geladen kation ontstaat. Met een ionisator oftewel ‘ionizer’ wordt doorgaans een apparaat bedoeld waarmee ionen kunnen worden opgewekt en de polariteit van reeds aanwezige ionen kan worden gemanipuleerd.

De hoeveelheid kationen en anionen in water is niet alleen bepalend voor de geleidbaarheid en hardheid ervan, maar ook voor de zuurgraad oftewel pH-waarde ervan. Een ionisator is dan ook hoofdzakelijk bedoeld om de zuurtegraad van drinkwater aan te passen middels elektrolyse. Zodoende staat een water-ionisator beter bekend als ‘water ionizer’, ‘water alkaliser’, ‘water-alkalisator’ of ‘water-alkalisatiefilter’.

Een water-ionisator bevat doorgaans een paar tegengesteld geladen elektroden waarmee een elektrische stroom wordt opgewekt. Zodoende krijgen positieve ionen er dankzij de ionisatie van water elektronen bij; negatieve ionen doneren juist elektronen. Het water valt uiteen in waterstofionen en hydroxide-ionen, waardoor drinkwater alkalisch c.q. zuurbufferend (basisch) wordt.

Anionen en kationen hebben dus niet alleen een onderlinge aantrekkingskracht; ze worden ook aangetrokken door elektronische geleiders in de vorm van elektroden of elektroplaten… meestal een negatieve anode en een positieve kathode.

Alkalisch water goed of slecht voor je gezondheid!?

Water bevat zouten. Zouten bestaan uit organische en anorganische elementen zoals zuren, metalen, hallogenen en koolstof. Sommige van deze elementen behoren tot de essentiële mineralen die we als mens in kleine hoeveelheden nodig hebben, maar veruit de meeste zouten willen we liever niet in ons drinkwater hebben. In water oplosbare zouten vormen ionen zodra ze in water oplossen; vandaar dat drinkwater maar al te vaak wordt ‘gedeïoniseerd’…

Bewezen technieken zoals ionenwisseling en membraanfiltratie zijn praktisch voor het doorzuiveren en deïoniseren van leidingwater. Maar om één of andere reden is het elektrolytisch ioniseren van leidingwater om alkalisch drinkwater te producten vandaag de dag minstens zo populair

Het basisch/alkalisch maken van kraanwater met behulp van een ionisatieapparaat t.b.v. elektrolytische ionisatie zou volgens voorstanders niet alleen het gehalte aan basische mineralen in het toevoerwater verhogen, maar ook:

 • Het gehalte aan zure mineralen verlagen
 • Het geleidingsvermogen van water verhogen
 • De pH-waarde sterk verhogen
 • Het redoxpotentiaal sterk verlagen (en bovendien anti-oxidatief maken)
 • De clustergrootte van het water verkleinen
 • De chemische belasting ervan met 90 tot 99% terugschroeven

Let wel: voor dat laatste zou een elektrolyse-ionisator oftewel ‘ionizer’ mét actiefkoolfilter vereist zijn; zo’n apparaat kost al snel 1200 tot 3000 euro qua aanschaf en 200 euro per jaar aan elektriciteit en onderhoud. In google vind je deze apparaten veelal terug onder de noemer ‘Alkaline Water Ionizer’ of ‘Water Alkalizer’. Bekende Ionisator-merken zijn o.a. AlkaMedi, Jupiter, Ionia, Mayu en Bawell. (bron)

Of er ook maar iets klopt van de veronderstelde gezondheidsvoordelen van ‘alkalinewater’, is nog maar de vraag… Er is namelijk niet of nauwelijks wetenschappelijke data voor handen omtrent alkalinewater oftewel ‘kangenwater’. Bovendien blijft alkalinewater niet alkalisch; het zit immers in de aard van positieve en negatieve ionen om weer bijeen te komen en stabiele bindingen te vormen. De elektrolyse wordt dus al snel tenietgedaan.

Aan alkalisch oftewel basisch water wordt door sommigen verregaande gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven. Omdat de zuurheid van water wordt bepaald door ionen, kán het verwijderen of omwisselen van ionen er inderdaad voor zorgen dat de pH-waarde van drinkwater verandert, maar verandering is niet per definitie positief, laat staan gezond.

Scepsis…

Er heerst nogal wat scepsis omtrent de ionisatie van drinkwater met behulp van elektrolytische-ionisatoren. Als je de voorstanders van ontzurend basisch water mag geloven, zou geïoniseerd c.q. gealkaliseerd water echter overal goed voor zijn; zo zou alkalinewater ontzuren, ontgiften én ontslakken. Maar ook je afweersysteem (immuunsysteem/weerstand) versterken, het verouderingsproces remmen, de stofwisseling en spijsvertering verbeteren, afvallen en gewichtsbeheersing vergemakkelijken, de voedingsstofopname bevorderen, oxidatie tegengaan en allerhande kwalen en aandoeningen verhelpen en/of voorkomen… (bron)

Hierbij valt te denken aan slapeloosheid, diabetes mellitus, hoge bloeddruk, reuma, jicht, immuniteitsproblemen, voedselallergieën, hooikoorts, pijnlijke gewrichten, nierstenen en galstenen, darmklachten, huidklachten, Alzheimer, allerhande ontstekingen en zelfs kanker… Nogmaals: deze veronderstelde effecten van alkalisch waarde worden geenszins ondersteund door wetenschappelijke bewijslast. Sterker nog: alles wijst erop dat alkalisch water zijn veronderstelde effectiviteit enkel en alleen ontleend aan het welbekende placebo-effect. (bron + bron + bron + bron + bron)

