Paranormale verschijnselen zijn bovennatuurlijke dingen die gebeuren náást het ‘normale’ of ‘natuurlijke’, maar zonder dat ze fundamenteelwetenschappelijk kunnen worden verklaard. Gelovers gaan ervan uit dat zulke fenomenen berusten op bepaalde wetten die vooralsnog niet kunnen worden verklaard (bij gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis en inzichten). Niet-gelovers beweren juist dat zulke verschijnselen indruisen tegen reeds begrepen en vaststaande natuurwetten, en dat ze om die reden per definitie berusten op bijgeloof…

Voor zowel voorstanders als tegenstanders, hierbij 10 van de bekendste paranormale verschijnselen, gaven & fenomenen:

1. Geestverschijningen zijn paranormaal

Talloze mensen beweren dat ze weleens verschijningen hebben gezien die ze niet kunnen verklaren. Vaak gaat het hierbij om (vermeende) geesten, engelen, demonen of andere bovennatuurlijke entiteiten. Er duiken zelfs met regelmaat foto’s en video’s van zulke paranormale verschijningsvormen op, maar eerlijk is eerlijk: maar al te vaak blijkt het om aantoonbare vervalsingen (lees: creatieve knutselprojectjes) te gaan.

Geesten worden veelal beschouwd als de zielen van overledenen; soms van onlangs gestorvenen, maar vaak ook van mensen die eeuwen geleden het leven hebben gelaten.

2. Uittreding = paranormaal verschijnsel

Een uittreding, ‘buitenlichamelijke ervaring’ (out of body experience) oftewel ‘astrale projectie’ betreft een parapsychologisch verschijnsel waarbij de ziel (ofwel het ‘astraallichaam’) uit het wezenlijke lichaam treedt. Je ziel verlaat dus je lijf, waarbij je je ervan bewust bent dat je in zielsvorm / zielsverschijning verscheidene aardse en/of astrale dimensies doorkruist. Uittredingen worden vaak verklaard door gebruik van hallucinogene middelen, (al dan niet lucide) dromen en slaapverlamming.

Velen die aangeven ooit te zijn uitgetreden, beweren dat ze tijdens hun uittreding boven hun eigen lichaam zweefden en zodoende als buitenstaander naar hun eigen lijf konden kijken. Ook wordt vaak verteld dat het ‘astrale lichaam’ met een soort van zilveren draad of lijn verbonden is met het ‘aardse lichaam’.

3. Bijna-doodervaring: bovennatuurlijk fenomeen

Een bijna-doodervaring (BDE) is in feite een vorm van uittreding. Men sterft bijna… Vervolgens treedt men uit en daarmee de dood tegemoet. Vaak wordt gesproken over een duistere tunnel met aan het einde een extreem helder licht; hetgeen maar al te vaak wordt gelinkt aan ‘de hemel’: een bovennatuurlijke bestaanssfeer die volgens veel religies wordt bewoond door god(en) en engelen, en waar je na de dood inherent gelukkig zult zijn.

Maar nét voordat men dit ‘licht aan het eind van de tunnel’ bereikt, keert men terug in het eigen lichaam om –kantje boord– verder te leven… Kortom: een BDE: Bijna Dood Ervaring. De wetenschappelijke hypothese is dat mensen wél op het randje van de dood kunnen balanceren, maar dat de verklaring voor uittreding en tunnellichten te vinden is in de hersenen: zuurstoftekort, medicijngebruik, hallucinaties en/of hersenfunctiestoornissen. De bijna-doodervaring is voor patiënten weliswaar zéér realistisch maar vindt in werkelijkheid niet plaats.

Theologen, parapsychologen en mediums beweren doorgaans het tegenovergestelde: doodgaan is doorgaan in een werkelijkheid waarvan je –al dan niet onbewust– altijd al deel uitmaakte; en een bijna-doodervaring is een overgang / transitie vanuit het hier-en-nu naar een hoger niveau die wordt onderbroken c.q. afgebroken.

4. God zien of spreken… of eigenlijk God an sich

Paranormale verschijnselen en religieuze kwesties vertonen nogal eens raakvlakken… In de theologie (godsleer ofwel godgeleerdheid) wordt God als een feitelijk wezen beschouwd. God is in veel religies een oppermachtige en bovenmenselijke entiteit: de almachtige schepper die geacht wordt de wereld of zelfs de werkelijkheid te hebben geschapen… De unieke hogere macht die onderhouder is van ál dat bestaat…

Er zijn mensen die beweren dat zij god –al dan niet gemanifesteerd in humane gedaante– in levenden lijve hebben gezien of zelfs gesproken. Zij die boodschappen van god overbrengen, staan ook wel te boek als profeet. Zelfbenoemde / door god benoemde profeten doen veelal profetische uitspraken met een voorspellend karakter (profetieën). Aangezien het onmogelijk is om objectief aan te tonen of iemand al dan niet een échte profeet is, is het lastig om profeten en profetieën op waarde te schatten.