Nog even over de aanschaf van een water-ioniseerder

Ben jij wél overtuigd van het nut van water-ionisatie, dan is het in ieder geval handig om er een water-ionisator te nemen die verschillende standen heeft waarmee je de zuurgraad en het redoxpotentiaal kunt instellen op specifieke waarden. Als je dan toch zo’n duur alkaliserend apparaat aanschaft, wil je immers wel weten hóé alkalisch je water precies is. Bovendien zou ook zuur water bepaalde toepassingsdoeleinden hebben en kun je dankzij verschillende standen verschillende zuur- en base-gradaties bewerkstelligen, dus ook (extreem) zuur water produceren. (bron, bron & bron)

Eerder kon je al lezen dat de zuurgraad van water met name afhankelijk is van opgeloste carbonaten. Maar watermoleculen bestaan bovendien uit zure waterstof (H+) ionen en basische hydroxide (OH-) ionen. [H+] + [OH-] = [H20] (water). Met de duurdere water-ionisatoren kunnen desgewenst alle andere ionen uit water worden gehaald, waardoor extreem zuiver water overblijft. Men kan er echter ook voor kiezen om waterstof en hydroxide van elkaar te scheiden, dus op te splitsen, en de onderlinge verhouding aan te passen, waardoor extra zuur of extra alkalisch water ontstaat.

Voor het verwijderen van ionen dient de een water-ionisator overigens wél te beschikken over een ionenwisselaar en/of hyperfiltratiemembraan.

Kwaliteitsverschil

Hoe goed een specifieke water-ionisator zijn werk doet, is met name afhankelijk van de hoedanigheid en kwaliteit van de ionisatiecel, de soort elektroplaten (titanium, platina e.a.), het elektrodemateriaal, de elektrobaden, eventuele filterpatronen, de elektrolyse-spanning, overpotentiaal/overspanning, het filtergebruik, de doorstroomsnelheid van het water binnenin de ionisator en bovenal de effectieve geleidbaarheid tijdens de elektrolysebehandeling. De grootte van de elektroden, de spanning (voltage) & capaciteit (ampèrage) van een alkalizer worden veelal groots uitgelicht door fabrikanten, maar zijn beduidend minder belangrijk .

Hoe goed een bepaald ionisatieapparaat voor drinkwater is, kun je aan de buitenkant niet zien. Wat dat betreft kun je wellicht nog het best afgaan op de mening van ervaringsdeskundigen en veel gebruikerservaringen lezen in de vorm van reviews. Of ionisatie van water nut heeft of niet laten we eventjes in het midden, maar met een simpel en goedkoop ionisatiekraantje of kunststof ionisatieflesje zul je deze elektrolytische klus in ieder geval nooit klaren.

Conclusie

Door het manipuleren van de polariteit en oplosbaarheid van ionische oftewel ionaire mineralen verandert tevens de zuur-base-balans van het water. Alkalische elementen krijgen de overhand, waardoor de pH stijgt, de zuurgraad daalt en water basisch wordt.

Een standaard water-ionisator verwijdert in principe geen verontreiniging uit het toevoerwater; zodoende zijn veel water-ionisatoren uitgerust met aanvullende koolstoffilters, osmosefilters, ionenwisselaars, sedimentfilters en UV-filters om óók nog eens eventuele chemicaliën uit drinkwater te filteren. Mocht een producent zuiverende effecten toeschrijven aan diens water-ionisator, dan zijn die niet toe te dichten aan het alkalisatieproces, maar aan een interne actiefkoolfilter, omkeerosmosefilter, ionenwisselaarshars etc.

Logischerwijs geldt: hoe meer mineralen er in het kraanwater/leidingwater zitten, des te meer een ionisator met het water kan doen. Aan de ORP en pH van water wat toch al extreem zacht en zuiver is, valt immers niet veel bij te schaven. Sterker nog: uit volledig gedeïoniseerd water kan geen alkalinewater meer worden vervaardigd.

Tot slot

Een water-ionisator is een alkaliseringsfilter om kraanwater te alkaliseren/ontzuren. Een dergelijk apparaat ioniseert watermoleculen en scheidt in water opgeloste ionenparen van elkaar, waardoor water in een zure en een basische stroom kan worden opgedeeld. Dit gebeurt meestal met behulp van elektrolyse: een reeks elektrobaden in combinatie met een aantal elektrolytische cellen op basis van titanium en platina platen. Hoe meer van deze baden, cellen en platen, des te krachtiger de ‘water ionizer’.

Een water-ionisator produceert aan de ene kant alkalisch ‘alkalinewater’ met een overmaat aan hydroxide-ionen en aan de andere kant zuurstofrijk ionenwater met een overmaat aan zuurstof-ionen. De alkalische elementen in het gescheiden alkalische deel van het water zouden in staat zijn om zuren te neutraliseren, lichaamscellen te revitaliseren en weefsels te remineraliseren dankzij microclusters van bioactieve mineralen. Alkalinewater zou zelfs je lichaam kunnen hydrateren en ontgiften. Echter is voor géén van deze extravagante gezondheidsclaims wetenschappelijk bewijs voor handen.