Ook het bestaan van god kan niet worden aangetoond, noch definitief verworpen. Gelovigen zeggen: “Tuurlijk bestaat god, hoe kan deze wonderbaarlijke wereld ánders bestaan?”… Wetenschappers suggereren dat het deze denkwijze is waarom religies en parapsychologie überhaupt bestaan: dat het een mens-eigen kwaliteit is om verklaringen te zoeken voor alles wat (ogenschijnlijk) onverklaarbaar is… Dus verklaart men het ontstaan en bestaan van de wereld middels een scheppende god… Zoals vroeger o.a. ook bliksemschichten en infectieziekten werden verklaard met goden.

Niet alleen ongelovigen (agnosten en/of atheïsten), maar ook gelovigen / religieuzen hebben in het verleden zelfverklaarde profeten tot ‘valse profeet’ veroordeeld en bestraft.

5. UFO’s: ongeïdentificeerde vliegende objecten

UFO’s behoren tot de meest besproken en beschreven bovennatuurlijke verschijnselen… In de geschiedenis zijn miljoenen objecten in de lucht waargenomen die niet (direct) konden worden geïdentificeerd. Sommigen beweren dat het hier om vervoersmiddelen van buitenaardse wezens gaat; ruimteschepen dus… Maar veel ogenschijnlijk onidentificeerbare objecten werden vroeg of laat tóch geïdentificeerd. Achteraf blijkt het dan om misidentificaties te gaan.

Vermeende UFO’s zijn maar al te vaak vreemd uitgelichte wolkenformaties, hemellichamen, meteoren, meteorieten, satellieten, luchtballonnen, testvluchten van geheime nieuwe vliegtuigtypes, schijnwerpers, reflecties van uitgelichte windmolens, vogels, optische illusies, luchtspiegelingen en zelfs dromen of hallucinaties. Je ziet iets dat je brein niet kan bevatten en vult dit ‘gat’ onbewust of onderbewust in.

Behalve UFO-waarnemingen zijn er ook mensen die stellen dat ze ooit –of zelfs veelvuldig– zijn ontvoerd door buitenaardse wezens, waarbij sommigen zelfs aangeven als proefkonijn te hebben gediend voor buitenaardse experimenten. Zij zouden dus zelfs tijd hebben doorgebracht in UFO’s…

In elk geval staat vast dat vliegende schotels’ in veel gevallen onaards of buitenaards lijken te zijn, terwijl ze in feite aards zijn. Ook al is bij lange na niet iedereen het hierover eens…

6. Reïncarnatie: een vorig leven herinneren

Reïncarnatie oftewel wedergeboorte houdt in dat je na dit leven wordt herboren: leven na de dood… Sommige mensen claimen zich vorige levens te kunnen herinneren. Ze hebben bijvoorbeeld de middeleeuwen meegemaakt als jonkvrouw of de steentijd als jager-verzamelaar.

Zij die geloven dat ze talloze levens voorafgaand aan hun huidige leven hebben geleefd, beseffen dit omdat ze zich flarden van die vorige levens kunnen herinneren.

7. Paranormale verschijnselen: graancirkels

Graancirkels of ‘crop circles’ zijn complexe geometrische vormen in platgelegde gewassen. De omvang varieert één meter tot enkele honderden meters in doorsnee. Er bestaan verscheidene opvattingen omtrent het ontstaan van deze vormen. Volgens gelovers zijn graancirkels codes uit andere (aardse of astrale) dimensies of zelfs van ver buiten ons zonnestelsel. Niet-gelovers beweren dat het om uit-de-hand-gelopen grappenmakerij gaat.

Soms ontstaan extreem grote graancirkels in opvallend korte tijd. Vaak kan niet worden verklaard hoe de betreffende cirkel is gemaakt, bij gebrek aan sporen. Om die reden veronderstelt men dat zulke graancirkels een paranormale of buitenaardse oorsprong moeten zijn.