Dat basisch drinkwater ten goede komt aan je fysieke gezondheid of mentale gesteldheid is al met al nooit aangetoond… Bovendien zijn er inmiddels volop aanwijzingen dat er cruciale verschillen qua elektrolytische samenstelling en functionaliteit bestaan tussen natuurlijk basisch water en water dat op kunstmatige wijze alkalisch wordt gemaakt. Want:

 • Hoelang blijven vrijgemaakte c.q. losse elektronen vrij in het alkalinewater aanwezig?
 • Dus wanneer gaan ze nieuwe verbindingen aan?
 • Hoelang blijven atomen geïoniseerd, dus hoelang blijven ionen ionen?
 • Hoelang blijven ionenparen (dus ionen die elkaar onderling aantrekken) van elkaar gescheiden?

Of je met ionisering van water het beoogde alkaliserende effect bewerkstelligt, is dus überhaupt nog maar de vraag. Hoe dan ook is de kans groot dat geïoniseerd water niet lang alkalisch oftewel basisch blijft. Althans: niet zolang het basische deel en het alkalische deel in één en dezelfde oplossing aanwezig blijven. De waterstof-ionen en hydroxide-ionen zullen dus (deels) lijfelijk van elkaar moeten worden gescheiden.

En al zou een deel van het zure water worden verwijderd via een afvoer en al zouden ionen niet direct weer nieuwe stabiele ion-bindingen vormen, dan nóg is er geen enkele reden om aan te nemen dat alkalisch water gezonder is dan ‘normaal’ leidingwater.

Heb jij ervaring met water-ionisatoren en alkalisch drinkwater? Deel hieronder jouw vragen, opvattingen, ervaringen en bevindingen hieromtrent!

26 Reacties

 1. Hi Paul, ik duik net even in je interessante artikel. Ik las in jouw artikel dat je nog geen wetenschappelijk onderzoek hebt gevonden over dit soort water. Als je het leuk vindt dan kan ik je daarbij helpen. Ik heb hier een link naar Google, die weer naar diverse wetenschappelijke onderzoeken gaat. De wetenschappelijke naam is: Electrolyzed Reduced Water. Dit vind je wellicht ook interessant om te zien. Een korte documentaire (21 minuten) waar je kan zien wat ze met dit water doen in ziekenhuizen. Als laatste heb ik hier een video van waarin wetenschappelijk onderzoek gefilmd is. Er zitten wat schokkende beelden in deze video (9 minuten). Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je hiermee je kennis kunt uitbreiden. Ik vroeg me ook af of je zelf wel eens een paar weken water uit een waterionisator hebt gedronken? Dan kan je namelijk ook uit ervaring spreken of dit water een effect heeft op je lichaam of niet.

  • Hier gaat het dus al meteen mis. Je moet de Nederlandstalige en Engelstalige termen niet door elkaar halen en met elkaar verwarren. Men onderscheidt –in Nederlandse terminologie– onder meer ionisatie / ionisering, deïonisatie / deïonisering, elektrolyse, elektro(lyse)-ionisatie, elektro(de)ïonisatie (EDI) en ionen(uit)wisseling. Ionenuitwisseling is een VORM van deïonisatie. Elektro-deïonisatie combineert 3 technieken, namelijk membranen, ionenuitwisselingsharsen en elektrolyse. De onderzoeken die jij aankaart, gaan inderdaad over ‘Electrolyzed Reduced Water’, maar hebben NIETS te maken met water-ionisatoren die op de consumentenmarkt worden verkocht (en waar bovenstaand artikel over gaat), en hebben juist ALLES te maken met ionenwisselaars. (bron) En ja, zo’n ding heb ik sinds een halfjaar thuis staan, en ik ben er zeeeeeer content mee! :D

  • Hi Paul, Ik vind het wel een beetje jammer dat je mijn bericht slechts gedeeltelijk hebt geplaatst. Ik zou graag willen weten waarom jouw lezers deze wetenschappelijke onderzoeken niet mogen bekijken, zo ook de video van wat er in ziekenhuizen gedaan wordt met geïoniseerd water en de video met diverse wetenschappelijke onderzoeken. Ze zijn super interessant. Mensen mogen toch zelf beslissen welk waterapparaat zij kiezen en dus ook bekijken welke soorten water apparaten er bestaan en wat ze kunnen doen voor de mens? Wat zijn eigenlijk de eigenschappen van het water dat jij drinkt? Bevat deze anti -oxidanten, zo ja weet jij ook wat het oxidatie reductie potentieel is van jouw water? Welke pH heeft jouw water? Heeft het misschien nog andere eigenschappen die je hier wilt delen?