8. Mediumschap als bovennatuurlijke gave

Een esoterisch / paranormaal medium –soms ook wel paragnost of trancemedium– heeft bepaalde paranormale gaven c.q. mediamieke begaafdheden… Men kan bijvoorbeeld contact leggen met de doden, tarotkaarten lezen, koffiedikkijken, een glazen bol reiken c.q. schouwen, pendelen met een kristallen pendel, ‘channelen’ via een stargate, een kruishout begeleiden, een Ouija-bord hanteren, objecten instralen of materialiseren, bezeten personen exorciseren (geesten en demonen uitdrijven), mensen vervloeken…

Men is helderziend, helderhorend, heldervoelend… Men beschikt over een ‘zesde zintuig’ of over astrale ‘lijntjes met esoterische wezens’. Men kan geesten oproepen of juist verdrijven… Men doet ‘readings’ van personen, foto’s en objecten… Men herbergt bovenzintuiglijke krachten: telepathie (gedachten lezen of overbrengen), telekinese (voorwerpen verplaatsen middels geestkracht), et cetera… Men is gespecialiseerd in alternatieve geneeswijzen. Men kan chakra’s en/of aura’s zien en chakrafoto’s en/of aurafoto’s maken.

Tegenwoordig beschouwen steeds meer mensen zichzelf als hoogsensitief oftewel hooggevoelig; dit wordt nog weleens als een milde vorm van zulks spiritisme / spiritualisme beschouwd.

9. Pseudowetenschappen & dwaalwetenschappen

Er zijn heel veel pseudowetenschappelijke en dwaalwetenschappelijke principes die door degene die de betreffende pseudowetenschap, (occulte) schijnwetenschap of (pathologische) dwaalwetenschap uitoefent als wetenschappelijk wordt beschouwd, maar die niet daadwerkelijk op wetenschappelijke feiten berusten. Denk maar eens aan astrologie, numerologie, ufologie, scientology, aardstralenleer, auralezerij, handlezerij, wichelroedelopen, bachbloesemtherapie, homeopathie en antroposofie. Ze werken niet per definitie beter dan placebo’s…

Hetzelfde geldt in mindere mate voor sjamanisme en hekserij: dit is veelal een combinatie van (al dan niet veronderstelde of ingebeelde) paranormale gaven enerzijds en reële geneeskundige kennis anderzijds. Toegepaste kruidengeneeskunde bijvoorbeeld…

10. Orbs zijn paranormale verschijnselen

Op foto’s worden –veelal tot verrassing van de fotograaf– maar al te vaak lichtgevende bollen teruggevonden die tijdens het maken van de betreffende foto’s niet als zodanig werden waargenomen. Orbs of ‘light orbs’ worden door sommigen aangezien voor paranormale verschijningen… Deze ‘ghost orbs’, ‘spirit orbs’ of ‘angel orbs’ worden aangezien voor de zielen van overledenen of voor buitenaardse of buitendimensionale entiteiten… Ze worden soms zelfs verantwoordelijk gehouden voor graancirkels…

Orbs behoren tot de populairste bovennatuurlijke / paranormale verschijnselen van het moment… Veel mensen zijn echter sceptisch; zij beweren dat het hier simpelweg om optische effecten gaat door toedoen van stofjes en fresneldiffractie gaat…

Echt of nep?

De wonderen zijn de wereld nog niet uit… En bijgeloof of niet, er zijn héél veel mensen die geloven in paranormale verschijnselen en bovennatuurlijke gaven, ook al kan er géén wetenschappelijke verklaring voor worden gegeven. In de Verenigde Staten gelooft bijna 50% van alle mensen tot op zekere hoogte in het paranormale… En er gaat ook nog eens héél veel geld om in paranormale consulten van zelfbenoemde mediums…

Toch gebeurt het met enige regelmaat dat onechte paranormale gaven plotsklaps worden ontmanteld / ontmaskerd en gezien voor wat ze écht zijn: illusionistische en/of mentalistische goocheltrucs gebaseerd op ‘cold reading’ technieken. Het resultaat hiervan is opzettelijke misleiding of zelfs oplichterij (met als doel financieel gewin). Het gebeurt in ieder geval regelmatig dat –al dan niet vermeende– paranormale begaafdheden worden ingezet voor ronduit twijfelachtige doeleinden.

En omdat niemand kan bewijzen dat er géén sprake is van paranormale / bovennatuurlijke gaven, kan een paranormaal begaafde persoon in feite doen, laten, vragen en zeggen wat hij/zij wil. Men meet zichzelf immers gaven aan die niemand anders kan identificeren, bekrachtigen of ontkrachten dan diegene zélf. Of men beweert dat de betreffende gaven zijn geschonken door een onzichtbare en zodoende onmogelijk aantoonbare entiteit die evenmin kan worden nagetrokken of geraadpleegd door derden…

Heeft iemand werkelijk bovennatuurlijke gaven? Weet iemand zich daadwerkelijk een vorig leven te herinneren? Kan iemand écht met de doden spreken? Zijn dit soort kwaliteiten en bekwaamheden verzonnen met als doel geld, aandacht of toewijding te vergaren? Om jezelf speciale eigenschappen of gaven te kunnen toemeten of zelfs financieel gewin te behalen? Gelooft iemand écht in zijn eigen kunnen, en zo ja, om gegronde of om ongegronde redenen? Hoe dan ook berust het al dan niet geloven in een paranormale activiteit of entiteit hoofdzakelijk op vertrouwen