  • Huh, ik heb niks gedeeltelijk geplaatst en dus alles gepubliceerd… Aan dat soort propaganda zou ik nooit doen… Links die iemand toevoegt, link ik alleen wel handmatig via een permalinkje aan een gebruikt woord (bijvoorbeeld ‘onderzoek’, ‘bron’ of ‘filmpje’) of aan iemands naam (wat ook in de gebruiksvoorwaarden van Gezondr staat), zodat het reactiesysteem geen lelijke opsomming van ellenlange links (h*tp://…/…/…/…/…/…) wordt. De betreffende bronnen zijn dus te bereiken via de gelinkte woorden en naam. De eigenschappen van het water dat ik drink: nagenoeg vrij van chemisch-synthetische reststoffen dankzij de blokkoolvoorfilter en granulekoolnafilter. En grotendeels ontkalkt door de selectieve ionenwisselaarshars. Overigens zijn antioxidanten plantenstoffen / fytonutriënten (die vrije radicalen in het menselijk lichaam bevechten) die normaliter helemaal niet in drinkwater voorkomen. Het oxidatie-reductiepotentieel (ORP) van water is dan ook iets totaal anders: het betreft een elektrisch potentieel dat nodig is om oxidatie (roest / verval) te verminderen of vertragen. Of beter gezegd: de neiging van een (al dan niet waterige) oplossing om elektronen te winnen dan wel te verliezen wanneer de betreffende oplossing wordt blootgesteld aan andere vloeistoffen. Oxidatie is dan ook een chemisch proces waarbij een stof (reductor) elektronen afgeeft aan een andere stof (oxidator), waarbij het oxidatiegetal van de reductor toeneemt. ORP heeft in dat opzicht helemaal niets te maken met antioxidanten en alles met in water opgeloste ionen (atomen of moleculen die positief dan wel negatief geladen zijn door respectievelijk een tekort of overschot aan elektronen). Dit soort misvattingen is precies de reden waarom ik een hekel heb aan websites die pseudowetenschappelijke onzinapparaten verkopen: ze gooien met allerhande moeilijke termen en maken je van alles wijs, maar als puntje bij paaltje komt, slaan de theorieën helemaal nergens op. De pH van mijn drinkwater kan ik instellen, evenals de ijzerwaarde en waterhardheid. Het belangrijkste wat ik probeer te bereiken met mijn waterfilterapparaat is ontharden. De voorfilter en nafilter vind ik belangrijk om potentiële negatieve invloed op het water van het apparaat zelf tot een minimum te beperken. En om eventuele schadelijke polluenten uit het toevoerwater weg te nemen. Zo’n beetje alles wat ik over drinkwater weet, heb ik al eens beschreven in de (talloze reacties onder de) volgende artikels:

   Hopelijk kun je er wat mee…

  • Oh wauw, mijn excuses… Ik zie nu pas dat je helemaal gelijk hebt voor wat betreft het afkappen van je bericht. Er is iets misgegaan met een van je linkjes, waardoor je bericht aan de voorkant van de website wordt afgekapt (ik werk zelf in een CMS: de ‘achterkant’ van de website, dus dit was voor mij niet zichtbaar). Ik ga het direct proberen te herstellen. :( Edit: 1 van je linkjes was ‘corrupt’ (geen leesbare permalink), ik heb de volledige linkstructuur erbij gezocht en nu wordt je reactie wel volledig getoond. :)

 2. Misschien een vreemde vraag na alle discussie hier maar kunnen jullie ook een apparaat adviseren dat goed functioneert voor goede zuivering en filtering? Met al het gedane onderzoek en aanwezige kennis hier is dat zeer welkom!

  • Beste Sas, Helemaal geen vreemde vraag wat mij betreft… Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een ionenwisselaar met ingebouwde actiefkoolfilter. Zie voor meer informatie over leidingwaterkwaliteit en doorfiltering c.q. nafiltering van kraanwater eventueel ook:

   Mocht je je situatie en wensen ietwat kunnen specificeren, dan wil ik best even met je meedenken voor de meest geschikte oplossing… Groeten, Paul

  • Fijn Paul, ik zie door de bomen het bos niet echt meer. Doel is zuiver gefilterd en zoveel mogelijk kalkvrij water, voor apparaten en drinkwater. Wil voorkomen dat het een ‘onzin apparaat’ wordt dus benieuwd naar advies van de expert.

  • Een ideale consumptiewaterfilter voor consumenten (die echt alles uit toevoerwater haalt wat eruit zou moeten worden gehaald en tegelijkertijd alles in het water laat zitten wat er idealiter in zou moeten blijven zitten) bestaat vooralsnog helaas niet. Een expert ben ik geenszins, maar ik heb de afgelopen jaren wel extreem veel over waterfilterapparaten gelezen, heel veel onderzoeken en cijfers ingezien en heel veel apparaten hun werk zien doen… Naar mijn mening is een ionenwisselaar met ingebouwde actiefkoolfilter momenteel de beste optie op de markt. De ionenwisselaarshars ontkalkt volledig. De actiefkool haalt microverontreiniging uit het water. Voor mij zijn dit de twee belangrijkste aspecten van een waterfilterapparaat. Het apparaat wordt achter de watermeter geplaatst, waardoor je in je hele woning kalkvrij en nagefilterd water hebt. Momenteel heb ik een nieuwbouwwoning in aanbouw en daarin laat ik een Ecowater ERM 20 installeren. Nogmaals: dit is mijn persoonlijke voorkeur, en ik sluit niet uit dat er binnenkort betere alternatieven op de markt komen. Mijn motivering hieromtrent kun je desgewenst teruglezen in deze reactie en deze reactie… ;)

 3. Beste Paul en Jeroen, deze discussie tussen jullie beiden is inmiddels dermate verwarrend en langdradig dat hij voor mij en andere bezoekers nauwelijks meer te volgen is. Het is (over)duidelijk dat jullie tegenstrijdige meningen en standpunten hebben en die hebben jullie uitgebreid toegelicht, dank daarvoor. Ik stel voor om het daar verder bij te laten, aangezien de reacties inmiddels niet meer te volgen zijn voor buitenstaanders en daardoor geen meerwaarde vormen onderaan dit artikel.