Daarnaast wordt ook achter (grotendeels) verklaarbare verschijnselen nog weleens iets paranormaals gezocht. Denk maar eens aan (al dan niet lucide) dromen, nachtmerries, hallucinaties, slaapverlamming, déja-vu, kruidengeneeskunde, hypnose / hypnotherapie, meditatie, een voorgevoel of droom die uitkomt (hetgeen statistisch gezien móét voorkomen), et cetera…

Paranormale verschijnselen: tot slot…

Overigens is het doel van bovenstaand stuk NIET om ook maar iemand voor het hoofd te stoten. Het leek me slechts interessant om de discussie aan te wakkeren, om voors en tegens bespreekbaar te maken… Want onverklaarbare kwesties zijn nu eenmaal lastige onderwerpen om aan te snijden…

Wat vind jij van bovenstaande geloofskwestie en vertrouwenskwestie die paranormale verschijning heet? Laat hieronder jouw opvattingen en bevingen ten aanzien van paranormale verschijnselen, bovennatuurlijke gaven en onverklaarbare manifestaties!

2 Reacties

  1. iederkeer als ik alleen ben , en in mijn relels stoel wakker wor heb ik het verschillende keren gehad d at ik wakker wor mmet een frouws persoon die ik niet kan ook al een een meisje ja ik heb inderdaad voor dood op de weg gelegen Waar bei 3 dames mij hedden gereamineerd ,en ben ik in de fu weer op de been gebracht 9 jaar geleden

  2. In 2002 raakte ik, door medische fouten, in coma. Aan allerlei machines werd ik in leven gehouden. Op een donderdagavond werd mijn dochter(19) gebeld omdat het heel slecht ging. Niet gebeld met mijn bejaarde moeder…die pendelde tussen 2 sterfbedden heen en weer. Mijn vader (88) was ook erg slecht. Mijn dochter werd gevraagd of ze mij v d apparaten af mochten halen… het zou wel er op of er onder worden. Als ze besloot tot niet afkoppelen zou ik steeds verder afhankelijk worden… m.a.w. altijd in coma. Mijn dochter wist hoe ik er over dacht en zei: “afkoppelen”. Zaterochtend werd ik afgekoppeld… en begon zelf te ademen… verder kon ik niets. Lang verhaal kort… ik overleefde, mijn vader die hoorde dat ik zelfstandig kon ademen… overleed. 6 weken later ontsloeg ik mezelf… maar was een wrak. Ik had steeds terugkerende ‘nachtmerries’ waarbij ik dennengeur rook en mensen hoorde lachen, pilsflesjes hoorde en rode shirtjes zag… ik hoorde iemand praten met een collega die in de OR zat en een gebroken arm had. Ik hoorde muziek. Avond aan avond droomde ik hetzelfde en werd zwetend wakker… Na 4 maanden besloot ik terug te gaan naar de IC waar ik gelegen had en vroeg of ze een man kenden die in de OR zat en een gebroken arm had… en of er een feest in die dagen was geweest… Ik werd net niet naar de PAAZ gebracht… maar wel verwezen naar het evenementenbureau v h ziekenhuis. Opnieuw stelde ik mijn vraag of gedurende mijn IC periode in coma een feest was geweest… Tot mijn verbijstering bleek op de bewuste donderdagmiddag en avond een groot personeelsfeest gehouden te zijn op 200 meter v d IC. Het grasveld werd omringd door coniferen… Op foto’s v h feest zag ik veel rode shirtjes en pilsflesjes en stond een man… met een arm in het gips… hij was v d OR… Een jaar lang vocht ik om mijn dossier in handen te krijgen… Er waren heel veel fouten gemaakt bleek… maar ook werd duidelijk dat ik die bewuste donderdag vooravond, tijdens mijn coma en het personeelsfeest, een hartstilstand had gehad…! Toen pas verdwenen de nachtmerries… omdat ik het kon verklaren. Een psychiater noemde het later een bijna doodervaring… Mij maakte het niet uit… ik had een bewijs dat er meer is dan wij als mens kunnen begrijpen en liet het verder los. Ik revalideerde nog 3 jaar in ’t Roessingh, de oorzaak v d fouten achterhaalde ik na afloop. Ik werd 100% afgekeurd van een topfunctie… Niemand maakte zijn excuses. De inspectie had alle bewijzen in handen… maar hield het op ‘complicaties’…

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.