  • Jeroen Sloot

   Beste Sabrina, Je hebt gelijk, het is te verwarrend en veel is langs elkaar geschreven. Vooral omdat Paul vanuit verklaring wil spreken over een machine die hij niet kent. De lezer die het wil snappen doet er goed aan om te onderzoeken, dat kan via Pubmed voor feiten en via presentaties die regelmatig worden gegeven. Met vriendelijke groet, Jeroen

  • Je hebt inderdaad helemaal gelijk, Sabrina; ik stop met deze zinloze discussie.

  • Jeronimo Agostino

   And the winner is… Paul natuurlijk. Haha en ik vond het vermakelijk om te lezen. Het evidente en onoverbrugbare niveauverschil tussen Paul en Jeroen is voor goedgelovige (potentiële) kopers jammer genoeg niet echt te onderscheiden. Dit omdat Jeroen maar niet kan ophouden met zijn lagere-school-niveau-betoog waar Paul al meerdere malen gehakt van heeft gemaakt in onderstaande redeneringen. ???? Ik moet even denken aan ‘de kunst van het gelijk krijgen’ van Schopenhauer. Het punt is dat ‘believers’ Jeroen niet per se direct als verliezer van deze twist zien, omdat hij volhardt in zijn (volslagen onzin)reacties. M.a.w. misschien heeft Jeroen dan toch wel een punt of heeft hij er toch wel verstand van. Terwijl in werkelijkheid hij alleen maar onderdeel uitmaakt van het marketingconcept om onzinwater te verkopen aan Jomanda-fans. Die verkocht overigens lang geleden al ‘ingestraald’ water. Heel bijzonder!!! Tot ze later nog een stap verder ging door het op afstand via de televisie (ja ja, bij U thuis!) water in te stralen. Hoe deed ze dat toch?! ????

  • Jeronimo Agostino

   Sorry de tekst is verminkt in mn Telefoon en klopt niet.

 4. Overigens zie ik totaal geen antwoord op, Eschauzier, de wijze waarop water gereinigd wordt en dat dat ook uit de hand loopt. U bent goed in het verwijzen naar andere door u gemaakte artikelen, maar als u een mening verkondigt onderzoek dan meer dan de theorie. Vooral als er meer info bestaat op Pubmed bijvoorbeeld.

  • Klok en klepel… Veruit de meeste scheikundige elementen kunnen in verschillende vormen voorkomen: zuiver/ongebonden, gebonden, gasvormig, vloeibaar, vast… Zo ook waterstof: het meest voorkomende element in het ganse universum. Wat jij bedoelt is dihydrogen oftewel diwaterstof oftewel waterstofgas. En dus niet waterstof zoals dat gebonden in water voorkomt. Logisch, want onder normale omstandigheden komt waterstof niet in geïsoleerde gasvorm voor, aangezien het vanwege diens extreem hoge reactiviteit verbindingen aangaat met zo’n beetje alle andere elementen die er bestaan. Het ‘knalgas’ waarnaar je verwijst is zelfs een verbinding van waterstofgas met zuurstofgas en staat dus nog verder bij het onderwerp drinkwater vandaan… Ik snap niet zo goed waarom je je aangevallen voelt; daarom probeer ik het nogmaals uit te leggen… Bovenstaand artikel gaat over ionisators/alkalizers. NIET over de algemene voordelen van water drinken, niet over de gevaren van uitdroging, niet over reële acidose versus alkalose, niet over waterverontreiniging, niet over waterfiltering en niet over specifieke polluenten in oppervlaktewater zoals de perfluorverbindingen die Christian Eschauzier onderzocht… Al deze aspecten van water hebben gewoonweg niks van doen met een ionisator/alkalizer. Vandaar ook dat ik naar de artikels verwees die WEL gaan over de onderwerpen die jij aansnijdt, namelijk vervuild water, waterfiltering en (het veranderen van) de samenstelling van water… Wat voor watermetingen doe je eigenlijk, met welk doel, met welke apparatuur en met welk belang? Je cijfers en vergelijkingen lijken namelijk volledig uit de lucht gegrepen. “De stap in pH gaat met 10 x per hele stap” Wat betekent dat volgens jou überhaupt en wat probeer je hiermee duidelijk te maken? Je link verwijst overigens niet naar een wetenschappelijk artikel, maar naar de zoekopdracht die je hebt uitgevoerd in de PubMed-database. Bovendien haal je in deze context allerlei verschillende technieken door elkaar: ionisatie, elektrolyse, elektrodeïonisatie en ionenwisseling. Ik beweer overigens niet dat al je stellingen, claims en statements onwaar zijn, maar dat ze in deze context irrelevant en ‘beside the point’ zijn. Antwoorden mijnerzijds bleven trouwens enkel uit omdat je niks vroeg, waardoor er voor mij niets te beantwoorden viel. Je blijft in alle 4 de berichtjes die je tot nog toe hebt achtergelaten simpelweg nieuwe willekeurige weetjes over water toevoegen… Ze hebben alleen niks met het onderwerp van bovenstaand stuk van doen… Hoe dan ook probeer ik enkel licht op de situatie te schijnen omdat je verhaal steeds onsamenhangender en ongerelateerder wordt… Overigens gaat bovenstaand artikel nog steeds over de behandeling van drinkwater met een ionisator, dus ook huishoudelijke schoonmaakdoeleinden zijn in deze context totaal irrelevant. En zoals ik al aangaf: een ionisator verandert niet blijvend de pH van water (door continue opsplitsing en recombinatie van ionen), dus wat maakt het dan uit of dit nutteloze apparaat 1 jaar of 25 jaar niks doet? Ik snap echt niet hoe dit van invloed zou moeten zijn op het punt dat ik probeer te maken… Graag terug on-topic: water-ionisators. Eventuele aanvullende reacties die over huishoudelijke schoonmaak, oppervlaktewaterverontreiniging en dergelijke keur ik af. Groeten, Paul

  • Jeroen Sloot

   Allereerst dit over het logaritme van de pH schaal ; elke schaal is 10x basischer of 10x zuurder, vanaf 7 geteld. Verder is jouw verhaal onsamenhangend omdat je probeert theorie op een machine toe te passen die je nog nooit werkend gezien hebt. De onderzoeken liegen niet, Pubmed is een database met genoeg materiaal. Jullie zijn gewoon een Light versie van de vereniging tegen de kwakzalverij. De ware volksverlakkerij begint bij dit soort scepsis. Triest er valt genoeg te onderzoeken maar ja op water kan je niet veel verdienen.. Gegroet

  • Jeroen Sloot

   Nogmaals filtering en ionisatie, het laatste stuk? Refereer je daar naar ons leidingwater? Hulpstoffen in tonnen, residuen. Dat zijn de zaken waardoor kraanwater alkalisch is. Filter kraanwater eens en kijk wat voor water er overblijft. Verder, probeer zo’n machine eens uit en praat uit ervaring. Voor een wetenschapper ziet dit er allemaal erg opgezocht uit! Fijne dag, reageer maar niet meer, u bent een ontkennen en ik een geloven, ik onderzoek en ervaar en u blijft ontkennen. Ik denk dat wiens brood men eet, diens hand niet bijt. Fijne dag..

  • Reeds op de havo heb ik geleerd het negatieve logaritme van de concentratie aan waterstofionen in water te gebruiken om de pH ervan te bepalen, maar wat is je punt?! Ik ken PubMed (vormt zelfs de belangrijkste bron voor de artikels op Gezondr)… Ook wat dat betreft snap ik je punt niet… Wat probeer je nou eigenlijk concreet te vertellen over water-ionisatoren? Nee, het zijn niet “hulpstoffen” die water basisch dan wel zuur maken; het zijn de opgeloste ionen, en dan met name H+ (waterstof-ionen) en OH- (hydroxide-ionen) die de zuurgraad van water bepalen. (bron) Ik ontken overigens helemaal niets; ik wijs je simpelweg op keiharde misvattingen en onwaarheden. Jij negeert mijn commentaar echter compleet en komt gewoon weer met nieuwe onjuiste stellingen voor de dag. Ik weet niet wat je bedoelt met “het laatste stuk”, maar JA, het volledige artikel hierboven refereert naar de behandeling van leidingwater. En voor de allerlaatste keer: het REINIGEN van leidingwater gebeurt met een koolstoffilter, ionenwisselaar of osmosemembraan. Zo’n filter, membraan of wisselaar KAN worden geïntegreerd binnen een water-ionisator zodat de betreffende ionizer in staat wordt gesteld leidingwater daadwerkelijk na te zuiveren of door te filteren, maar dat rechtvaardigt de werkzaamheid van het ioniserende materiaal (ionisatiecel, elektroplaten, elektrobaden e.a.) —hetgeen een ionisator zogenaamd speciaal en peperduur maakt— totaal niet. Dit bekrachtigt uitsluitend de werkzaamheid van de technieken ‘actiefkoolfiltering’, ‘ionenwisseling’ en ‘omgekeerde osmose’, drie bewezen methodes waarmee daadwerkelijk ongewenste opgeloste stoffen uit toevoerwater kunnen worden gefilterd, maar die totaal losstaan van ionisatie en evengoed als losstaand apparaat kunnen worden aangeschaft; respectievelijk de ‘actiefkoolfilter‘, de ‘ionenwisselaar‘ en het ‘osmose-apparaat‘. Deze apparaten juich ik alleen maar toe, maar dan niet als onderdeel van een peperdure ionizer. Het fijne is dat ik niemands brood eet en niemand bijt. Ik kaart uitsluitend abusievelijke informatie aan. Het grappige is dat ik meerdere ionisatoren hun werk heb zien doen en dat iedereen er verbluft bij staat te kijken, maar dat niemand beseft dat het apparaat zijn werking uitsluitend ontleent aan een ingebouwde koolstoffilter, osmosefilter en/of kolom met ionenwisselaarshars. Dit zijn aspecten die tientallen tot enkele honderden euro’s kosten i.p.v. achthonderd tot vijfduizend euro. Het zijn vooral selectieve ionenwisselaarsharsen waarmee selectief zure ionen worden uitgewisseld voor basische ionen om toevoerwater alkalischer te maken. Geef me een enkele bron op PubMed waarin expliciet de effectiviteit van een ionisator / alkalisator wordt onderschreven, dan koop ik vandaag nog zo’n apparaat. P.S. Navenant je ’t mij kwalijk nam dat ik je (niet-bestaande) vragen onbeantwoord liet, vind ik het zeer frappant dat je nog altijd nul van mijn concrete vragen hebt beantwoord…

  • Jeroen Sloot

   Paul, Je zit zelf helemaal verkeerd, je tracht een machine te verklaren doe je nog nooit gezien hebt in het echt. Ik heb het niet over het reinigen van water, ik heb wel aangevoerd dat ons water niet zo goed is als beweert wordt. En dat de bulken rotzooi die door het water gaan niet de fijnste stoffen zijn. Het water wat ik bedoel is kangenwater, maar dat heb jij al wel begrepen, Kangenwater staat in de onderzoeken bekend als ERW. Dit speciale water wordt in de machine eerst gereinigd met actieveel kool, daarna vind de electrolyse plaats, tijdens die electrolyse, over 7 platen van titanium gedipt in platina, wordt het water gesplitst in zuur en basisch water (basisch met dissolved hydrogen).. Liters achter elkaar kunnen we tappen, wellicht klopt jouw kennis niet meer. Pubmed https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed is een goede site waar je de informatie kunt vinden, maar Havo Engels zal ook niet aanwezig zijn verwacht ik. Diegene die daar zoekt naar ERW, ERW water, hydrogen etc. Vind heel wat info. Vooruitgang in de gezondheid hoeft geen medicatie van 1000den euro’s per jaar te zijn. Het kan gezondheid zijn die preventief bereikt wordt gewoon door beter water te drinken uit een medisch device. Tragisch dat we hier in ons land geloven in onbewezen en vaak foute medicatie en dat we iets wat voor anderen op grote schaal wel werkt verketteren als kwakzalverij. In Azië groot met veel namaak, in Amerika drinkt via zijn cardioloog zelfs de president het. (Cardioloog Bresnahen), ook drinkt Bill Gates het met heel veel mensen om hem heen. Grappig dat dit dus zwakke mensen zijn die zich wat op de mouw hebben laten spelden. Of zijn dit de mensen die doktoren in dienst hebben en medisch adviseurs. Maar vooruit ridiculiseren het maar, schrijf over zaken die niet benoemd zijn, maak het lang en wollig en doe dan net alsof mijn niveau laag is. Fijne avond

  • Inmiddels wordt het me duidelijk dat je m’n antwoorden niet leest. Zoals ik aangaf, is Medline/PubMed de belangrijkste informatiebron die ik hanteer voor Gezondr. Ik vroeg je dan ook niet om een link naar de Facebookpagina van PubMed, maar naar een specifiek artikel binnen de PubMed-database waarin het gezondheidsbevorderende effect van een water-ionisator wordt onderstreept. Je roept keer op keer “PubMed”, maar ik heb helaas nog altijd niks concreets voorbij zien komen… Gerald Bresnahan (met een ‘a’) heeft zich overigens nooit uitgelaten over Kangenwater, dat is enkel wat talloze verkopers van ionisators verkondigen binnen hun websites en webshops. Dat is ook direct het grootste euvel binnen die branche: alle commerciële verkopers van ionisatoren kopiëren elkaars content blindelings! Er bestaat echter geen enkele bron die van Bresnahan zelf afkomstig is. Ook celebrities als Bill Gates die door belanghebbenden betrokken worden bij Kangenwater hebben nooit daadwerkelijk verkondigd dat ze Kangenwater drinken; het zijn opnieuw de omstreden verkopers van ionisators zoals Jason Verdera (met hun criminele netwerkmarketingprogramma’s) die dit in hun mega-Amerikaanse presentaties verkondigen. Als ‘bewijs’ dat Verdera bij Bill Gates thuis tientallen ionisatoren heeft geïnstalleerd, wordt enkel een foto van Bill Gates’ hoofd gebruikt op een gigantisch beamerscherm. Zeer overtuigend… Ik stop met deze zinloze discussie, want dit is echt zonde van m’n tijd. Ik ben gewoon een ‘unbeliever’ en jij bent absoluut niet goedgelovig. Succes verder! Groeten, Paul

 5. Beste Paul, Heel verhaal, hydrogen is een gas, ontstaan uit water, het knalt als je het aansteekt, je schrijft veel maar beantwoord me niet. Je reageert niet op het onderzoek wat al het getheoretiseer ondergraaft. De stap in pH gaat met 10 x per hele stap, het water wat ik hier meet is chemisch op ca. 7.3 dus 9.5 is 100 x zo alkalisch. Het apparaat gaat 25+ jaar mee, dus ik zie het punt wat jij tracht te maken niet. Met <2.5 pH maak je schoon, geen bacterie overleeft, alles biologisch schoonmaken, geen chloor meer nodig . Toning voor de dames met huidgelijk pH water 5.5, medicijnen met 7.0pH. Kiezen daarna voor 8.5pH tot 9.5pH. Dan als extra nog 11.5 pH waarmee verdere schoonmaak gedaan kan worden maar ook fruit en groente. Pesticiden worden opgelost in olie, dat was je niet af met gewoon water, wel met 11.5pH. Ik heb je een tip gegeven dan kun je wetenschappelijke artikelen lezen en hoef je dit makkelijke denkwerk niet meer te doen.

 6. Ik lees net uw hele epistel over Alkalisch water, overigens redelijk goed onderzocht, ik kan het er niet helemaal mee oneens zijn in ieder geval. Ik ben het wel oneens met de conclusie, en optiek. Wanneer u op Pubmed zoekt naar resultaten op ERW of alkaline water, is er zeer veel onderzocht. Hydrogen is een van de bestanddelen van water uit bijvoorbeeld Enagic, over hydrogen is heel ,veel te vinden. Je moet het wel vers uit het apparaat drinken maar je krijgt het binnen. De oxidatiereductiepotentie is natuurlijk ook belangrijk, + 150 meette ik gisteren bij iemand, -350 was de oxidatiereductiepotentie bij mijn water. Het ene water kost je mineralen, je plast ze uit en het andere levert je een antioxidant werking en werkt voor je. De structuur van het water is ook anders en daardoor beter op te nemen. Ons basisch water zorgt ervoor dat wij geen klotsende magen hebben na het drinken van een paar glazen water.. Graag iets beter doorzoeken, het werkt namelijk wel voor veel mensen. Uitdroging is een groot probleem.

  • Deze link gaat direct naar wat onderzoek, maar als je daar door zoekt vind je veel meer, en zul je zien dat uitdroging tot veel verschillende kwalen leid. Dit water is perfect voor herstel daarvan. Overigens moet er ook eens naar het eerlijke verhaal van waterreiniging doorgezocht worden. Ze zijn vrij te vinden, oa zoutzuur, natronloog, ijzerchloride, sinds een aantal jaar keukenzout en polyalchloride. Tonnen en elk jaar meer. Ook het werk van Eschauzier moet nog nagekeken worden + de noodkreten dat ons water steeds moeilijker te reinigen is.

  • Beste Jeroen, ‘Hydrogen’ is niets meer of minder dan waterstof (H), een element waarvan twee atomen samen met een enkel zuurstofatoom (O) een watermolecuul vormen. Waterstof vormt dus het hoofdbestanddeel van water (H2O), dus zonder waterstof geen water… Het is dan ook van de zotte te veronderstellen dat hydrogen/waterstof uniek zou zijn voor Enagic Kangenwater. Je volgende punt… Welk water mineralen onttrekt aan je lichaam en welk water mineralen schenkt aan je lichaam heeft in beginsel niets te maken met de alkaliniteit dan wel zuurheid van het betreffende water, maar met de hoeveelheid opgeloste mineralen (ionen) die naast waterstof en zuurstof in het betreffende water aanwezig zijn. En bovendien om WELKE kationen en anionen het precies gaat. Kortom: de samenstelling qua hardheid en ‘Total Dissolved Solids’ (TDS)… Logischerwijs zijn zure en basische ionen bepalend voor de zuurgraad van water, maar het punt van bovenstaand artikel is dan ook niet dat je beter sterk zuur water dan sterk alkalisch water kunt drinken… Het punt is dat een water-ionisator zonder ionenwisselaar of osmosemembraan niet voor permanent alkalisch water zorgt omdat het niet selectief zuren uit toevoerwater kan verwijderen, noch basen kan toevoegen. Je kunt dan ook veel beter een ionenwisselaar of osmose-apparaat aanschaffen. Bovendien is het punt van bovenstaand artikel dat EXTRA gealkaliseerd water niet per se voordelen met zich meebrengt voor de gezondheid. Het is immers algemeen bekend dat de zuurgraad c.q. pH-waarde van drinkwater tussen de 7 en 9,5 dient te liggen (liever nog tussen de 7,8 en de 8,3). In neutraal water is de pH-waarde 7… Een pH-waarde kleiner dan 7 betekent zuur water… En bij een pH hoger dan 7 heb je basisch oftewel alkalisch water. De standaard pH-waarde van doorsnee kraanwater ligt tussen de 7,5 en 8,2, dus kraanwater is altijd basisch/alkalisch water. Om te kunnen profiteren van de voordelen van alkalisch water heb je dus helemaal geen alkalisator of alkalizer nodig… Ook met uitdroging houdt ionisatie totaal geen verband; iedere lichaamscel heeft logischerwijs water nodig, anders sterven cellen af, dus water drinken is inderdaad gezond… Maar dat water een essentieel element is voor het menselijk lichaam en dat mensen niet zonder water kunnen, staat volkomen los van bovenstaand verhaal over ionisatie… Bovendien heeft ionisatie helemaal niets te maken met het doorfilteren c.q. nafilteren van drinkwater om eventuele schadelijke bestanddelen te verwijderen. Zie daarvoor eventueel deze teksten over waterzuivering op Gezondr.nl…

   Sterker nog: een waterfilterapparaat heeft in tegenstelling tot een waterionisator daadwerkelijk een functie… Tot slot wordt hierboven niet het belang van de zuurgraad van drinkwater an sich in twijfel getrokken, maar veeleer de (werkzaamheid van de) peperdure apparaten waarvan producenten en ‘gelovers’ beweren dat ze de zuurgraad en structuur van watermoleculen permanent kunnen wijzigen. Dit is namelijk louter science ficition. Mocht je de zuurgraad van drinkwater om welke reden dan ook per se NOG verder willen verlagen, dan zijn daar beduidend efficiëntere, bestendigere en goedkopere manieren voor, waaronder bepaalde mineraalzouten toevoegen (ter waarde van enkele tientallen centen de kilo)… Ik hoop dat ik de aard en strekking van bovenstaand artikel over water-ioniastie hiermee afdoende heb verduidelijkt. Groeten, Paul

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.